ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ, ΘΑ ΕΧΩΜΕΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΕΝΩΣΙΝ

Ἑκάστην φορὰν κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνακοινώνεται κάτι σημαντικὸν διά τὴν ψευδένωσιν Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, ἀνακύπτει κάποιο σοβαρὸν ἐμπόδιον, τὸ ὁποῖον ματαιώνει τοὺς πανηγυρισμοὺς τῶν ταγῶν τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοῦ Φαναρίου. Θὰ εἴδομεν, ἐὰν ἔχωμεν κάποιαν θεοσημείαν, κατὰ τὴν ἐπικειμένην συνάντησιν Πάπα - Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, εἰς τὰ ὁποῖα καὶ θὰ συμπροσευχηθοῦν μαζὶ μὲ ἄλλους πλανεμένους ἡγέτας Χριστιανῶν (ὁ Πάπας εἶναι ὁ Αἱρεσιάρχης διά τὸν ἔντιμον κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν λαόν, ἐνῶ διά τοὺς ταγοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ Πάπας εἶναι Ἁγιώτατος Ἀδελφὸς τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης). Καταθέτομεν τὸν ὡς ἄνω προβληματισμόν, διότι ἀπὸ ἑβδομάδων ἔχουν ἀπεργίαν οἱ διπλωματικοὶ ὑπάλληλοι τοῦ Ἰσραήλ. Ἤδη τὸ Βατικανὸν δημοσίως ἐκφράζει τὴν θέσιν ὅτι θὰ ξεπεραστοῦν τὰ προβλήματα, ἕως ὅτου γίνη ἡ συνάντησις. Ἤδη πιέζει πρὸς τὴν κατεύθυνσιν, ὥστε νὰ ἐξευρεθῆ, ἔστω καὶ προώρως, λύσις, διά νὰ μὴ ματαιωθῆ ἡ συνάντησις ἢ νὰ μὴ γίνη μετ᾽ ἐμποδίων. Ἡ συνάντησις καὶ ἡ Οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν συνάντησιν τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ 6ου καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου (1965), κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης προέβη εἰς ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων, ἀπεφάσισε πορείαν ψευδενώσεως Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν, θέτων εἰς τὸ περιθώριον τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ὁ Πάπας καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης (κατὰ τὸν Σεβ. Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρον εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς) θὰ ὑπογράψουν κοινὴν διακήρυξιν διά τὴν πορείαν πρὸς τὴν ψευδένωσιν.

Ἡ ἀνακοίνωσις
τοῦ Βατικανοῦ

Τὸ Βατικανὸν ἀνεκοίνωσε τὸ πρόγραμμα τοῦ Πάπα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Συμφώνως πρὸς τὴν ἀνακοίνωσιν:

