ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐνημερώνει τούς ἀναγνώστας αὐτῆς γενικῶς περί τῆς προγραμματιζομένης ἐπισκέψεως τῆς Α.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τήν Συνάντησιν Αὐτοῦ μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς συναντήσεως εἰς τά Ἱεροσόλυμα τοῦ μακαριστοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ’, ἐπιφυλασσομένη νά συμπληρώσῃ τήν ἐνημέρωσιν αὐτῆς κατά τήν πραγματοποίησιν τῆς ἐπισκέψεως Αὐτῆς. 
Ἡ Α.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ Συνοδείας, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα, τό συνταχθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῇ συνεργασίᾳ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, θά ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Μαΐου 2014. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας ταύτης, τήν 6.30 μ.μ. θερινήν ὥραν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά προεξάρξῃ τῆς Δοξολογίας ἐπί τῆ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί ἀκολούθως θά τιμηθῇ δι’ ὑποδοχῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον. Ἡ εἴσοδος διά τούς πιστούς εἰς τό γεγονός τοῦτο θά εἶναι ἐλευθέρα. Ἡ ἀκολουθία θά μεταδοθεῖ ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου. 
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 11ην /24ην Μαΐου 2014, καί περί ὧραν 11.00 π.μ. θερινήν ἡ Α.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης θά ἐπισκεφθῇ τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως καί τό Θεοδέγμον Σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, ἔνθα θά ἐπιφυλαχθῇ Αὐτῷ θερμή ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου τῇ ἐλευθέρᾳ συμμετοχῇ κλήρου καί λαοῦ καί ἔνθα θά προεξάρξῃ Δοξολογίας. 
Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Μαΐου 2014, ἀπό 7.00 π.μ. θερινῆς ὥρας, ἡ Α.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θά προεξάρξῃ Πατριαρχικοῦ καί Πολυαρχιερατικοῦ Συλλειτούργου εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, συλλειτουργοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῶν Συνοδῶν Ἀρχιερέων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τῶν Συνοδῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Ἱερέων καί διακόνων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, τῶν συνοδῶν τοῦ Παναγιωτάτου τῶν ἐξ Ἀμερικῆς καί ἐξ Ἑλλάδος φίλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῇ συμμετοχῇ πιστοῦ λαοῦ, διά τόν ὁποῖον ἡ εἴσοδος θά εἶναι ἐλευθέρα ἀπό τῆς Νέας Πύλης διά τῆς ὁδοῦ τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων –St Francis –Hanke- Μονῆς Ἁγίου Χαραλάμπους, Μπάμπ Χάν Ἰλ-ζέτ, – Mouristan καί τῆς Πύλης τῆς εἰσόδου τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς. Ἡ ἀκολουθία θά μεταδοθεῖ ζωντανά μέσω διαδικτύου ἀπό τόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τοῦ Πατριαρχείου.  
Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς θείας Λειτουργίας ὁ πιστός λαός παρακαλεῖται νά ἀποχωρήσῃ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, λόγῳ τῶν μέτρων ἀσφαλείας τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας διά τό ἐπικείμενον γεγονός ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, τῆς συναντήσεως δηλονότι τοῦ Ἁγίωτάτου Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου καί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 
Διά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θά προσέλθῃ ἀπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τήν Πύλην τῆς Ἁγίας Ἑλένης διά τόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης καί ἀκολούθως διά προσευχήν εὐχαριστίας ἐνώπιον τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου συμφώνως πρός τό πρόγραμμα τό συνταχθέν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν. 
Εἰς τό γεγονός τοῦτο δύνανται νά συμμετάσχουν μόνον οἱ ἔχοντες πρόσκλησιν, συμμορφούμενοι πρός τάς ὁδηγίας, τάς ἀναγραφομένας ἐν τῇ προσκλήσει. 
Τήν Δευτέραν, 13ην /26ην Μαΐου 2014, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος θά ἀποδώσουν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν θερινήν κατοικίαν Αὐτοῦ παρά τόν Ναόν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν (GaliliViri). Εἰς τό γεγονός τοῦτο ἡ εἴσοδος ἐπιτρέπεται μόνον διά προσκλήσεως. Οἱ ὡς ἄνω πληροφορίαι παρέχονται εἰς τούς τιμῶντας τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου διά μίαν γενικήν γνῶσιν περί τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκέψεως, θά δοθοῦν δέ πλείονες πληροφορίαι ἅμα τῇ πραγματοποιήσει ταύτης. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

1 comments:

  1. Τα γεγονότα που αναμένονται θα είναι δυστυχώς ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί για την συνάντηση Πάπα - Βαρθολομαίου. Για πρώτη φορά στον Πανάγιο Τάφο, που είναι κατά κυριολεξία η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων, θα γίνει συμπροσευχή του Πάπα, που κατέχει αδιαφιλονίκητα το Πρωτείο των Αιρέσεων, ως έχων την πρωτοκαθεδρία στον Οικουμενισμό και των εξουνιτισμένων Αρχιερέων Βαρθολομαίου και Αρχιερέων εκ της Σιών, μαζί με τους τοπικούς αρχηγούς των Αιρετικών, δήθεν Εκκλησιών, με την πιθανή παρουσία και κάποιων αντιπροσώπων άλλων Θρησκειών. Στην ουσία δηλαδή θα έχουμε παρουσία σε ορατή ενότητα της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣ με πρώτο τον Πάπα. Το γεγονός αυτό ξεπερνά την Αποστασία του Αθηναγόρα ανοίγοντας νέα σελίδα στο δρόμο της ουσιαστικής κατάργησης της Ορθοδοξίας. Το βδέλυγμα της ερημώσεως έρχεται να σταθεί εν τόπω Αγίω

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top