Ἀναγνώσαμε τὸ τρίτο  μέρος τοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Ν.Σ τὸ ὁποῖο δημοσιεύθηκε εἰς τὸν Ὀρθόδοξο Τύπο μὲ τίτλο:
Μᾶς λέγει ὁ ἀγαπητὸς ἀρθρογράφος:
Ἀναφέρει λοιπὸν ὅτι αὕτη ἡ ἄποψη εἶναι ''πλάνη'', δίχως βεβαίως νὰ μᾶς ἀναιρέσει ὁ ἀρθρογράφος τὶς ''ποικίλες ἑρμηνεῖες μὲ πράξεις καὶ λόγους Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καὶ Ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν'', ἀλλὰ μᾶς ἀναφέρει τὸν λόγο τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου. Τί ἀναφέρει ὁ ἴδιος;

Ρωτᾶ ὁ ἀρθρογράφος ἂν προτείνει ὁ π. Φιλόθεος τὴν ἀποτείχιση. Ὄχι μᾶς λέγει διότι:Κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀρθρογράφου κ. Ν.Σ., ὁ π. Φιλόθεος ὁμιλεῖ διὰ ''ἀποσχισθέντες'' καὶ ὄχι ''ἀποτειχισμένους'', διότι οἱ ''ἀποσχισθέντες'' εἶναι μιὰ διαφορετικὴ κατάσταση! Οἱ ''ἀποσχισθέντες'' ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους 348 καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἥ το σύνολο τῶν πιστῶν! Θὰ πρέπει νὰ μᾶς πεῖ ὅμως ὁ ἀρθρογράφος, ἂν αὐτοὶ οἱ 348 ΤΟΤΕ ἐκπροσωποῦσαν τὴν Ἐκκλησία ἡ ὄχι. Ἡ Σύνοδος τοῦ 754 μ.χ. (πρὶν διαπιστωθεῖ ἐπίσημα πιὰ ὅτι ἦταν ψευδοσύνοδος) ἦταν ἀπόφαση Ἐκκλησιαστικῆς Συνόδου; Εἶχε τότε κύρος ἡ  ὄχι;

 Οἱ ''ἀποσχισθέντες'' λοιπόν, πολὺ σωστὰ κατὰ τὸν π. Φιλόθεο δὲν εἶναι οὔτε σχισματικοὶ οὔτε ὁτιδήποτε ἄλλο. Καὶ συγκρίνει ὁ ἀρθρογράφος τοὺς ''ἀποσχισθέντες'' μὲ τοὺς παλαιοημερολογίτες λέγοντας ὅτι οἱ παλ/τες δημιούργησαν σχίσμα διότι μὲ πρόφαση τὸ ἡμερολόγιο ἀποτειχίσθηκαν (προσέξτε δὲν ἀναφέρει ''ἀποσχίσθηκαν'' ἀλλὰ ἀποτειχίσθηκαν, ἐνῶ ἄλλοι πολέμιοι τῶν παλ/τῶν μᾶς λέγουν ὅτι οἱ παλ/τες οὔτε ἀποτειχίσθηκαν!!). Ὅμως δὲν μᾶς λέγει ὁ κ. Ν.Σ. ἂν ἡ ''πρόφαση'' τῶν παλ/τῶν εἶχε ἡ ἔχει βάση, ἡ ἂν ὅσα ἔλεγαν τότε,σήμερα τὰ βλέπουμε εἰς τὶς μέρες μας!

 Σᾶς θυμίζουμε μόνο μιὰ φράση: «Μᾶς φραγκέψανε»!
Εἰς αὐτὸ τὸ σημεῖο, τὸ ὁποῖον εἶναι σημεῖον γέλωτος διότι μᾶς τὸν προκαλεῖ, μᾶς λέγει ὅτι κανένας Ἅγιος δὲν ἦταν ἀποτειχισμένος ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ἦταν ''ἀποσχισθέντες''!
''Ἀποσχισθέντες'' λοιπὸν κατὰ τὸν ἀρθρογράφο, εἶναι ὅσοι δὲν ὁμοφρονοῦν οὔτε ἀποδέχονται τὴν γνώμη τοῦ Ἐπισκόπου, ἀλλὰ πράττουν παρακοὴ καὶ ἀνυπακοὴ καὶ τούτη ἡ στάση εἶναι ὀρθή, κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ κ. Ν.Σ! Μάλιστα! Ἐνῶ σᾶς θυμίζουμε ''Ἀποτειχισμένοι'' εἶναι ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ σύνολο τῶν πιστῶν καὶ τούτη ἡ στάση δὲν εἶναι ὀρθή.

Βέβαια καὶ πάλι ὁ κ. Ν.Σ. δὲν μᾶς λέγει τὸ τί ἐστὶ Ἐκκλησία ὥστε νὰ μᾶς ἐξηγήσει πὼς οἱ πιστοὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτήν, καὶ μάλιστα σὲ περίοδο αἱρέσεως!

