Ἀναγνώσαμε τὸ κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτη Γόρτυνος Ἱερεμία πρί του ''ΕΒΔΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ''.

Μᾶς λέγει:

«Ἀφοῦ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθόρισαν ἡμερομηνία τελέσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δέν ἔπρεπε ὅλοι οἱ χριστιανοί νά ὑπακούσουμε σ᾽ αὐτό; Καί βέβαια ἔπρεπε, γιά τήν ἑνότητά μας. Οἱ Παπικοί ὅμως, ὅπως καί σέ ἄλλα σοβαρά θέματα, ἔτσι καί στό θέμα τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα παρήκουσαν στούς Πατέρες τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἑορτάζουν τό Πάσχα σέ δική τους ἡμερομηνία. Ἔτσι καί σ᾽ αὐτό αὐτοί κόπηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Βέβαια, γιά νά δικαιολογηθοῦν φέρουν ἀστρολογικά καί ἄλλα ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα, σάν νά μᾶς λέγουν ὅτι ἦταν ἀνόητοι οἱ ἅγιοι θεοφόροι Πατέρες πού ἐθέσπισαν αὐτήν τήν ἡμερομηνία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ὅτι ἔσφαλε ἡ Ἐκκλησία σ᾽ αὐτό. Ἀλλά ὁ δικός μας ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιορείτης λέγει γιά τό θέμα αὐτό στούς Παπικούς ἕνα ὡραῖο λόγο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, πού ἀπηύθυνε στούς Ἰουδαΐζοντας τῆς ἐποχῆς του: «Ἄν καί ἔσφαλε ἡ Ἐκκλησία –λέγει ὁ ἱερός Πατέρας – δέν ἤθελε κατορθωθεῖ τόσο μεγάλο καλό ἀπό τήν ἀκριβῆ τήρηση τοῦ καιροῦ, ὅσο μεγάλο κακό προξενήθηκε ἀπό τήν διαίρεση αὐτή, ἀπό τό σχῖσμα αὐτό τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Δέν φροντίζει ὁ Θεός καί ἡ Ἐκκλησία γιά τέτοια παρατήρηση τῶν χρόνων καί τῶν ἡμερῶν, ἀλλά γιά τήν ὁμόνοια καί τήν εἰρήνη. Τό νά σχίσει κάποιος τήν Ἐκκλησία καί νά ἀντιστέκεται καί νά κάνει διχοστασίες καί διαιρέσεις καί νά χωρίζει τόν ἑαυτό του ἀπό τήν κοινή σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, αὐτό εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητο, ἁμάρτημα ἄξιο μεγάλης κατηγορίας, πού ἔχει πολλή τήν κόλαση καί τήν τιμωρία». Σ᾽ αὐτό τό ἁμάρτημα εἶναι ἔνοχοι βεβαίως οἱ Παπικοί, ἀλλά καί οἱ δικοί μας Παλαιοημερολογῖτες, πού χωρίστηκαν ἀπό τήν Ἐκκλησία γιά παρατήρηση 13 ἡμερῶν».  

Ἀναφέρει ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι ἔνοχοι διὰ τὸ ἁμάρτημα ποὺ διέπραξαν. Τὸ ἁμάρτημα αὐτὸ εἶναι ὅτι χώρισαν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴν κοινὴ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας ὅπως καὶ οἱ Παλαιοημερολογίτες λόγω τῶν 13 μερῶν, μᾶς λέγει ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας!

Λησμονεῖ βεβαίως ὁ θεολόγος Μητροπολίτης κάτι πολὺ σημαντικό. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σύγκριση μεταξὺ Παπικῶν καὶ Παλαιοημερολογιτῶν διότι: 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος,  ὀρθῶς ἑρμηνευόμενος, ἐννοεῖ αὐτό πού ἐννοοῦν καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες:  Ὅτι δηλ.  ἄν ἡ Σύνοδος δηλ. ἡ Ἐκκλησία σύμπασα ἀποφασίσει, (ἀναφέροντας τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο πού όρισε καί τό Πάσχα!), καί μερικοί ἐπιμένουν νά ἑορτάζουν διαφορετικά καί σέ ἄλλους χρόνους, αὐτοί εἶναι πού κάνουν τό σχίσμα!

1) Οἱ παλ/τες Ἀρχιερεῖς ἀποτειχίσθηκαν (''αἰτία χωρισμοῦ'' γιὰ ἐσὰς) ἀπὸ τὸν καινοτόμο Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ὄχι ἀπὸ Σύνοδο μὲ Οἰκουμενικὸ ἡ Πανορθόδοξο κύρος! οἱ Λατίνοι ἔκαναν τὸ ἴδιο ἥ το ἀντίθετο;

2) Οἱ παλ/τες δὲν ἄλλαξαν τὸ ἡμερολόγιο, ἐνῶ οἱ Λατίνοι (ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ) τὸ ἄλλαξαν!

Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος μας λέγει ὅτι οἱ Λατίνοι προτίμησαν τὴν  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ παρὰ τὸν διορισμὸ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τὴν ἐποχὴ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ διαφωνία καὶ ἡ διαίρεσις ἦταν διὰ τὸ Πασχάλιο, ὅμως τὸ 1924 ἡ διαφωνία καὶ ἡ διαίρεσις ἦταν διὰ τὸ Καλαντάριον! Ἄσχετα ἐὰν δὲν ἀναφέρουν ὅτι εἰς τὰ σχέδια τοὺς ἦταν καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου ! (ἀλλὰ μήπως καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας ποὺ υἱοθέτησε τὸ γρηγοριανὸ καὶ διὰ τὸ Πάσχα καὶ τὰς κινητᾶς ἐορτᾶς τους ἐνοχλεῖ;). 

Αὐτὸ ποὺ ἐσεῖς ὅμως προσπερνᾶτε εἶναι ὅτι ὅπως οἱ Λατίνοι παρέβησαν τὸν διορισμὸ τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς καὶ προτίμησαν τὴν ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ, ἔτσι καὶ τὸ 1924 οἱ Νεοημερολογίτες παρέβησαν τὸν διορισμὸ τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ 16ου αἰῶνος διὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο! Οἱ Συνόδοι αὐτοὶ ἀπαγόρευσαν τὴν υἱοθέτησιν τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου εἴτε διὰ τὸ Πασχάλιον εἴτε ὄχι! Ἐσεῖς ὅμως ναὶ μὲν δὲν τὸ ἔχετε υἱοθετήσει ὅσον ἀφορᾶ τὸ Πάσχα καὶ τὰς κινητᾶς ἐορτᾶς, τὸ χρησιμοποιεῖτε ὅμως διὰ τὰς ἀκινήτους ὀνομάζοντάς το παραπλανητικὰ ''διορθωμένο Ἰουλιανό''! 

Ο γιος ομιλεί για τους Λατίνους στους οποίους επιρρίπτει ως κύρια ευθύνη και αμαρτία όχι τόσο το γεγονός της ημερολογιακής διαφοράς τους, όσο περισσότερο τις διχοστασίες, τις διαιρέσεις και τον χωρισμό τους από την κοινή Σύνοδο της Εκκλησίας με τις Αιρέσεις τους και την υπερηφάνειά τους.

«καί νά χωρίζῃ τόν ἑαυτόν του πάντοτε ἀπό τήν κοινήν σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας,» (ἀπορρίπτοντας τὰς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Πανορθόδοξων Συνόδων) «τοῦτο εἶναι ἁμάρτημα ἀσυγχώρητον, καὶ κατηγορίας ἄξιον, καὶ πολλὴν ἔχει τὴν κόλασιν καὶ τιμωρίαν» 

Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἐσεῖς κάνατε τὸ σχίσμα διότι ἡ Ἐκκλησία μετὰ τῶν Συνόδων αὐτῆς, εἶχε ἤδη ἀποφασίσει τὴν μὴ υἱοθέτηση ἄλλου ἡμερολογίου πλὴν αὐτοῦ ποὺ ἤδη προυπῆρχε! Ἐσεῖς ἐπιμείνατε νὰ ἑορτάζετε διαφορετικὰ καὶ σὲ ἄλλους χρόνους μὴ δεχόμενοι τὰς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων! Δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ πράξατε ἐσεῖς ἦταν αἰτία χωρισμοῦ ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ὄχι τόσο διὰ τὸ ἡμερολόγιο, ἀλλὰ διότι καινοτομήσατε πρὸς αὐτήν μὴ δεχόμενοι τὰς ἀποφάσεις αὐτῆς!

Μᾶς λέγει ὁ π. Ἰωάννης Διώτης σὲ παλαιὸ φύλλο τοῦ Ὀρθόδοξου Τύπου:


Ποιὸς ἔκανε τὸ σχίσμα;


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΗΘΥΜΝΗΣ Κ. ΙΑΚΩΒΟΥ 

«...ΑΣ ΓΙΝΗ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΟΧΗΝ...»

«ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΑ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΑΣΜΑ, ΟΠΕΡ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΧΙΣΜΑ, ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ...»
Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ... ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ... ΕΓΩ ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΟΝ ΖΗΛΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΧΙΣΜΑ... (32.42 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: «ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ»...


Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ: «ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ!!.... ΕΞ΄ ΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΜΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΡΘΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ (ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ) ΚΑΙ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΔΙΕΧΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ, ΤΟΥΣ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ... » (37.17 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) 


(ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ http://www.entoytwnika.blogspot.gr/2012/08/blog-post_4599.html)
Διὰ τὴν συνοπτικὴ ἀνάλυση τοῦ ζητήματος μπορεῖτε νὰ δεῖτε ΕΔΩ και ΕΔΩ

1 comments:

  1. ΜΕΓΑ ΑΤΟΠΗΜΑ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΥΣ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ!
    ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΟΡΤΥΝΟΣ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top