Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυνατὸν νὰ γίνει υἱὸς τοῦ Θεοῦ μόνο ἐφαρμόζοντας τὶς ἐντολὲς (Λουκ. 20, 36. Ρωμ. 8, 14. Γαλ. 3, 26) μὲ υἱοθεσία (Ρωμ. 8, 15. Γαλ. 4,5. Ἐφεσ. 1,5) καὶ θεὸς κατὰ χάρη. Γράφει ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνός:

«Κατὰ χάριν ἔδωκε ἐξουσίαν πᾶσι τέκνα Θεοῦ γενέσθαι διὰ τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν» (Βιβλίον Προοίμιον).

Οἱ ἐντολὲς ἐκφράζουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸ ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλήρως καὶ ἔχει πραγματωθεῖ καθολοκληρία ἀπὸ τὸν Χριστό. Ζώντας σύμφωνα μὲ αὐτές, ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ ἐκτελεῖ τὸ ἴδιον θέλημα, γεγονὸς τὸ ὁποῖο τὸν ἀπομονώνει καὶ τὸν κάνει ξένο πρὸς τὸ Θεό· ἀντίθετα πραγματοποιεῖ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτσι γίνεται ὅμοιος μὲ τὸν Χριστό, ποὺ συμμορφώνει καὶ ὑποτάσσει πλήρως τὸ ἀνθρώπινο στὸ θεῖο θέλημα. Ὁ Χριστὸς διδάσκει:

«Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε» (Ιωαν. 14,15) «ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν» (Ιωαν. 14,21).

Οἱ ἐντολὲς ἐμφανίζονται ὡς ἡ ἀρχὴ τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ τῆς θέωσης, ποὺ ἐνεργοῦνται στὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα· μὲ τὴν τήρηση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοὺς ὁ ἄνθρωπος ἀνοίγεται στὴν ἐνέργεια τοῦ γίου Πνεύματος, μέσω αὐτῆς ἑνώνεται μὲ τὸ Χριστὸ καὶ δι΄ Αὐτοῦ μὲ τὸν Πατέρα. Μ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο εἶναι δυνατόν, μαζὶ μὲ τοὺς γίους Κάλλιστο καὶ Ἰγνάτιο Ξανθόπουλους, νὰ χαρακτηρίσουμε τὶς ἐντολὲς ὡς «θεοποιοὺς» (Ἑκατοντὰς πνευματική, 4.)

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Δαμασκηνὸς φθάνει μέχρι τὸ σημεῖο νὰ βεβαιώσει:

«α ἐντολαί αὗται...χάρις Θεοῦ εἰσίν» (Βιβλίον, Προοιμιον)

καὶ ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Ἐρημίτης:

«Ὁ Κύριος εἰς τὰς ἴδιας ἐγκέκρυπται ἐντολάς καὶ τοῖς ζητοῦσιν αὐτόν, κατὰ ἀναλογίαν εὑρίσκεται» (Νόμος πνευματικός, 190)


«μὴ εἴπης ἐποίησα ἐντολάς καὶ οὒχ ερον τὸν Κύριον· γνῶσιν γὰρ μετὰ δικαιοσύνης πολλάκις ερηκας. Οἱ δὲ ὀρθῶς αὐτὸν ζητοῦντες, ερήσουσιν εἰρήνην» (Νόμος πνευματικός, 191).ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top