Τὸ ἰστολόγιο ''Πατερική Παράδοση'' δημοσίευσε τὸ ἐξαίρετο βίντεο μὲ τὴν παρουσία καὶ ὁμιλία  τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτη εἰς τὴν σύναξη παλ/τῶν  ποὺ ΠΡΩΤΟδημοσίευσε τὸ ἀδελφικὸ ἰστολόγιο ''ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ''. Αὐτὸ ποὺ μᾶς ἔκανε ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἐνῶ ὁ π. Αὐγουστίνος τιμᾶ τοὺς παλαιοημερολογίτες, οἵ της Πατερικῆς Παραδόσεως συντάκτες  (μᾶλλον ὁ κ. Παναγιώτης Σημάτης λόγω τῶν ἀρχικῶν Π.Σ.) ἔδωσε βάση εἰς τὰ λάθη τους! Καὶ τί μᾶς λέγει;

«Σήμερα ἡ ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν μεγάλωσε, καὶ τὰ μεγάλα λάθη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν παραμένουν».

Πραγματικὰ ἀναρωτιόμαστε· ὁ κ. Σημάτης δὲν εἶδε τὴν διόρθωση τοῦ μεγαλυτέρου λάθους τῶν παλ/τῶν ποῦ τοὺς ταλαιπωρεῖ ἀρκετὰ ἔτη; Πῶς μᾶς λέγει ὅτι «παραμένουν»; Πῶς τοῦ διέφυγε τὸ μεγάλο καὶ ἱστορικὸ γεγονός; Ποιὸ εἶναι; Μὰ ἡ ἕνωση αὐτῶν!

Ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι:

«Ἂν θέλουμε νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ τὸ δεύτερο, νὰ «μὴν περάσει, δηλαδή, ὁ παπισμός», εἶναι ἐπεῖγον νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι στὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπομακρύνοντας ἐν ταπεινώσει τὸ ΕΝΑ ἐμπόδιο, τὴν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου».

Δυστυχῶς ὁ κ. Σημάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῶ, ἔχουν πάθει ἐμμονὴ μὲ τὴν δῆθεν δογματοποίηση τοῦ ἡμερολογίου καὶ δὲν χάνουν εὐκαιρία σὲ ὁτιδήποτε ἀφορᾶ τοὺς παλ/τες νὰ συνεχίζουν τούτη τὴν προπαγάνδα ἐναντίον τους. Μᾶς προτρέπει νὰ δεχθοῦμε μιὰ καινοτομία, μιὰ κατάργηση παραδόσεως, τὴν αἰτία τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν Ἑλλάδι πρωτίστως, διὰ τὴν ἕνωση μαζί τους! Ἐμεῖς ἀντιστρόφως κάνουμε τὸ ἐξῆς ἐρώτημα·  Ἐφ' ὅσον ὁ κ. Σημάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῶ δὲν ἔχουν δογματοποιήσει τὸ Νέο ἡμερολόγιο ὅπως κατηγοροῦν τοὺς παλ/τες, τότε διατὶ χάριν τῆς ἑνώσεως δὲν ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἀφοῦ οὕτως ἡ ἄλλως τὸ ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλες Ἐκκλησίες, τὸ Ἅγιον Ὅρος κ.λπ.; Ἂν αὐτὸ εἶναι τὸ κὰτ΄ ἐξοχήν ἐμπόδιο, τὸ ΕΝΑ, διατὶ δὲν τὸ ἀλλάζουν; Τί εἶναι προτιμότερο; Οἱ παλαιοημερολογίτες νὰ δεχθοῦν τὴν καινοτομία, ἡ ὁ κ. Σημάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῶ νὰ τὴν ἀπορρίψουν, πόσο μᾶλλον ὅταν εἶναι καὶ ἐμπόδιο διὰ τὴν ἕνωση; Ἡ μήπως θεωροῦν οἱ ἀγαπητοὶ ὅτι δὲν ἦτο καινοτομία;

Τί μᾶς προτρέπουν νὰ δεχθοῦμε;1) Τὸ πρῶτον βῆμα πρὸς τὴν ποθητὴν Κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν… (ὅπως ἀνέφερε ὁ Μητροπολίτης Σελευκείας τὸ 1919)

2) «Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του». (Περιοδ. «῾Ο ῞Οσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» Θεσσαλονίκης, ᾿Ιανουάριος -᾿Απρίλιος 2001, σελ. 50-57, ἔκδ. «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη».

