μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.   χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. (Ματθ. 5, 11-12)


Πολλὲς φορὲς ἔχουμε παρατηρήσει ὅτι οἱ ἀγαπητοὶ νεοαποτειχισθέντες ἐκ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας, συγκεκριμένα οἱ Συντάκτες τοῦ ἰστολογίου ''Πατερική Παράδοση'', ἀποφεύγουν νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς  ''παλαιοημερολογίτες'' (σχισματικοὶ δηλαδὴ) πάση θυσία!

Ὅταν Ἐπίσκοποι ὁμιλοῦν κατὰ τῆς ἀποτειχίσεως, συνεχῶς ὑπενθυμίζουν ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι παλαιοημερολογίτες, δὲν δημιουργοῦν παρατάξεις κ.λπ. Ἔτσι πονηρὰ προσπαθοῦν νὰ ἀποφύγουν τὴν ρετσινιὰ τοῦ ''σχισματικοῦ''! Μὰ καλὰ ὅμως τί περίμεναν; Μήπως ὅτι θὰ τοὺς ἐπαινέσουν; Μήπως ὅτι θὰ τοὺς ποῦν συγχαρητήρια; Εἶναι ἀστεῖο νὰ περιμένουν κάτι τέτοιο! Διατὶ φοβοῦνται τόσο πολὺ εἰς τὸ νὰ χαρακτηρισθοῦν ὅπως οἱ παλαιοημερολογίτες ''σχισματικοί''; Οἱ Ἅγιοι ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ ἴδιοι ὅτι ἀκολουθοῦν πιστὰ, οὐδέποτε ἐφοβήθησαν νὰ χαρακτηρισθοῦν ''σχισματικοὶ'' ἡ ''παρασυνάγωγοι'' κ.λπ.! Μᾶλλον τὸ ἀντίθετο!

Ἀφορμὴ διὰ τὸ ὅσα γράφουμε ἐστάθη ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἱερεμία ὑπὸ τὸν τίτλο:  

Εἰς αὐτὴν τὴν ὁμιλία οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι διευκρινίζουν ὑπερασπιζόμενοι τὸν ἑαυτὸ τοὺς διὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι: Ὅσα ἔγραψε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, τὰ ἔγραψε γιὰ τὶς Παλαιοημερολογίτικες Παρατάξεις.

Ὅμως μήπως μποροῦν νὰ μᾶς ἀπαντήσουν οἱ ἀγαπητοί· ὅταν λέγει ὁ Γέροντας Παΐσιος:  

«Τό νά διακόψῃ τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῇ καί νά δημιουργήσῃ ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῇ νά ὁμιλῇ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχη, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον».

ἰσχύει μόνον διὰ τοὺς παλαιοημερολογίτες;  Δὲν βλέπουν τὸ λεχθέν: «Τὸ νὰ διακόψη τὸ μνημόσυνο.....»;

Πιστεύουν οἱ ἴδιοι ὅτι ὁ Γέροντας σήμερα δὲν θὰ τοὺς ἐχαρακτήριζε ὡς ''ἀποσχισμένους'' ἡ ὅτι ὁμιλοῦν ''ὑβρίζοντας τὸν Πατριάρχη'' (δηλ. ὅτι εἶναι αἱρετικός);

Μήπως ἐὰν οἱ ἀδελφοὶ ἀποτειχισμένοι εἶχαν Ἐπισκόπους εἰς τὴν ὁμάδα τους, δὲν θὰ εἶχαν καὶ δικὲς τοὺς Ἐκκλησίες (ἀποτειχισμένων), ὁπού θὰ τελοῦνταν τὰ διάφορα Μυστήρια (ὅπως γίνεται μερικῶς σήμερα καὶ μὲ τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ) κ.λπ.;

Πιστεύουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι ὅτι ὅταν ἀνέφερε ὁ Γέροντας:

«Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες – Θεός φυλάξει! – θά ξεπεράσωμε καί τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει».

