Οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι συνεχίζουν τὴν ''ἀπολογία'' τοὺς διὰ τὸ ζήτημα τῶν λόγων τοῦ Γέροντος Πασιου. Ὁ θεολόγος κ. Πανταζῆς ἑρμηνεύει τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος, ἀλλὰ ὅπως τὸν ἴδιο συμφέρει.

Ἀναφέρει:

«.....ο Άγιος Γέροντας Παϊσιος ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ στην Αγιοπατερική Αποτείχιση και Διακοπή Μνημονεύσεως αλλά στο ΚΑΧΕΚΤΥΠΟ αυτής, στις ζηλωτικές παραφυάδες οι οποίες εν ονόματι των οικουμενιστικών ενεργειών προχώρησαν στην ανεπίτρεπτη δημιουργία Νέων Συνόδων, αλληλο-εχθρευομένων, αλληλο-αφοριζομένων και αλληλο-αναθεματιζομένων....»

Εἰς τὸ προηγούμενο μέρος ἀναφέραμε ὅτι ὄντως ὁμιλοῦσε καὶ διὰ τοὺς παλ/τες, ἀλλὰ ΟΧΙ ΜΟΝΟ αὐτούς! Ὁ κ. Πανταζῆς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ, δὲν μποροῦν νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ Γέροντας εἶχε τὴν ἴδια γνώμη μὲ τοὺς σημερινοὺς κατήγορους καὶ διὰ τοῦτο διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους!

Ὁ κ. Πανταζῆς καταλήγει εἰς τὸ αὐθαίρετο συμπέρασμα (συμφέρει βλέπετε), ὅτι ὁ Γέροντας ἀποδεχόταν μὲν τὴν ἀποτείχιση ἀλλὰ ὄχι τὴν δῆθεν δημιουργία ''ΝΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ''! Αὐτὸ, ἰσχυρίζεται, φαίνεται ἀπὸ τοὺς λόγους του:

“Τ να διακόψη κανείς το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθή και να δημιουργήση ιδικήν του Εκκλησίαν…”

Ἃς ὑποθέσουμε ὅτι ἐδῶ ὁμιλεῖ μόνο διὰ τοὺς παλ/τες. Γιὰ νὰ ὑπάρξει μιὰ νέα ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ ἔχει καὶ νέα δόγματα, καὶ νέους κανόνες κ.λπ.  Ποιὰ εἶναι ἡ ''Νέα  Εκκλησία'' ποῦ δημιούργησαν οἱ παλ/τες; Ποιὰ τὰ νέα δόγματα ἡ οἱ κανόνες αὐτῆς; Βεβαίως καὶ εἶχαν καὶ ἔχουν ἀνεξάρτητη Σύνοδο, ἀλλὰ μήπως αὐτὸ ἦταν πρωτοφανές; Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς ποῦ δὲν ὑπαγόταν εἰς τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας εἶχε δημιουργήσει μιὰ Νέα Ἐκκλησία;

Ἂν οἱ ἀποτειχισμένοι εἶχαν Ἐπισκόπους, δὲν θὰ εἶχαν μιὰ ἀνεξάρτητη Σύνοδο ἀποτειχισμένων ὁπού θὰ χειροτονοῦσαν καὶ ἱερεῖς διὰ τὶς ἀνάγκες τοὺς κ.λπ; (βλ. 2ο Μέρος).

Ἂν περνοῦσαν ἀρκετὰ ἔτη, οἱ ἴδιοι ὡς ἀποτειχισμένοι δὲν θὰ ἔπρεπε νομικὰ νὰ κατοχυρώνουν τὶς βαπτίσεις τους, ἥ τους γάμους τοὺς εἰς τὸ Κράτος; Ἒφ΄ ὅσον δὲν ἀνήκουν εἰς τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία μὴ μνημονεύοντας τοὺς Ἐπισκόπους αὐτῆς, οὔτε καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία δὲν θὰ τοὺς ἀναγνώριζε ἒφ΄ ὅσον δὲν εἶναι μέλη τῆς Συνόδου της.

Ὁ κ. Πανταζῆς ἰσχυρίζεται ὅτι ἂν δοῦμε ὁλόκληρη τὴν φράση τότε τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ ὁ ἴδιος ἐξάγει εἶναι ὀρθό.

Ἀναφέρει ὁ Γέροντας:

«Εις τους καιρούς μας βλέπομεν ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς, αποσχισθή από αυτήν, εξ’ αιτίας των φιλενωτικών».

Ὅπως βλέπετε ὁ Γέροντας ἀναφέρει: «Εις τους καιρούς μας...» Θυμηθεῖτε αὐτὴν τὴν φράση!