Ἐδῶ ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος ὁμιλεῖ διὰ τὸν Καινοτόμο  Ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Μᾶς προτρέπει νὰ δεχθοῦμε ὁ κ. Σημάτης τὸ μέτρο ἑνὸς νεωτεριστῆ, καινοτόμου, μασσῶνου Πατριάρχη, καὶ νὰ κτυπήσουμε τὴν κεφαλὴ μᾶς ὅπως τὴν ἐκτύπησε καὶ αὐτὸς ποὺ τὸν ἀκολούθησε δηλ. ὁ Χρυσόστομος Παπαδοπουλος;

3) Την «αντικανονικώς πραγματοποιηθείσα μονομερής εισαγωγή τού διορθωμένου Γρηγοριανού ημερολογίου» ἡ ὁποία «εις τήν καθ’ ημάς αγιωτάτην Εκκλησίαν, μεθ’ όλων τών επί τρείς καί πλέον δεκαετηρίδας θλιβερών συνεπειών, παρέσχεν εις αυτήν καί έν πολυτιμότατον δίδαγμα. Τό δίδαγμα τού σεβασμού εις τάς παραδόσεις τής Εκκλησίας, διδασκόντων αυτών τών μή μετακινηθέντων από αυτάς παλαιοημερολογιτών» ('ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ''ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ'' ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1957)

ἔγραφε τὶς ἐνδοξες μέρες του ὁ π. Θεόκλητος Διονυσιάτης! Μᾶς προτρέπετε νὰ ἀπαρνηθοῦμε τοῦτο τὸ δίδαγμα σεβασμοῦ;

3) Ὁ Κασσανδρείας Εἰρηναῖος κατὰ τὴν συνοδικὴν συνεδρίαν τῆς 27.6. 1929 ὠμολόγησε «Το ζήτημα του ημερολογίου είναι μέρος του νεωτεριστικού προγράμματος, το οποίον εν τοίς εσχάτοις επεχείρησαν να εισαγάγωσιν εν τη αυτοκεφάλω της Ελλάδος Εκκλησία και πρέπει ως τοιούτον να εξετασθή».

 Θὰ συνεχίσουμε καὶ ἐμεῖς τοῦτο τὸ νεωτεριστικὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο ἔχει τὸν στόχο ποῦ θὰ παραθέσουμε κατωτέρω;4) Μᾶς προτρέπετε νὰ δεχθοῦμε τὸν    ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ που εἶναι ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ νὰ ἔχουν τὴν ΑΥΤΗΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΑΝ καὶ νὰ ἑορτάζουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ καὶ τὰς λοιπάς ἐορτάς;

Μὴν ἀπορεῖτε λοιπὸν σήμερα διατὶ Πάπας καὶ Πατριάρχης ὁμιλοῦν διὰ τὸ ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ λέγoντας:

«Συζητήσαμε ώστε να γίνει κάτι και για το θέμα του Πάσχα. Είναι αστείο να ρωτάς πες μου ο Χριστός σου πότε ανασταίνεται;  Ο δικός μου την επόμενη εβδομάδα. Ο δικός μου αντιθέτως αναστήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα».

Ὑπάρχουν ἀρκετὰ παραδείγματα διὰ ποιὸν λόγο δὲν πρέπει νὰ δεχθοῦμε τὸ Νέο ἡμερολόγιο.

Ὅμως ἐπειδὴ ὁμιλήσατε καὶ διὰ δῆθεν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζετε ὅτι η αντικανονική εισαγωγή τού ημερολογίου εις τήν Εκκλησίαν,  διέσπασε τήν εξωτερικήν ενότητα τῆς Ἐκκλησίας, ζήτημα ποὺ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ!  
Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε εἰς τὰ κείμενα τοῦ πρ. Φλωρινης Χρυσοστόμου Καβουρίδη ποὺ ἐξηγεῖ συνοπτικά το ζήτημα.