« Πάπας Φραγκίσκος θὰ προσευχηθεῖ μαζὶ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὸν Πανάγιο Τάφο στὰ Ἱεροσόλυμα τὸν Μάϊο, σὲ μία κίνηση μὲ ἰσχυροὺς συμβολισμούς.
Ὅπως φαίνεται καὶ στὴ δημοσίευση τοῦ προγράμματος τοῦ ταξιδιοῦ τοῦ ποντίφικα στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἡ προετοιμασία τοῦ ταξιδιοῦ αὐτοῦ συνεχίζεται ὅπως προβλέπεται, ἀναφέρει στὴν ἀνακοίνωση ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἁγίας Ἕδρας Φεντερίκο Λομπάρντι.
Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ γεγονότος ὅτι στὸ Ἰσραὴλ ἐκτυλίσσεται μία κατάσταση συνδικαλιστικῆς ἔντασης, ὅμως ἐμεῖς ἐλπίζουμε ὅτι οἱ ἐπίσημες ἐπαφὲς θὰ μπορέσουν νὰ ἐπαναληφθοῦν ὅσο τὸ δυνατὸν συντομότερα μὲ τὶς ἰσραηλινὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐπαρκῆ προετοιμασία τοῦ ταξιδιοῦ» προσέθεσε.
Ἡ ἀπεργία τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραὴλ ποὺ διαρκεῖ ἐδῶ καὶ πολλὲς ἑβδομάδες περιπλέκει τὶς προετοιμασίες τοῦ πολιτικὰ σύνθετου αὐτοῦ ταξιδιοῦ, κατὰ τὸ ὁποῖο ἀπαιτοῦνται δρακόντεια μέτρα ἀσφαλείας.
Τὸ Βατικανὸ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα τὸ ἐπίσημο πρόγραμμα τῆς περιοδείας, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὶς 24 ἕως τὶς 26 Μαΐου στὴν Ἰορδανία, στὰ Παλαιστινιακὰ ἐδάφη καὶ στὸ Ἰσραήλ.
Ὁ ποντίφικας θὰ φθάσει τὸ μεσημέρι τοῦ Σαββάτου 24 Μαΐου στὸ Ἀμμάν. Ἔπειτα ἀπὸ μία ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στοὺς ἀνώτατους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ μία συνάντηση μὲ τὶς πολιτικὲς ἀρχές, θὰ χοροστατήσει σὲ λειτουργία ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ στάδιο καὶ θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Βηθανία, ὅπου, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, βαπτίστηκε ὁ Ἰησοῦς στὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη ἀπὸ τὸν ἐξάδελφό του, τὸν Ἰωάννη Βαπτιστή.
Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης ὁ Πάπας θὰ συναντήσει Σύρους πρόσφυγες καὶ νέους μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες στὴν καθολικὴ Ἐκκλησία τῆς Βηθανίας.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ Πάπας θὰ ἀναχωρήσει νωρὶς ἀπὸ τὴν Ἰορδανία μὲ ἑλικόπτερο γιὰ τὴ Βηθλεέμ,
τόπο γέννησης τοῦ Ἰησοῦ. Θὰ συναντήσει τὸν πρόεδρο Μαχμοὺντ Ἀμπὰς καὶ τὶς πολιτικὲς ἀρχές.
Στὴν πλατεῖα τῆς Φάτνης, ὁ Πάπας θὰ τελέσει τὴν δεύτερη λειτουργία τοῦ ταξιδιοῦ του. Μετὰ τὸ πρωινὸ ποὺ θὰ πάρει στὴ μονὴ τῶν Φραγκισκανῶν θὰ ἐπιστρέψει στὸ Σπήλαιο τῆς Γέννησης. Ἔπειτα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ παιδιὰ ποὺ μένουν στοὺς καταυλισμοὺς προσφύγων Νταϊσέχ, Ἀΐντα καὶ Μπέϊτ Τζιμπρίν, πρὶν ἐγκαταλείψει τὰ παλαιστινιακὰ ἐδάφη, ὁλοκληρώνοντας μία ἐπίσκεψη ἕξι ὡρῶν.
Θὰ ἀναχωρήσει μὲ ἑλικόπτερο γιὰ τὸ ἀεροδρόμιο Μπὲν Γκουριὸν στὸ Τὲλ Ἀβίβ, ἀπ’ ὅπου θὰ μεταβεῖ
στὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ ἔχει μία κατ’ ἰδίαν συνάντηση μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Οἱ δύο τους θὰ ὑπογράψουν κοινὴ διακήρυξη.
Τὸ σημεῖο αἰχμῆς αὐτῆς τῆς ἐπίσκεψης θὰ εἶναι ἡ οἰκουμενικὴ προσευχὴ μὲ τοὺς ἐπικεφαλῆς διαφόρων Ἐκκλησιῶν, ὅπου θὰ παραστεῖ ὁ Πατριάρχης στὴ Βασιλικὴ τοῦ Παναγίου Τάφου, 50 χρόνια
μετὰ τὴν κοινὴ ἐπίσκεψη ποὺ πραγματοποίησαν ὁ Παῦλος ὁ 6ος καὶ ὁ Πατριάρχης, Ἀθηναγόρας, στὰ
Ἱεροσόλυμα τὸ 1965.
Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα ξεκινᾶ μὲ μία ἐπίσκεψη στὸν μεγάλο μουφτὴ στὴν Πλατεῖα τῶν Τεμενῶν πρὶν ὁ Φραγκίσκος πάει στὸ Τεῖχος τῶν Δακρύων, ἕνα ἱερὸ τόπο τῶν Ἑβραίων.
Στὴ συνέχεια ὁ Φραγκίσκος θὰ ἐκφωνήσει μία ὁμιλία στὸ μνημεῖο τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ Γιάντ Βασέμ, ὅπου ἐκτελέστηκαν ἕξι ἑκατομμύρια Ἑβραῖοι ἀπὸ τοὺς Ναζί. Αὐτὴ τὴ συγκινητικὴ στιγμὴ θὰ ἀκολουθήσει μία ἐθιμοτυπικὴ ἐπίσκεψη στοὺς ραββίνους τοῦ Ἰσραὴλ στὸ κέντρο Χεϊσὰλ Σλόμο.
Ὁ Πάπας θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν πρωθυπουργὸ τοῦ Ἰσραὴλ Μπενιαμὶν Νετανιάχου, ἀφοῦ πρῶτα συναντήσει τὸν πρόεδρο Σιμὸν Πέρες. Ἔπειτα θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, ποὺ βρίσκεται δίπλα στὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησία τῆς Γαλιλαίας στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Στὴν κοντινὴ ἐκκλησία τῆς Γεσθημανῆς θὰ συναντήσει ἱερεῖς, πιστοὺς καὶ φοιτητὲς ἐκκλησιαστικῶν σχολῶν, πρὶν τελέσει μία λειτουργία στὸ χῶρο ὅπου πραγματοποιήθηκε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος σύμφωνα μὲ τὸ εὐαγγέλιο.
Θὰ ἀναχωρήσει τὴ Δευτέρα 26 Μαΐου γύρω στὶς 8 τὸ βράδυ ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ μὲ προορισμὸ τὴν Ἰταλία»


ΠΗΓΗ ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΑΡ. ΦΥΛ. 2020

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top