Πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἡ Μητρόπολη Γλυφάδος εἰς τὸν ἰστολόγιό τῆς ἐδημοσίευσε ἕνα ἄρθρο ὑπὸ τὸν τίτλο: ''ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ''.

Χρησιμοποιεῖ ἕνα ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. 


Εἶναι πάγια τακτικὴ ὅσων κοινωνοῦν μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ τονίζουν ὅτι δὲν ὑπάρχει καμία αἵρεση, δὲν ὑπάρχουν  αἱρετικοί, ὁπότε δὲν ὑπάρχει καὶ κάτι αἱρετικὸ ὥστε νὰ διαφωνήσουν! Μόνο ποὺ λησμονοῦν ὅτι δὲν τὰ λέγουν μόνον οἱ παλαιοημερολογίτες, Ὁ τελευταία ἀνακηρυχθεῖς Ἅγιος π. Ἰουστίνος Πόποβιτς ἀναφέρει:

«Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι κοινόν ὄνομα διά τούς ψευδοχριστιανισμούς, διά τάς ψευδοεκκλησίας τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης. Μέσα του εὑρίσκεται ἡ καρδία ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν οὑμανισμῶν, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Παπισμόν. Ὅλοι δέ αὐτοί οἱ ψευδοχριστιανισμοί, ὅλαι αἱ ψευδοεκκλησίαι, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία αἵρεσις παραπλεύρως εἰς τήν ἄλλην αἵρεσιν. Τό κοινόν εὐαγγελικόν ὄνομά των εἶναι ἡ παναίρεσις...» (Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί Οἰκουμενισμός, σελ. 224).

Ἃς ἀπαντήσει λοιπὸν ἡ Μητρόπολη Γλυφάδος! Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός;

Ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας κατὰ τὸν π. Κ.Π. εἶναι μεγάλη μορφὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, κατακρεουργημένη θεολογικά! Μάλιστα ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔκανε κάτι, δὲν παράτησε τὴν Ὀρθοδοξία οὔτε καὶ κανένα δόγμα αὐτῆς! Καὶ μᾶς ζητάει ἀπόδειξη! Μάλιστα! Ἃς δοῦμε τί μᾶς λέγει ἀκόμα ἕνας Ἅγιος της Ἐκκλησίας ποὺ ἀνήκουν οἱ ἴδιοι καὶ φυσικὰ ὁμιλοῦμε διὰ τὸν π. παΐσιο o ὁποῖος καὶ ἐγκαλεῖ τὸν Ἀθηναγόρα παρομοιάζοντας τὸν ὡς πνευματικὸ μοιχό:

«....αγάπησε (ο Πατριάρχης) μίαν άλλην γυναίκα μοντέρνα, που λέγεται Παπική Εκκλησία, διότι η Ορθόδοξος Μητέρα μας δεν του κάμνει καμμίαν εντύπωσι, επειδή είναι πολύ σεμνή... Το αποτέλεσμα ήταν να αναπαύση μεν όλα τα κοσμικά παιδιά, που αγαπούν τον κόσμον και έχουν την κοσμικήν αυτήν αγάπην, να κατασκανδαλίση όμως όλους εμάς, τα τέκνα της Ορθοδοξίας, μικρά και μεγά­λα, που έχουν φόβο Θεού. Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνω­ρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν, όμως, να ομιλούν για αγάπη και ενότη­τα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεόν, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει.». (ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗ­ΤΩΝ Γέροντας ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, τόμ. Α', έκδ. Γ', σελ. 508 του κ. Νικολάου Α. Ζουρνατζόγλου).

Ἃς ἀπαντήσει ἡ Μητρόπολη Γλυφάδος! Ἀνήκε στοὺς φιλενωτικούς ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγορας;

Θέλετε ἀποδείξεις; Ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἀνέφερε:

