ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 21ῃ/10/2015

Τό διεθνές συνέδριο πού διοργάνωσε ἡ Ἑλληνική Πολιτεία με τήν παρουσία διεθνῶν προσωπικοτήτων και εἰδικώτερα τῶν ὑψίστων κορυφῶν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, και Ἱεροσολύμων, καθώς και τῶν Μακαριωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου, Ἀθηνῶν και Ἀλβανίας και πολιτικῶν και θρησκευτικῶν ἡγετῶν τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ και τοῦ Ἰσλάμ καθώς και τό ὁμοειδές συνέδριο πού πραγματοποιεῖται ὑπό την αἰγίδα τοῦ Γραφείου Διαθρησκευτικῶν και Διαπολιτισμικῶν θεμάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου και τῆς Ἀμερικανο-ΕβραϊκῆςἘπιτροπῆς (AmericanJewishCommittee-AJC) ἔχουν ὡς πρόταγμα την διαθρησκειακή εἰρήνη και τήν προώθηση τοῦ λεγομένου Διαθρησκειακοῦ διαλόγου.

Κατετέθησαν πολλές εἰσηγήσεις ἀλλά δυστυχῶς οὐδείς ἔψαυσε τήν τραγική πραγματικότητα στην ἀληθινή της διάσταση καί συγκεκριμένως οὐδείς ἀνεφέρθη στο αὐταπόδεικτο καί πασίδηλο γεγονός ὅτι τή θρησκευτική βία, το μῖσος και τήν μισαλλοδοξία προωθοῦν ἐμπνέουν, διδάσκουν οἱ θρησκευτικές παραδοχές τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ και τοῦ Ἰσλαμισμοῦ. Τά διαμονικῆς ἐμπνεύσεως «ὕψιστα» θρησκευτικά τους κείμενα τῆς Ραββινικῆς διδασκαλίας ὅπως το βορβορῶδες Ταλμούδ καί ἡ Καμπάλα πού οὐσιαστικά ἀντικατέστησαν την Τορά και τον Προφητισμό στον Ἰουδαϊσμό και βυσοδομοῦν μέ τρομακτικό μῖσος και ἐμπάθεια ἀνείπωτη κατά τοῦ ἀποκαλυφθέντος Θεοῦ Λόγου και τῶν πιστευόντων στήν θεία Ἀποκάλυψη καθώς και το φρικῶδες Κοράνιο με τίς πολλαπλές Σοῦρες τῶν δῆθεν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ γιά τήν δολοφονία τῶν ἀπίστων και την στοχοποίηση τῶν μή Μουσουλμάνων εἶναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Ὅπωςτό πρόβλημα στόν Χριστιανισμό εἶναι ἡ διαστροφή τοῦΠαπισμοῦ και τοῦΠροτεσταντισμοῦ πού φαλκίδευσαν τό χριστιανικό μήνυμα τῆς εἰρήνηςκαί τῆς ἀγάπης πρός κάθε ἑτερότητα, πού ἐπεστράτευσαν ἱερές ἐξετάσεις καί θρησκευτικούς πολέμους καί σταυροφορίες στή θέση τῆς ἐλευθερίας ἀποδοχῆς τῆς προσκλήσεως τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί πού ἀμαύρωσαν ἱστορικά το Εὐαγγέλιο τῆς ζωῆς.

Συνεπῶς ἐάν δέν ἀντιμετωπισθοῦν θεολογικά, ἱστορικά ἐπιστημονικά καί νομικά τά κακοποιά αὐτά θρησκευτικά κείμενα καί δέν παραδοθοῦν στή χλεύη τῶν ἀνθρώπων ὅπου καί ἀνήκουν κανένα διεθνές συνέδριο γιά τήν θρησκευτική εἰρήνη μέ τό Ἰσλάμ καί τόν Ἰουδαϊσμό δέν πρόκειται νά συμβάλει εἰς ούδέν εἰμή μόνο στήν καλή ξενοδοχειακή ἐξυπηρέτηση τῶν συνέδρων!!!

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top