Μήπως ὁ  ἀγαπητός μας ἀρθρογράφος συνδέει τὴν Ἐκκλησία μὲ τὶς πέτρες καὶ τὰ κτίσματα; Μήπως ὅμως τὴν συνδέει μὲ τὴν κοινωνία-ἑνότητα μεταξύ μας; Ἂν ναί, τότε ὅστις φεύγει ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ὀρθόδοξη ἐπικοινωνία-κοινωνία-ἑνότητα καθίσταται σχισματικὸς καὶ πολὺ σωστά! Αὐτὸς ὅμως ποῦ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ ἐπικοινωνία-κοινωνία-ἑνότητα Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν πῶς θὰ πρέπει νὰ ὀνομάζεται;  

 Συνιστοῦμε εἰς τὸν κ. Ν.Σ. νὰ μεταβεῖ εἰς τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους του διὰ νὰ κηρύξει τὴν πρώτη ὀρθὴ στάση κατὰ τὸν ἴδιο, διὰ νὰ δοῦμε ἔπειτα πῶς η δικὴ τοῦ θεωρία-ἑρμηνεία  θὰ ὀνομασθεῖ ἀπὸ αὐτούς!
Ἀποχώρηση λοιπὸν ἀπὸ τὴν ψευδοένωση καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μόρφωμα ποὺ θὰ λέγεται ''Ἐκκλησία'' (διότι μᾶς λέγει ἄνωθεν ὅτι ἂν γίνει ἡ ἕνωση μὲ Παπικοὺς ὅρους τότε παύη νὰ ὑφίσταται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ γίνεται ἀμέσως Παπική).
 Ἡ Ἐκκλησία παραμένει, οἱ πιστοὶ διαχωρίζουν τὴν θέση τους (καὶ προσέξτε τὴν ἀπόλυτη διαστροφή), ἀποτειχισμένοι εἶναι οἱ προσχωροῦντες εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Παπισμοῦ!!!
Ὁμολογοῦμε ὅτι τοῦτον τὸν ὄρο πρώτη φορὰ τὸν συναντοῦμε, ἔστω καὶ διαστροφικὰ, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία! Δὲν μᾶς λέγει ὅμως ὁ ἀρθρογράφος· ἐὰν αὐτοὶ ποῦ προσχωρήσουν εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ Παπισμοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ποσοστό, πῶς θὰ ὀνομάσουν ὅσους διαχωρίσουν τὴν θέση τους ἀπὸ αὐτούς; Οἱ ἀπαντήσεις εἶναι εἰς τὶς ἐρωτήσεις ποὺ κάνουμε!

Τὸ ΄΄νὰ τὸν ἀποκηρύξουν'' πῶς μᾶς τὸ ἐξηγεῖ-ἑρμηνεύει ἄραγε ὁ ἀρθρογράφος; Μὲ ποιὸ τρόπο; Δυστυχῶς δὲν μᾶς τὸ ἀναλύει ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ γνωρίσουν τὸν τρόπο!

 Ἂν τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ (Κληρικοὶ κ΄ λαικοὶ) εἶναι Οἰκουμενιστὲς, πῶς θὰ ὀνομάζονται αὐτοὶ ποῦ θὰ τοὺς ἀποκηρύξουν; Ἀποσχισθέντες ἡ Ἀποτειχισμένοι κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ κ. Ν.Σ.;  


Τὸ «νὰ φωνάξουμε» μᾶς θυμίζει τὸ λαϊκὸ γνωμικὸ ποὺ γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ Οἰκουμενιστὲς: ''Σκυλὶ ποῦ γαβγίζει ποτὲ δὲν δαγκώνει''!

Ἀγαπητὲ κ. Ν.Σ. τώρα ἀντιληφθήκατε τὸ τί συμβαίνει; Τόσα ἔτη καὶ ἔτη δὲν φωνάζουνε τόσοι καὶ τόσοι; Περιμένετε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ψευδοένωσις ἥ το κοινὸ ποτήριο δῆθεν διὰ νὰ ἀντιδράσετε, ὄχι εἰς τοὺς λόγους φωνάσκοντας ὅπως τώρα, ἀλλὰ εἰς τὴν πράξη; Λυπούμαστε ποὺ σᾶς τὸ λέγουμε ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά, διότι ἤδη θὰ ἔχετε βρεῖ ἄλλες ἑρμηνεῖες διὰ νὰ στηρίξετε τὰ ἀστήρικτα καὶ ἀντιφατικὰ (μὲ λόγους ἄλλων ἀντιοικουμενιστῶν)!
Οἱ ἀπόψεις εἶναι τοῦ Γέροντα ὄντως, καὶ εἶναι οἱ ἀπόψεις του καὶ μόνον, ἡ ἑρμηνεία ὅμως εἶναι δικὴ σας καὶ ἀποκλειστικὰ δικὴ σας!

 Ποιοὶ θὰ τοὺς ἀποκαθηλώσουν ἀπὸ τοὺς θρόνους τους; Μήπως ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ ποῦ ἀπὸ τὴν μιὰ λέγει τοὺς ἀντιοικουμενιστικούς λόγους του καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη συμμετέχει σὲ θρονικές ἑορτὲς ἈρχιΟικουμενιστῶν καὶ ὄχι μόνο;


Μὲ λίγα λόγια ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, ἡ λύση ποῦ προσφέρουν οἱ Ἀντιοικουμενιστὲς ποῦ κοινωνοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, εἶναι τὰ λόγια καὶ οἱ φωνὲς ἕως ὅτου ἐκδιωχθοῦν ἀπὸ τὴν ''ποίμνη τοῦ Κυρίου''! Τὸ πῶς θὰ ἐκδιωχθοῦν ὅμως δὲν σᾶς τὸ λένε καὶ οὔτε πότε θὰ σᾶς τὸ ποῦνε ἕως ὅτου διαστρεβλωθεῖ πλήρως τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημά σᾶς, παύοντας πιὰ νὰ λειτουργεί ἡ Ὀρθόδοξη Ὁμολογία διὰ τῆς ΠΡΑΞΕΩΣ ἡ ὁποία εἶναι ἡ μοναδικὴ (σὲ ὅλους τους τομεῖς), ποῦ διακρίνει τοὺς ἀληθινὰ Ὀρθόδοξους Χριστιανούς, καὶ ποῦ τὸ βρίσκουμε εἰς τὰ παραδείγματα καὶ βίους τῶν γίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τόσο βάναυσα διαστρέφονται ἀπὸ τοὺς σύγχρονους της ἐποχῆς μας!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top