«Ἀ π α τ ώ μ ε θ α   κ α ί  ἁ μ α ρ τ ά ν ο μ ε ν,  ἐ ά ν    ν ο μ  ί  ζ ω μ ε ν,  ὅ τ ι   ἡ  Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο ς  π ί σ τ ι ς  κ α τ ῆ λ θ ε ν  ἐ ξ ο ὐ ρ α ν ο ῦ  κ α ί  ὅ τ ι  τ ά  ἄ λ λ α  δ ό γ μ α τ α  ε ἶ ν α ι  ἀ ν ά ξ ι α.  Τ ρ ι α κ ό σ ι α  ἑ κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α  ἀ ν θ ρ ώ π ω ν  ἐ ξ έ λ ε ξ αν  τ ό ν  Μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ι σ μ ό ν  δ ι ά  ν ά  φ θ ά σ ο υ ν  ε ἰ ς  τον  Θεόν  των  κ α ί  ἄ λ λ α ι  ἑ κ α τ ο ν τ ά δ ε ς  ἑ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  ε ἶ ν α ι  Διαμαρτυρ ό μ ε ν ο ι,  Κ α θ ο λ ι κ ο ί,  Β ο υ δ ι σ τ α ί.  Σ κ ο π ό ς  κ ά θ ε  θ ρ η σ κ ε ί α ς  ε ἶ ν α ι  ν ά  β ε λ τ ι ώ σ ῃ  τ ό ν ἄ ν θ ρ ω π ο ν» (Ὀρθόδοξος Τύπος φ . 94, Δεκέμβριος 1968).

δὲν προσκρούει εἰς τὸ δόγμα τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ μόνη ὁδὸς πρὸς τὴν σωτηρία;

«Εἰς την κ ί ν η σ ι ν  π ρ ό ς  τ ή ν  ἕ ν ω σ ι ν,  δ έ ν  π ρ ό κ ε ι τ α ι  ἡ  μ ί α  Ἐ κ κ λ η σ ί α  ν ά  β α δ ί σ ῃ  π ρ ό ς  τ ή ν  ἄ λ λ η ν, ἀ λ λ ’ ὅ λ α ι  ὁ μ ο ῦ  ν ά   ἐ π α ν ι δ ρ ύ σ ω μ ε ν  τ ή  ν   Μ   ί α  ν,   Ἁ  γ  ί   α   ν,   Κ  α  θ  ο  λ  ι  κ  ή   ν    κ  α  ί     Ἀ  π  ο  σ  τ ο  λ  ι  κ  ή  ν     Ἐ  κ  κ  λ  η  σ  ί  α  ν.....» (Ἐκ τοῦ μηνύματός του ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χρισ του γ έ ν ω ν    τ ο ῦ    1 9 6 7,     Ἀ π ό  τ ή ν  π ο ρ ε ί α ν  τ ῆ ς  ἀ γ ά π ης, σ. 87 ).

Χρειάζεται ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ἡ Ἐκκλησία ἀγαπητοί;

«Ὁ αἰῶν τοῦ δόγματος παρῆλθε» (Ἀκρόπολις, 29-6-1963).

Βεβαίως καὶ δὲν πήρχε ζήτημα δόγματος, διότι κατὰ τὸν Ἀθηναγόρα ὁ αἰῶν τοῦ δόγματος παρῆλθε!!!

«ήδη εις την Αμερικήν μεταλαμβάνετε πολλούς από το Άγιον Ποτήριον και καλά κάνετε! Και εγώ εδώ, όταν έρχονται Καθολικοί η Προτεστάνται και ζητούν να μεταλάβουν, τους προσφέρω το Άγιον Ποτήριον!» (ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, «Η προσλαλιά του Αθηναγόρου»…,  σσ. 4-5).

Οὐδὲν σχόλιον!!!

Θὰ μπορούσαμε νὰ παραθέσουμε ἀρκετὲς δηλώσεις τοῦ Ἀθηναγόρα ἀλλὰ αὐτὲς εἶναι ἀρκετές! Ἀφῆστε τὴν Μητρόπολη Γλυφάδος δημοσιεύοντας αὐτὰ τὰ κείμενα νὰ ἀναρωτιέται ἀκόμα μαζὶ μὲ τὸν π. Κ.Π. ἂν εἶχε θίξει κάποιο δόγμα ἡ ὄχι!

Ποιὸς τοὺς ἀρνήθηκε νά ἀκολουθοῦν τό παλαιό ἡμερολόγιο; ! Θὰ παρουσιάσουμε ἕνα μόνο ντοκουμέντο διότι θὰ διοργανωθεῖ ὁμιλία διὰ τὸ θέμα αὐτό, τὴν ὁποία θὰ ἀποστείλουμε στὴν Μητρόπολη Γλυφάδος μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, ὥστε νὰ διαπιστώσει ποιὸς τοὺς ἀρνήθηκε!«ΕΙΣΕΠΕΣΕ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΝ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΘΕΛΗΣΗ (η Εκκλησία) ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΗΝ, ΜΕ ΒΙΑΙΑ ΜΕΣΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΑΣΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΡΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΡΙΣΑΣΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ...ΚΑΤΑΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ. (π. Γαβριήλ Διονυσιάτη ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΣΕΛ.17)

Ποιὸς διέσπασε τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ποιὸς ἔκανε τὸ σχίσμα;
Μα οἱ ὁμόφρονές σας Νεοημερολογίτες! Αὐτοὶ εἶναι οἱ αἴτιοι τῶν σχισμάτων καὶ φιλονεικιῶν! 

