Σὲ λίγες ἡμέρες οἱ λατινόφρονες Ἐπίσκοποι της ἐποχῆς μᾶς, ἑτοιμάζονται νὰ ὑποδεχθοῦν καὶ πάλι τὸν Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκο. Ἃς θυμηθοῦμε μαζί το πὼς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γνήσιο καὶ ἀγωνιστικὸ φρόνημα σὲ θέματα πίστεως,  ἀντιμετώπιζαν τοὺς λατινόφρονες σὲ παλαιότερες ἐποχές.

Ὁ ἅγ. Μᾶρκος σέ ἐπιστολή του πρός τόν ἱερομόναχο Θεοφάνη εἰς τόν Εὔριπον ἀναφέρει:Οἱ Ὀρθόδοξοι της ἐποχῆς ἐκείνης ἐξηγέρθησαν διὰ τὴν ἐξορία τοῦ ἁγίου  καὶ δὲν δέχονταν καμία κοινωνία μαζί τους! Ὁ ἅγιος εἰς τὴν συνέχεια ἀναφέρει εἰς τὸν ἱερομόναχο Θεοφάνη το πὼς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν νεοχειροτονηθέντα λατινόφρονα Ἐπίσκοπο Ἀθηνῶν:Ὁ ἅγιος ἀναφέρει ὅτι ἡ ψευδοένωσις ποὺ ἑτοιμάζουν δὲν θὰ τελεσφορήσει ἀλλὰ θὰ διαλυθεῖ, καὶ τὸ δόγμα τῶν λατίνων ἀντὶ νὰ βεβαιωθεῖ διὰ τῆς ψευδὴς Συνόδου, ἀνετράπη καὶ ἐλέγχεται ὡς βλάσφημον καὶ δυσσεβὲς καὶ πανταχοῦ στηλιτεύεται:Ἐπίσης εἰς τὴν συνέχεια ὁ ἅγιος μας λέγει το πὼς ἀντιμετώπιζαν οἱ μοναχοὶ τὸν λατινόφρονα Ἐπίσκοπο Μονεμβασίας:Οὔτε ὡς χριστιανὸ δὲν τὸν θεωροῦσαν οἱ τότε ὁμολογητὲς πατέρες!


Ὁ ἅγιος σφραγίζει τὴν ἐπιστολή του μὲ μία διδαχὴ ἡ ὁποία εἶναι πολὺ σημαντικὴ:
Εὐχόμαστε διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου, οἱ πιστοὶ Ὀρθόδοξοι νὰ ἐννοήσουν τοὺς λόγους αὐτούς, καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμα τῶν μεγάλων ὁμολογητῶν πατέρων διὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς σημερινῆς ψευδοενώσεως ποὺ ἑτοιμάζεται, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν δραστικὴ ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.ΠΗΓΗ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ MIGNE, P.G. 160, 1097-1099

1 comments:

 1. Ορισμένοι κρυπτοοικουμενιστές για να δικαιολογήσουν την υποταγή στην παναίρεση του οικουμενισμού των "δήθεν ορθόδοξων" οικουμενιστών του νέου και παλαιού ημερολογίου και για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου λένε ότι ακόμη δεν καταδικάστηκαν από Οικουμενική Σύνοδο οι οικουμενιστικές αιρετικές παρεκτροπές τους και ότι τα μυστήρια των αιρετικών οικουμενιστών δεν είναι αιρετικά μέχρι να κριθούν από Οικουμενική Συνοδό… Επιπλέον παίζουν άχαρα με τις λέξεις "δυνάμει και ενεργεία" λέγοντας ότι και οι άγιοι της Εκκλησίας τις χρησιμοποιούσαν ανάλογα υποτίθεται με αυτούς…

  Ωστόσο ο Άγιος Λόγος του Θεού είναι σαφής και κατανοητός στους ταπεινούς που έχουν ανοιχτή την καρδιά τους στον Θεό ως αληθινοί ορθόδοξοι και αναγνωρίζουν και την προσωπική τους ευθύνη ως μέλη της Μίας Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας για να κρίνουν και να διακρίνουν την αίρεση και να απομακρυνθούν από αυτή όπως μας διδάσκει ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς αν ακούσουν κάτι διαφορετικό από το "Ευαγγέλιο του Χριστού" να μην το αποδεχτούν αλλά να θεωρούν ότι είναι αναθεματισμένοι και χωρισμένοι από τον Θεό όσοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο είτε πρόκειται για "Αποστόλους" είτε ακόμα και από άγγελο από τον ουρανό αν ακούσουν να αλλοιώνει τον Άγιο Λόγο του Θεού.
  Ο Απόστολος Παύλος
  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ".

  Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ὁμιλῶντας διά τούς αἱρετικούς ποιμένες: «...Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησιν, πείθεσθαι τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τήν πίστιν, τότε εἶπε, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός ᾖ καί μή πειθώμεθα; πονηρός πῶς λέγεις; εἰ μέν περί πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτόν καί παραίτησαι, μή μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλά κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δέ βίου ἕνεκεν, μή περιεργάζου. Καί τοῦτο οὐκ οἴκοθεν λέγω τό ὑπόδειγμα, ἀλλ’ ἀπό τῆς θείας Γραφῆς» (P.G. 63, 231A)

  Μέγας Αθανάσιος
  «Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (Μ. Ἀθανασίου, Ἐκ τοῦ κατὰ αἱρέσεων, P.G. 35, 33 καὶ ΒΕΠΕΣ 33, 199) και «ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει φεύγειν» ( βλ. Μ. Αθανασίου, Τοις τον μονήρη βίον ασκούσι P.G. 26, 1188ΒC).

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ".

  "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)"

  Ο Ι΄ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: "ΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ, ΚΑΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΣΥΝΕΥΞΗΤΑΙ, ΟΥΤΟΣ ΑΦΟΡΙΖΕΣΘΩ"

  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Β΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΣ 14: "τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;"="Ποιά κοινωνία και σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους φωτός που είναι η Αλήθεια του Χριστού και του σκότους που είναι τα ψεύδη των αιρετικών;"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top