Σήμερα εἰδικὰ ποὺ βιώνουμε μιὰ μεγάλη αἵρεση ποὺ εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός, εἶναι τραγελαφικὸ νὰ λέγουμε διὰ τὰ λάθη τῶν παλ/τῶν, τὰ ὁποῖα ὡς ἄνθρωποι φυσικὰ καὶ ἔκαναν καὶ θὰ κάνουν. Μόνο ἕνας τυφλὸς δὲν θὰ ἔβλεπε τὴν δικαίωση τοῦ ἀγῶνος τους, ὅταν ἔτη νωρίτερα ὁμιλοῦσαν διὰ φραγκεμα τῶν Ὀρθοδόξων, ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν, Κοινὸ Πασχάλιο κ.λπ.  Θὰ συνιστούσαμε λοιπὸν εἰς τὸν κ. Σημάτη καὶ τοὺς σὺν αὐτῶ, νὰ ἐρευνήσουν ὄντως ἐν ταπεινώσει τὸ ζήτημα διὰ νὰ ἐννοήσουν τὸν ἀγώνα τῶν συκοφαντικὰ ὀνομαζομένων παλαιοημερολογιτῶν, καὶ νὰ παύσουν τὴν δικὴ τοὺς ''δογματοποίηση ἡμερολογίου'' τὴν ὁποία ὑποστηρίζουν μετὰ ἐμμονῆς καὶ πάθους, καὶ πρωτίστως νὰ ἀκολουθήσουν τὸ Ὀρθόδοξο ἡμερολόγιο διότι εἶναι ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅσοι ἀποδέχονται τὴν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀγωνίζονται δὶ’ αὐτήν, εἶναι μάρτυρες τὴ προαιρέσει!

Πόσο μᾶλλον ὅταν γνωρίζουμε καὶ τὸν λόγο τῆς καταργήσεως αὐτῆς τῆς παραδόσεως!ΣΗΜ: ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ  ''ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ'' ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΒΙΖΥΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ, ΕΤΟΣ 1922

2 comments:

 1. Όταν βλέπει κανείς τον κ. ΠΣ ή τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, να γράφουν αυτά τα πράγματα, τι να πει κανείς για κάποιους άλλους, κάτι αντιαιρετικά εγκόλπια και παρεμφερή ιστολόγια ... "κοινωνίας" κλπ., κλπ. ; Αφρίζουν κυριολεκτικά όταν καταπιάνονται με παλαιοημερολογίτες. Μιλούν για σχισματικούς, αλλά δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι τυφλά όργανα της μασονίας και του ολετήρα Μεταξάκη. Οι παλιοημερολογίτες έσχισαν την εκκλησία ή ο Μεταξάκης, τον οποίο μαχόμενοι ακολουθούν ; Τόση στραβομάρα έχουν.

  Και ως προς το "δογματικό", αν σκαλίσει κανείς τα πράγματα συμβαίνει ό,τι ακριβώς και με τις Εικόνες. Δογματικό ήταν και το ζήτημα των Εικόνων, αφού οι εικονομάχοι, αρνούμενοι τον εξεικονισμό του Κυρίου, ουσιαστικά αρνούντο τον εξεικονισμό της ανθρωπίνης φύσεως του Κυρίου. Κοντολογίς, είχαμε Μονοφυσιτισμό επί άλλης βάσεως.

  Η, ας την ονομάσουμε, ημερομαχία είναι Πνευματομάχος αίρεση. Αντιμάχεται χάριν ακριβείας "όρια ά έθεντο οι πατέρες". Πόσο ακριβείς όμως είμαστε οι άνθρωποι είναι, για τους τελειοθήρες της επιστήμης, άλλο ζήτημα. Μπορεί, βέβαια, να είναι λάθος αυτά που γράφω και θα σας παρακαλούσα να με διορθώσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και κάτι ακόμη. Αυτό http://youtu.be/xKXxP6Nva3g ενδιαφέρει την λεγόμενη και "συνείδηση" της Εκκλησίας ή όχι ; Αν όχι, καλώς, δικαίωμά της. Αν ναι, γιατί δεν πληροφορεί τους πιστούς ; Οι διακυβερνήτες της νέας παγκόσμιας αυτοκρατορίας θα φτιάξουν νόμο, όπως αυτός με την εικαζόμενη συναίνεση (δωρεά οργάνων). Τι θα τους εμποδίσει - όλα θα γίνουν με δημοκρατικές διαδικασίες, δηλ. με ψήφο - να φτιάξουν και το νόμο "I have lived a good life" - πάρτε τα όλα τώρα που είναι χρήσιμα. Μη ξεχνάτε, χρήσιμο είναι το αίμα (αιμοδωρεά ! ) και ο μυελός των οστών ("μυελοδωρεά" !! ). Η ηλικία συνεπώς δεν αποτελεί εμπόδιο αξιοπρεπούς θανάτου κατόπιν δωρεάς ιστών (και οργάνων) σε άτομα που έχουν κλείσει την εργασιακή τους δράση. Περισσότερα δεν σας γράφω, τα έχω γράψει αλλού. Δεν είναι ανάγκη να δημοσιεύσετε το σχόλιο, όχι για λόγους αυτοπροστασίας. Απλά σας ενημερώνω.

  Μετά τιμής
  κχ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top