«Τοῦτο δὲ ἔπαθε, διότι ἠκολούθησεν, ὡς μὴ ὤφελε, τὸν νεωτεριστήν, καινοτόμον, μασσῶνον [πατριάρχην Μελέτιον] Μεταξάκην, διὰ τὸν ὁποῖον — ὅταν τοῦ ὑπενθύμισα ὅτι ἐὰν δὲν καταργήσῃ τὸ παρανόμως εἰσαχθὲν νέον Παπικὸν ῾Ημερολόγιον — θὰ ἔλθῃ ἡμέρα καὶ θὰ κτυπήσῃ τὴν κεφαλήν του. ῞Οταν ἦλθεν ἡ ἡμέρα καὶ ἐκτύπησε τὴν κεφαλήν του, ἔλεγε μετὰ στεναγμῶν καὶ δακρύων: "Νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ μὴ τό ᾿σωνα, νὰ ἐδεχόμουν τὸ νέον ἡμερολόγιον! Αὐτός, αὐτὸς ὁ διεστραμμένος ὁ Μεταξάκης μὲ πῆρε στὸ λαιμό του». (Περιοδ. «῾Ο ῞Οσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου» Θεσσαλονίκης, ᾿Ιανουάριος -᾿Απρίλιος 2001, σελ. 50-57, ἔκδ. «᾿Ορθόδοξος Κυψέλη».

δὲν συμμετέχετε σὲ αὐτὸ τὸ σχίσμα ἀκολουθώντας μὲ πείσμα τὸ Νέο ἡμερολόγιο ἀλλὰ μάλιστα διοργανώνετε καὶ ἡμερίδες τιμώντας τὸν Μελέτιο Μεταξάκη;;

Ἒφ΄ ὅσον σᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὄχι τὸ ἡμερολόγιο διατὶ ἀκολουθεῖτε μέχρι καὶ σήμερα τὸ νεοεισαχθὲν ἡμερολόγιο τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔγινε ἀφορμὴ χωρισμοῦ καὶ διάσπασης τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας; Καὶ μόνο διὰ τοῦτο τὸν λόγον ἔπρεπε νὰ πάψετε νὰ τὸ ἀκολουθεῖτε!

Καὶ θὰ κλείσουμε μὲ τοὺς λόγους τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱερεμία ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖ ''ἀστροθεάμονες'' ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὶς ἀλλαγὲς τῶν ἡμερολογίων ψάχνοντας δῆθεν διὰ τὸ τέλειο ἡμερολόγιο οἱ ὁποῖοι καὶ ὑπέπεσαν εἰς τὴν πλάνη τῶν χαλδαίων!!!

«τινὸς ἕνεκα ἡ σύγχυσις αὕτη καὶ τὸ παγκόσμιον σκάνδαλον τῶν δέκα ἡμερῶν; Τὴν αὐθεντίαν ἐχέτωσάν οἰ τῶν θείων Πατέρων κανόνες, καὶ οὐχὶ οἱ ἀστρονόμοι... Ὅθεν οὐδὲν μετατρέπειν δεῖ τὸν τῶν Ἁγίων Πατέρων κανόνα καὶ καινοτομεῖν καὶ εἰς αἰτίαν στάσεως τὰς Χριστοῦ Ἐκκλησίας κινεῖν...Ὄντως ἐσεῖς, ἀληθεῖς κληρονόμοι τῆς παράδοσης τῶν Χριστωνύμων τεκνῶν, ὄχι μόνο τὸν Πάπα καὶ τοὺς ἀστροθεάμονες μυθοπλάστες του νὰ μὴν ἀκοῦτε, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν παράδοξες διδασκαλίες στὰ ὦτα σας, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ νὰ μὴ δεχθεῖτε». 

(ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΓΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ NICOLO DA PONTE, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΣΤΡΟΓΚΣΚΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (1583). ΠΗΓΗ: ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2015 ΣΕΛ. 39-63)
ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ: http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={8E84110A-C805-4475-90C0-4334D8E158E6} 

7 comments:

 1. Τον ενδιαφέρει η εκκλησιολογική (!) ενότητα (!!) της εκκλησίας (και όχι Εκκλησίας)

  - Ὅποιος διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας - καί ἄς πιστεύει ὀρθοδόξως - κάνει ἕνα σχίσμα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, σχίσμα· καί δέν μπορῶ νά μετέχω μαζί του σέ αὐτό τό σχίσμα. Δέν εἶναι τό θέμα ἄν πιστεύει ὅπως ἐγώ. Οἱ παλαιοημερολογίτες πιστεύουν ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά δογματικά, ἀλλά ὑπάρχει σχίσμα ἐκκλησιολογικό. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε!

  - Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἑνότητα μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ ἑνότητα. Νά εἶναι μαζί μου. Δέν πᾶς νά ἀκολουθήσεις ὅποιο ἡμερολόγιο θέλεις; Ὅποιο θέλεις νά ἀκολουθεῖς. Αὐτό εἶπε ἡ Ἐκκλησία, ὁ Πατριάρχης, στούς παλαιοημερολογίτες τῆς Κολομβίας. Τοῦ εἶπαν: «βάζουμε ὑπακοή καί ταπείνωση Πατριάρχη μου, θέλουμε νά εἴμαστε μαζί σου». [Καί τούς εἶπε ὁ Πατριάρχης]: «Κρατῆστε τό ἡμερολόγιό σας, [ἀλλά θά] κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς» - ἔληξε. Δέν εἶναι τό ἡμερολόγιο, οὔτε κἄν αὐτό εἶναι ἡ ἱστορία.

  - Βλέπετε, κι ἐδῶ ἔτσι θά μποροῦσε νά λυθεῖ. «Βρέ παιδιά, θέλετε νά κρατᾶτε αὐτό τό ἡμερολόγιο. Πρόβλημά σας. Σήμερα εἶναι 13 Ἰανουαρίου. Ἀντί νά πάρετε ἐπιταγή σήμερα, θά τήν πάρετε μετά ἀπό μιά ἑβδομάδα. Ἐσεῖς θά χάνετε, πρόβλημά σας. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία; Ἔληξε. Τό ἡμερολόγιο μᾶς νοιάζει;

  - Καί, προσέξτε, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες - τό ἔχω πεῖ πολλές φορές, τό τονίζω - οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, τό παλαιό ἡμερολόγιο. Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους [ἡμερολόγιο]. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

  Τέλος πρώτου μέρους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δεύτερο μέρος και τέλος

  Σχόλιο κχ
  Είναι με δικά του λόγια το σχόλιο που θα αφήσω : "Εἶναι καθαρά πονηρόν, γιά νά κάνουν τό δικό τους, νά ἔχουν δική τους ἐκκλησία". Ποιοι ; το ερώτημα. Οι νεοημερολογίτες, η απάντηση.

  Αφήνω κατά μέρος τί είδους εκκλησία θα είναι αυτή της ενότητας και προσθέτω κάτι ακόμη.

  Στην εκπομπή του, όταν με κάλεσε για ένα μικρό βιβλίο, που έγραψα και τον αναστάτωσε, είπα : Αυτά που σας λέω, δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά είναι εμφανές, ότι όλα έχουν μπλοκαριστεί : Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά. Θυμίζει αυτό κάτι που είπε ο απ. Παύλος : "Κατά τας ιδίας επιθυμίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους". Δηλαδή, αυτούς θέλουμε, που μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούμε και όχι κανέναν άλλο.

  Στη συνέχεια, κατάλαβα ότι ήταν κι αυτός ένας από τους ελεκτές του τί πρέπει και τί δεν πρέπει να δημοσιοποιείται. Η λεπτομέρεια ; Με το ίδιο νόμισμα τον πλήρωσαν οι εργοδότες του.

  Τέτοιος ήταν κι αυτός, όπως και εκείνος που έκανε το λάθος και εξέδωσε κάτι ασήμαντο δικό μου. Μια φορά με άκουσαν, δεύτερη δεν υπήρξε. Έκοψαν αυτά που διάβασαν και έραψαν αυτά που άκουσαν, "κατά τας ιδίας επιθυμίας" ενότητας της εκκλησίας". Την οποία κατάντησαν ράκος αποκαθημένης. Αψευδής αποδείξη τα παρατεθέντα ληρήματα του π. Κωνσταντίνου Σ.