Ἡ ἐπιστολὴ αὕτη ἐγράφη τὸ 1969. Ἐὰν ὁμιλοῦσε de facto ΜΟΝΟΝ διὰ τοὺς παλ/τες τότε δὲν ἔχει λογική, διότι ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἴδιοι οἱ ἀποτειχισμένοι, οἱ παλ/τες δὲν εἶχαν ἰδέα περὶ ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν κ.λπ. ἀλλὰ τὸ ζήτημα ἦταν μόνο ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου (1924).  Οἱ παλ/τες λοιπόν, κατὰ τοὺς ἀποτειχισμένους, δὲν «ἀποσχίσθηκαν» λόγω τῶν φιλενωτικῶν (ὅπως ἐπισημαίνουν εἰς τὰ ἄρθρα τους), ἀλλὰ λόγω τοῦ ἡμερολογίου. Ἐὰν λοιπὸν τὸ πιστεύουν αὐτό, τότε πὼς ὁ ἀποτειχισμένος κ. Πανταζῆς βλέπει εἰς αὐτὴν τὴν φράση τοῦ Γέροντα μόνο τους παλ/τες, ἒφ΄ ὅσον κατὰ τοὺς ἴδιους λόγους τῶν ἀγαπητῶν ἀποτειχισμένων, οἱ παλ/τες δὲν εἶχαν ἰδέα περὶ ἑνώσεως κ.λπ.;

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐγράφη τὸ 1969. Τί ἐννοοῦσε ὁ Γέροντας «Εις τους καιρούς μας...»; Σᾶς δείχνουμε μερικὰ ἄρθρα ἀλλὰ καὶ γεγονότα περὶ ἀποτειχίσεως, τὴν ἐποχὴ ὁπού ἐγράφη ἡ ἐπιστολὴ ἀλλὰ καὶ πιὸ πρίν. Ὅλα εἶναι ἀπὸ τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο.
Ἀναφέρει ὁ Γέροντας:

“Έχω την γνώμη ότι δν είναι καθόλου καλόν ν αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον και υποχρέωση ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του.”

Τί μᾶς λέγει ἐδῶ; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποῦ δὲν εἶναι ''μέσα'' ἡ ''κοντὰ'' στὴν Ἐκκλησία; ΟΣΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΤΑΙΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ!!! Φταίει ὁ Πατριάρχης κατὰ τοὺς ἀποτειχισμένους; Αὐτονόητο! Ἀγωνίζονται ἀπὸ μέσα μὲ τὸν τρόπο τους; Ὄχι βεβαίως ἒφ΄ ὅσον ἀποτειχίστηκαν ἀπὸ αὐτήν! Οἱ ἴδιοι βέβαια, μπορεῖ ὀρθὰ νὰ ποῦν ὅτι δὲν δέχονται τους  Ἐπισκόπους ἡ τὴν συγκεκριμένη Σύνοδο λόγω τῶν Οἰκουμενιστῶν ποῦ κατέχουν τοὺς θρόνους διὰ τοῦτο καὶ ἀποτειχίζονται καὶ πολὺ καλὰ κάνουν. Ἡ διότι μολύνονται μὲ τὴν κοινωνία μαζί τους. Ὅμως ὁ Γέροντας Πασιος δὲν εἶχε μολυνθεῖ; Δὲν μολύνεσαι μὲ τὴν συγκοινωνία μὲ Οἰκουμενιστὲς; Ἂν ὄχι διατὶ ἀποτειχίστηκαν; Ἡ μήπως ἀποτειχισμένος ἡ ὄχι εἶναι ἐν καὶ τὸ αὐτό; Ἂν θὲς ἀποτειχίσου ἂν θὲς ὄχι;

Ο Γέροντας ἐδῶ ὁμιλεῖ ξεκάθαρα καὶ δὲν λέγει τίποτα διαφορετικὸ μὲ ὅσους σήμερα δὲν δέχονται τὴν ἀποτείχιση ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴδιους!

Ὁ κ. Πανταζῆς θεωρεῖ ὅτι ὅταν ὁ Γέροντας λέγει ἀπὸ «μέσα», δηλώνει πὼς ὑπάρχει καὶ τὸ «ἀπὸ ἔξω» καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ δημιουργία ἄλλης Συνόδου! Ἃς λάβουν λοιπὸν Ἐπισκόπους οἱ ἀποτειχισμένοι (ὅπως ἤδη ποθοῦν, (βλ. 2ο μέρος) καὶ τότε θὰ δοῦμε πὼς θὰ δικαιολογήσουν τὰ Μυστήριά τοὺς ἄνευ νόμιμης (νομικὰ) Συνόδου!

Τοὺς καταλαβαίνουμε ἀπολύτως τοὺς ἀγαπητοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ δικαιολογήσουν τοὺς ἑαυτούς τους, καὶ εἶναι ἀπολύτως λογικό. Ὅμως διὰ τῆς κατηγορίας τῶν ἄλλων καὶ διὰ μέσω αὐθαίρετων συμπερασμάτων, τοῦτο  δὲν εἶναι ὀρθὸ ἀλλὰ πονηρό!

Y.Γ.  Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ὅταν ἀναφέρει ὁ Γέροντας:

 ''δὲν είναι καθόλου καλόν νὰ αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα''

ἐννοεῖ φυσικὰ ὅσους ἀπομακρύνονται διὰ τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου! Φταίει ὁ Πατριάρχης; μεῖνε κοντὰ εἰς τὴν  Μητέρα 'Eκκλησία (διὰ τῆς κοινωνίας μαζί του) καὶ ἀγωνίσου μὲ τὸν τρόπο σου!

Αὐτὸ εἶναι τὸ «μέσα»!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top