Ἀγαπητὲ ἀδελφὲ χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ πάντοτε! Καλὴ συνέχεια εἰς τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστής!

Χάρηκα ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἐπιστροφή σου εἰς τὸν ''διαδικτυακὸ ἀγῶνα'' κατὰ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμού! Ὀφείλω ὅμως νὰ ὁμολογήσω τὴν ἀλήθεια καὶ ἐξηγοῦμαι καλύτερα μὲ πολὺ ἁπλᾶ καὶ κατανοητὰ λόγια, χωρὶς παραπομπές, διὰ νὰ καταλαβαίνει καὶ νὰ μὴν κουράζεται καὶ ὁ πιὸ ἁπλὸς εἰς τὸ νοῦ Χριστιανός.

Ὁ πνευματικὸς σοῦ πατὴρ ἔγραψε ἔνα κείμενο τὸ ὁποίο δημοσίευσες εἰς τὴν σελίδα σου. Τὸ κείμενο αὐτό ἔχει ἀνακρίβειες ὅσον ἀφορᾷ τὰ γραφόμενα περὶ τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τοὺς ἀδικεῖ ἀρκετά, ἡ καλύτερα ἐντελῶς!

Ἀναφέρει:Ἡ συγκεκριμένη θεωρία ὁμοιάζει κατὰ πολύ με τὴν ἀπαράδεκτη θεωρία τῶν Νεοημερολογιτῶν οἱ ὁποῖοι ἀναφέρουν ὅτι οἱ Γ.Ο.Χ. ἔπρεπε να παραμείνουν «ἐντὸς» Ἐκκλησίας διὰ να βοηθήσουν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν ἀγῶνα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!


Ἀναφέρει:Για ποία Σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται ὁ πατήρ; Ποιὸ ἀπὸ τὰ Πατριαρχεία δεν ἔχει διαβρωθεὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενιστικὸ πνεῦμα διὰ να συμμετέχει ἡ ἔστω να συγκαλέσει Οἰκουμενικὴ Σύνοδο; Τὸ να γίνει Σύνοδος ἀντιοικουμενιστῶν Ἐπισκόπων (ἔστω) ναὶ εἶναι ἐφικτὸ (ἄσχετα ὅτι οἱ «ἀντιοικουμενιστὲς» οὔτε κἀν ὀραματίζονται κάτι σχετικὸ), ἀλλὰ τὸ να συγκαλεσθεῖ Οἰκουμενικῇ Σύνοδος διὰ τὴν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦτο εἶναι ἐντελῶς ἀπίθανον! Εἶναι ἔνα ''ὄνειρο'' θὰ ἐλεγα εἰς τὸ ὁποίο κρύβεται πάντοτε μία δικαιολογία ἡ ὁποία εἴτε σημαίνει τὴ μὴ διακοπὴ μνημοσύνου (ἰσχυρισμὸς ἀντιοικουμενιστῶν Νεοημερολογιτῶν), εἴτε τὴ διακοπὴ μνημοσύνου ἀλλὰ καμία ἔνταξη ἀλλοῦ (ἰσχυρισμὸς ἀποτειχισμένων).

Ἂν ἀγαπητὲ τὰ Πατριαρχεία μας ἦταν Ὀρθόδοξα, σήμερα δεν θὰ ὑπῆρχε Οἰκουμενισμὸς! Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἰς τὴν Ἑκκλησία ξεκίνησε ἐκ τῶν ἔσω καὶ μὴν λησμονεῖς (κάτι ποὺ δεν ἀναφέρει ὁ πνευματικὸς σοῦ πατὴρ) ὅτι εἶναι οἱ ἴδιοι ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.! Ἀντιλαμβάνεσαι την βαρύτητα;