  Υστερόγραφο 1
  Ο Μητροπολίτης Γλυφάδος Παύλος ήταν ένας εξ εκείνων που υπέγραψαν τη Συνοδική Εγκύκλιο 2819 της 7-7-2005 για το θεόσδοτο δώρο της δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς : "Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν" !
  Ύστερα, κατόπιν ωρίμου σκέψεως, άλλαξε. Ο Μητροπολίτης διοργάνωσε και συμμετείχε σε Ημερίδα, όπου ο εγκεφαλικός θάνατος ανηρέθη αλλ΄ ου καθηρέθη, και συμπληρώνω, χάριν της εκκλησιολογικής (!) ενότητος (!!), της εκκλησίας.

  Υστερόγραφο 2
  Ώστε έτσι λοιπόν ; Οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, τό παλαιό ἡμερολόγιο. Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους [ἡμερολόγιο]. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

  Η απάντηση, δυστυχώς, είναι καταφατική. Ναι, παύουμε. Με κάτι τέτοια πώς να μην τρελαθούν οι πιστοί ; Δεν είχε άδικο και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν είπε κι αυτός : «Η Εκκλησία δεν έχει λόγο για τα τεκταινόμενα στο Αγιο Όρος, όπως και το Αγιο Όρος δεν έχει λόγο για την Ελλαδική Εκκλησία». Αυτά, τότε με τη Μονή Βατοπαιδίου και το σκάνδαλο. Και για να τα απλουστεύσουμε, η Εκκλησία είναι υπερκόμια, δεν έχει σχέση με τον κόσμο, δεν πρέπει να ασχολείται κανείς μαζί της, εκτός αν είναι κι αυτός ... υπερκόσμιος.

  Με άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει, το πανεπιστήμιο δεν ανακατεύεται με τους καθηγητές και οι καθηγητές δεν ανακατεύονται με το πανεπιστήμιο. Όμοια, λοιπόν, η Εκκλησία δεν ανακατεύεται με το Άγιο Όρος, επειδή το Άγιο Όρος δεν είναι Εκκλησία, αντιστοίχως δε, το Άγιον Όρος δεν ανακατεύεται με την ελλαδική Εκκλησία, επειδή η τελευταία ... δεν είναι Εκκλησία. Νομίζω, μπλέξαμε άσχημα.

  Εύχομαι περαστικά στον π. Κωνσταντίνο Σ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υστερόγραφο 3
  Και κάτι τελευταίο, επειδή η οργή ξεχειλίζει (ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε). Βάσιμα, έχω τη γνώμη, ότι κάτι τέτοια και άλλα όμοια, θα είπε ο πάπας - δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε - στους πιστούς, όταν το Σχίσμα του φιλιόκβε κατακτούσε έδαφος στην εκκλησία της Ρώμης .

  Τι τους είπε ; Ακριβώς αυτά που λέει ο π. Κων/ος Σ. με μια ελαφρά απόκλιση των λέξεων. Ακριβώς, όπως ελαφρά απέκλιναν τους αριθμούς των ημερών οι σύμβουλοι (οι μεγάλες μορφές τῆς φίλης Ὀρθοδοξίας Αθηναγόρας και οι άλλοι ) του π. Κων/ου Σ. :

  «Κρατῆστε τό Σύμβολό σας, ἀλλά θά κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς. Εμείς θα λέμε το φιλιόκβε (και εκ του υιού) εσείς να μη το λέτε. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία. Ἔληξε. Τό φιλιόκβε μας νοιάζει ; Ἐνότητα σημαίνει η εκκλησιολογία και η εκκλησιολογία είναι πάνω από τη δογματολογία. Η Δεύτερη Ρώμη πιστεύει ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά, ἀλλά έκαναν σχίσμα ἐκκλησιολογικό οι Ανατολικοί. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε (!) γιά νά εἶμαστε ἡ μία Ἐκκλησία.».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η τελική μορφή των ανωτέρω βρίσκεται στον δεσμό :