δὲν θὰ ἐννοοῦσε καὶ τοὺς ἴδιους σήμερα; Θὰ τοὺς θεωροῦσε ἐντὸς Ἐκκλησίας; Μήπως θὰ θεωροῦσε ὅτι οἱ ἴδιοι δὲν χωρίστηκαν;

Ὅταν ἔλεγε ὁ Γέροντας:

«Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἤ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία».

δὲν θὰ ἐννοοῦσε καὶ τοὺς ἴδιους σήμερα; Ἕνα ἄτομο δὲν εἶναι ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς; Σὲ ἕναν ναὸ δὲν λειτουργεῖ ὁ ἴδιος ἡ γενικὰ ὁποῖον ναὸ βρεῖ διαθέσιμο; Διὰ τὰ ''ἐν Ἁγίω Ὅρει συμβαίνοντα'', ποὺ ἀναφέρει ὁ Γέροντας, ὁμιλεῖ διὰ τοὺς ζηλωτᾶς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης οἱ ὁποῖοι βεβαίως καμία Ἐκκλησία δὲν εἶχαν δημιουργήσει ἀλλὰ ἁπλῶς δὲν μνημόνευαν τὸν Πατριάρχη ἀλλὰ οὔτε εἶχαν καὶ καμία κοινωνία μὲ μνημονευτὲς Ἁγιορεῖτες! Πιστεύουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος θὰ τοὺς ἐπαινοῦσε;

Ὅταν ἀνέφερε ὁ Γέροντας:

«Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο».

πιστεύουν οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι ὅτι δὲν θὰ ἐννοοῦσε σήμερα καὶ τοὺς ἴδιους; Μήπως ἔχουν τὴν πεπλανημένη ἀντίληψη ὅτι ὁ Γέροντας θὰ ἔλεγε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς δίνουν τὸ πρῶτο πλῆγμα, οἱ παλαιοημερολογίτες τὸ δεύτερο, ἀλλὰ οἱ νεοαποτειχισμένοι ὄχι;

Ἡ ἀλήθεια ἀγαπητοὶ εἶναι ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος ὄντως ἐννοοῦσε ΚΑΙ τοὺς παλαιοημερολογίτες! Ὄχι ὅμως μόνο αὐτοὺς, ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀποτειχίζονται ἤ θὰ ἀποτειχίζονταν ἀπὸ τὴν ''Ἐκκλησία''!

Δὲν περιμέναμε βέβαια οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι νὰ τὸ ἀποδέχονταν αὐτό, διὰ τοῦτο καὶ βλέπουμε συνεχῶς νὰ δικαιολογοῦν τὶς πράξεις τους, νομίζοντας ὅτι θὰ τοὺς ἐπαινέσουν κιόλας! Δυστυχῶς οἱ ἐλπίδες τοὺς διαψεύδονται συνεχῶς, διότι ὅσο δὲν θέλουν τόσο τοὺς παρομοιάζουν μὲ τοὺς παλαιοημερολογίτες, ὄχι βεβαίως λόγω ἡμερολογίου, ἀλλὰ διότι τοὺς θεωροῦν καὶ αὐτοὺς σχισματικούς!

Θὰ συνιστούσαμε λοιπὸν εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀποτειχισμένους, νὰ ἀποδεχθοῦν τὴν ρετσινιὰ αὕτη καὶ νὰ μὴν τὴν ἀποφεύγουν, ὥστε ὁ ἀγώνας τους νὰ τιμηθεῖ διὰ τῆς συκοφαντίας καὶ νὰ ὁμοιάσουν εἰς τοὺς Ἅγίους μας, διότι δυστυχῶς ἤδη τὴν ἔχουν  ἀρνηθεῖ!

Θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ἐννοήσει ὅτι τὸ νὰ ὀνομάζεσαι σχισματικὸς ἀπὸ καινοτόμους, κακοδόξους,  αἱρετικοὺς, εἶναι μεγάλη τιμή! 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top