Ἐπίσης τι σημαίνει ὅτι ἐπειδὴ οἱ Γ.Ο.Χ. ἔχουν δικοὺς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ Σύνοδο ''δεν ἵσταντο ἐπὶ κανονικοῦ ἐδάφους'' ὅπως ἀναφέρει ὁ ἴδιος; Μήπως οἱ Ῥώσοι τῆς Διασπορᾶς δεν εἶχαν δικοὺς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ δικὴ τοὺς Σύνοδο ἡ ὁποία μάλιστα ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΕ ἐπίσημα τὸν Οἰκουμενισμὸ τὸ 1983 διὰ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου;

Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ, οἱ Γ.ΟΧ. δεν ἦταν ἕνα μικρὸ ποίμνιο ὅπως εἶναι σήμερα οἱ σύγχρονοι ἀποτειχισμένοι, ἦταν ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τὸ ὁποίο ἔκανε ὑπομονὴ 11 ὁλόκληρα ἔτη (τὸ 1935 ἀνάλαβαν τὴν ἡγεσία τοῦ ἀγῶνος οἱ τρεῖς Ἐπίσκοποι) καὶ τὸ ὁποίο εἶχε ἀρκετὲς ἀνάγκες μυστηριακὲς, που χρειάζονταν τὴν ἀπαραίτητη νομικὴ καὶ κρατικὴ κάλυψη, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα. Σήμερα οἱ ἀγαπητοὶ ἀποτειχισμένοι πὼς θὰ κατοχυρώσουν (ἐὰν μεγεθυνθεῖ ὁ ἀριθμὸς τούς), τοὺς γάμους, τὶς βαπτίσεις τοὺς κ.λπ; Ἐὰν κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ἀναφέρει: «δεν μας ἐνδιαφέρει», τότε δεν θὰ ἔπρεπε να ψάχνουν καὶ ἱερεῖς διά τις μυστηριακὲς καὶ λειτουργικὲς τοὺς ἀνάγκες, ὅπως οἱ ἴδιοι συχνὰ γράφουν καὶ ζητοῦν!

Ἠταν ἀναγκαίο, διὰ να συνεχισθεῖ ὁ ἀγῶνας, να δημιουργηθεῖ μιᾷ Σύνοδος ἡ ὁποία θὰ εἶχε ὡς μέλῃ της τοὺς ἐνισταμένους τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας, διότι τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ὑπήρχαν καὶ οἱ σφοδροὶ διωγμοί ὅπως πολὺ σωστὰ ἔγραψε καὶ ὁ πνευματικὸς σοῦ πατήρ. Ἂν δεν ὑπῆρχε, να εἶσαι σίγουρος ὅτι ὄχι μόνο νέο ἡμερολόγιο, ἀλλὰ καὶ νέο Πασχάλιο θὰ εἰχαμε, καὶ ἡ ἔνωση μὲ τοὺς Παπικοῦς θὰ εἶχε ἐπιτευχθεῖ, καὶ θὰ τολμήσω να πὼ ὅτι οὔτε Ὀρθόδοξοι σήμερα θὰ εἶμασταν  διότι θὰ εἶχε ἐντελῶς ἀλλοιωθεῖ τὸ φρόνημα τῶν Ὀρθοδόξων! Οἱ παλαιοημερολογίτες ἦσαν τὸ ΦΡΕΝΟ εἰς τὴν κατρακύλα που παρέσυρε τοὺς ὀρθοδόξους! 

Εἶναι ἐντελῶς ἄστοχο λοιπὸν τὸ λεχθὲν τοῦ π. Γεωργίου που μας λέγει:Ὁ Οἰκουμενισμὸς προελαύνει διότι οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ ἀνέπτυξαν θεωρίες τύπου Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, κοιμίζοντας καὶ φοβίζοντας τὸ ποίμνιο ὅτι τάχα θὰ βρεθεῖ ἐκτός Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι διότι οἱ Γ.Ο.Χ. ἔχουν δικοὺς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ Σύνοδο!