  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_48.html

  κυπριανός χ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Διόρθωση

  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_76.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ἡ συνέντευξις αὐτή τοῦ π. Κων-νου Στρατηγοπούλου εἶναι μνημεῖον ψεύδους καί διαστροφῆς! Μέτρησα δέκα (10) χονδροειδῆ ψεύδη! Χάριν οἰκονομίας χώρου καί χρόνου, θ’ ἀνατρέψω μόνον τό πρῶτον καί τό μαγαλύτερον ἀπό τά 10 αὐτά τερατώδη ψεύδη. Λέγει, λοιπόν, ὁ π. Κων-νος: «Αὐτός ὁ ζηλωτισμός αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, πού ἔχουν ἕνα ζῆλο Ὀρθοδοξίας, προέρχεται ἀκριβῶς γιατί δέν καταλαβαίνουν τήν ἐκκλησιολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἐλλιπής κατανόηση τῆς ἐκκλησιολογίας. ... Αὐτοί, λοιπόν, φαντάζονται ὅτι κάπου ὑπάρχει αἵρεση χωρίς νά ὑπάρχει. Ἐδῶ εἶναι τό πρόβλημα.»

  Ὥστε, λοιπόν, δέν κηρύσσετραι ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ἄν ὄχι, τότε τί σημαίνει ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκ. Πατρ/χείου τοῦ 1920, ἡ ὁποία λέγει ξεκάθαρα ὅτι ἡ μεταρρύθμισις τοῦ ἡμερολογίου εἶναι «τό πρῶτον βῆμα» διά τήν ἕνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τίς ἄλλες «ἐκκλησίες», οἱ ὁποῖες εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐγκύκλιον ἀποκαλοῦνται «συγκληρονόμοι καί μέλη τοῦ ἰδίου σώματος», ἀνατρέποντας ἔτσι μίαν δισχιλιετῆ παράδοσιν; Τί σημαίνουν αὐτά πού ἀναφέρονται εἰς τό βιβλίον τοῦ Ἀνθίμου, Μητροπολίτου Βιζύης, μέ τίτλον «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τό 1922, δύο ἔτη πρό τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου, καί τό ὁποῖον εἰς τήν σελ. 141 λέγει τά ἑξῆς: «ὅτι διά τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου, ἐπιτυγχανομένης τῆς ἑνοποιήσεως αὐτοῦ, θέλει ἀναμφισβητήτως ἐπιτελεσθῆ τό πρῶτον σπουδαῖον βῆμα πρός ἐπίτευξιν τῆς μελετωμένης καί ὑπό τῶν πραγμάτων ἐπιτακτικῶς ἐπιβαλλομένης Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν»; Ποῦ ἀποσκοποῦσαν οἱ καινοτομίες πού εἰσηγήθη τό ἀντορθόδοξον συνέδριον τοῦ 1923; Γιατί ἔγινε ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.) τό 1924, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ πρᾶξις αὐτή ἀνεμένετο νά δημιουργήσῃ σχίσμα; Πρός τί ἡ ἰσότιμος συμμετοχή εἰς τό ΠΣΕ; Γιατί ἔγινε ἡ «ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων» τοῦ 1054 κατά τῶν παπικῶν, καί μάλιστα τελετουργικῶς (7-12-1965); (Τό ὀρθόν εἶναι ἄρσις τῆς ἀκοινωνησίας, ὅπως προσφάτως κατήγγειλαν ὁ «Ναυπάκτου» κ. Ἱερόθεος κ.ἄ.) Τί σημαίνουν οἱ συμφωνίες ἑνώσεως μέ τούς μονοφυσίτες (Σαμπεζύ, 1990) καί τούς παπικούς (Μπάλαμαντ, 1993), οἱ ὁποῖες ὡδήγησαν εἰς μερικήν μυστηριακήν κοινωνίαν μέ αὐτές τίς αἱρέσεις, κυρίως εἰς τό ἐξωτερικόν; ... Συνεχίζεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. (... Συνέχεια:) Τί σημαίνουν οἱ συμπροσευχές καί τά συλλείτουργα μέ αἱρετικούς, εἰς τά ὁποῖα ὁ «πάπας» μνημονεύεται ὡς «ἁγιώτατος ἐπίσκοπος Ρώμης» καί οἱ «ὀρθόδοξοι» τοῦ ψάλλουν τό «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»; Τί σημαίνουν οἱ ἄπειρες αἱρετικές δηλώσεις «πατριαρχῶν» καί ἄλλων «ἐπισκόπων» τοῦ ν.