Δεν εἰμαστε λοιπὸν ''ἐγκλωβισμένοι'' στα ΓΟΧικα σχήματα, ὅπως ἀναφέρει ὁ πνευματικὸς σοῦ πατήρ, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο! Εἰμαστε  ἀπὸ τὸ 1924 οἱ μόνοι ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς πνευματικῆς δουλείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς ἀλληλοαφορισμοῦς, διασπάσεις κ.λπ ναὶ ὄντως ἐν μέρει εἶναι ἀληθές. Ἄνθρωποι εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀγαπητέ με πάθη καὶ ὄχι ἀγγέλοι! Ὅμως αὐτὸ πού μου κάνει ἐντύπωση εἶναι ὅτι ὅσοι θέλουν να τοὺς κατηγορήσουν υἱοθετοῦν τὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα. Διατὶ σήμερα που ἐνώθηκε μεγάλο μέρος τῶν Γ.Ο.Χ. τηρῆται σιγὴ ἰχθύος; Τοὺς κατηγοροῦν διά τις διασπάσεις κατανοητὸ, τοὺς ἐπαινοῦν διά τις ἑνώσεις; Ὄχι βεβαίως! Μήπως ἐὰν δεν εἶχαν πότε διασπάσεις θὰ τοὺς ἐπαινούσαν; Ὄχι βεβαίως! Μήπως τὴν ἐποχὴ τοῦ ΄24 ποὺ δεν ὑπήρχαν οὔτε Συνόδοι ἀλλὰ οὔτε καὶ διασπάσεις τοὺς ἐπαινέσαν; Ὄχι βεβαίως, σχισματικοῦς τοὺς ἀπεκάλεσαν καὶ χλευαστικὰ ''παλαιοημερολογίτες''! Ὁπότε μὴν κρυβόμαστε πίσῳ ἀπό τις ἀδυναμίες καὶ τα πάθη τοῦ καθενὸς προβάλλοντάς τα,  διὰ να φανεῖ ὡς ὀρθὴ ἡ δικὴ μας θέση καὶ στάση. Ἐπίσης θὰ ἔπρεπε να γνωρίζετε ποιοῖ δημιούργησαν τις διασπάσεις ἀλλὰ καὶ γιατί. Τὰ εἶχε γράψει πολλάκις ὁ παπαΘεοδώρητος καὶ ἐκεῖ να ἀνατρέξετε διὰ να πληροφορηθεῖτε τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Διὰ τὰ περὶ Μυστηρίων κ.λπ. θὰ ἔπρεπε να γνωρίζετε ὅτι αὐτὴ ἡ θέση δεν ἦταν ὅλων τῶν Γ.Ο.Χ. Μάλιστα ἀποτέλεσε καὶ τὴν πρώτη διάσπαση (Ματθαιϊκὸ σχίσμα) εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν. Δὲν μποροῦμε τὸν κάθε ἕναν ποῦ ἐκφράζει μιὰ δικὴ τοῦ ἑρμηνεία εἴτε Πατερικῶν κειμένων, εἴτε Συνοδικῶν ἐγγράφων καὶ οὕτω κὰθ ἑξῆς, νὰ τὸν διώκουμε ἡ νὰ τὸν ἀφανίσουμε! Ὁ ἴδιος θὰ δώσει λόγο ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Κλείνω λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἀδελφικὴ ἐπιστολὴ θεωρώντας ἄδικα τα λόγια τοῦ πνευματικοῦ σου πατρὸς καὶ δὲν τὰ σημειώνω ὅλα διότι εἶναι ἀρκετὰ καὶ θέλουν ἀρκετὸ σχολιασμὸ ποῦ δὲν χρειάζεται πρὸς τὸ παρὸν. Ἐπίσης θὰ ἔστελνα αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ προσωπικά, ἀλλὰ ἐπειδὴ δημοσίως ἐνεφανίσθη τὸ κείμενο τοῦ π. Γεωργίου, δημοσίως δίνω καὶ αὐτὲς τὶς διευκρινίσεις καὶ ὄχι ἀπαντήσεις.


Διὰ καλύτερη μελέτη τοῦ ζητήματος: 

http://entoytwnika1.blogspot.gr/2013/11/2.html

Καλὸν ἀγώνα!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top