ἑ., ὅπως π.χ. αὐτή τοῦ Ἰακώβου «Ἀμερικῆς», ὁ ὁποῖος τό 1967 ἐπρότεινε ἀπό τίς στῆλες τῆς ἐφημερίδος New York Times (25-9-1967, σ. 40) νά καταργηθοῦν τά δόγματα τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ κ.ἄ., διότι εἶναι «Ἑλληνικά παλαιά ἐνδύματα», ὅπως εἶπε, καί νά ἀντικατασταθοῦν μέ νέα, τέτοια ὥστε νά τά δέχωνται οἱ ἄνθρωποι; Τί σημαίνει ἡ δήλωσις τοῦ Ἀθηναγόρου: «Στήν Κέρκυρα, ὅπου ἔζησα κάποτε, λειτούργησα πολλές φορές ὡς ραββῖνος γιά τούς Ἑβραίους φίλους μου» (New York Times, 25-11-1940); Τί σημαίνει ἡ δήλωσις τοῦ ἰδίου, ὅτι ἅπασαι αἱ αἱρέσεις καί θρησκεῖαι εἶναι «διαφορετικοί δρόμοι» διά νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Θεόν! Τί σημαίνει τό ἄρθρον τοῦ «Αὐστραλίας» Στυλιανοῦ, ὅπου ἰσχυρίζεται τά ἑξῆς: «Ὅποιος νομίζει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Χριστοῦ ἔπεσε ἀπό τόν οὐρανό τέλεια καί ἀναμάρτητη ... αὐτός δέν θά καταλάβει ποτέ τό βαθμό τῆς κενώσεως πού καταδέχτηκε ὁ Θεός Λόγος ... Γιατί ἡ ἀναντίρρητη άναμαρτησία τοῦ Κυρίου ... ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΕ βῆμα πρός βῆμα μέσα ἀπό τόν ἀγῶνα καί τήν πάλη τῶν δύο φύσεων καί τῶν δύο θελήσεων» (Περιοδικόν τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας Φωνή τῆς Ὀρθοδοξίας, Τόμος 9, Ἀρ. 12, Δεκ. 1988); Τί σημαίνει ἡ δήλωσις τοῦ «πατριάρχου» Βαρθολομαίου: «Εἴμεθα ὅλοι παιδιά τοῦ ἰδίου Οὐρανίου Πατρός. Τοῦ ἑνός Θεοῦ. Ὁ ἕνας τόν βλέπει ἔτσι, ὁ ἄλλος ἀλλιῶς» ("Ὀρθόδοξος Τύπος" 8-1-1999, σελ. 5); Τί σημαίνει ἡ πρότασις τοῦ ἰδίου (βλ. τήν διδακτορικήν του διατριβήν, 1970, σελ. 73) νά τροποποιηθοῦν οἱ Ἀποστολικοί καί Συνοδικοί Ἱεροί Κανόνες τούς ὁποίους αὐτός ποδοπατεῖ ἰταμῶς; Τί σημαίνει ἡ δήλωσις τοῦ «Ἀθηνῶν» Χριστοδούλου ἐντός τοῦ ἱ. ναοοῦ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς Θασσαλονίκης, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, Χριστιανοί καί μή Χριστιανοί, πιστοί καί ἄπιστοι, ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία («Ὀρθ. Τύπος», 9-11-2001, σ. 5); Τί σημαίνει ἡ νεοπατερική αἵρεσις τῆς Ἱ.Μ. Δημητριάδος τοῦ ν.ἑ.; Τί σημαίνει τό γεγονός ὅτι «πατριάρχες» καί ἄλλοι «ἐπίσκοποι» τοῦ ν.ἑ. διανέμουν τό «ἅγιον Κοράνιον»; Καί χιλιάδες ἄλλα!

  Κρῖμα, π. Κων-νε, θ’ ἀπολέσῃς τήν ψυχήν σου μέ τό νά λέγῃς τέτοια τρομερά ψέμματα εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά συγκαλύψῃς τήν πλέον φοβεράν αἵρεσιν πού ἐκηρύχθη ποτέ ἀπό αὐτούς τούς ταγούς τῆς Ἐκκλησίας, καί ν’ ἀποκοιμήσῃς τόν λαόν, ἐνῷ, ὡς ποιμήν, χρέος σου εἶναι νά τόν ἀφυπνίζῃς. Ντροπή σου! Αἶσχος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top