Εἴχαμε ἀναφέρει εἰς τὸ 3ο μέρος τῶν ἄρθρων ὑπὸ τὸν τίτλο: ''Ἀσυνέπεια καὶ ἀντινομία λόγων καὶ ἔργων'' ὅτι θὰ συνεχίζαμε μὲ τὸν περιβόητο Κ.Ε.Ο. τ. 35 καὶ αὐτὸ κάνουμε. Ὅμως προέκυψε ἕνα σχόλιο τὸ ὁποῖο μᾶς ἀναγκάζει νὰ κάνουμε μιὰ μικρὴ παράκαμψη.

Σχολιάζοντας ἕνα κείμενο Ματθαιϊκῶν ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφός μας ἀνέφερε:

«ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣΑΝ, ΔΙΟΤΙ ΟΤΑΝ ΒΑΖΗΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟ ΒΑΖΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΚΑΝΩ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙΝΟΣ ΧΕΡΙ».

Μάλιστα! Ἂν καὶ τὸ ἔχουμε ἤδη κάνει τὸν εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως διὰ τὴν παρότρυνση νὰ ἐρευνήσουμε καὶ νὰ βροῦμε ὅσα δὲν εἴχαμε βρεῖ (σχετικὰ μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἀναφέρονται οἱ ἴδιοι κατηγορώντας τοὺς συνεχιστᾶς τοῦ μακαριστοῦ πρ. Φλωρίνης) ἀλλὰ καὶ περισσότερα... Ἐμεῖς θὰ ἐκπληρώσουμε τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ-φίλου περὶ αὐτουσίων κειμένων!

Εἰς τὸ 1ο μέρος εἴχαμε ἀναφέρει ὀτι Μητροπολίτης Φιλάρετος εἶχε συλλειτουργήσει μετὰ τοῦ Σέρβου ἱερομονάχου Ἀθανασίου Γιέβτιτς μόλις πρὸ δύο μηνῶν τῆς χειροθεσίας τῶν Ματθαιϊκῶν! Μπορεῖτε νὰ ἀντιληφθεῖτε τί σημαίνει αὐτὸ διὰ τὴν ἐκκλησιολογία τῶν; Εἶναι δυνατὸν ὅστις ἀπώλεσε τὴν Χάριν νὰ συλλειτουργεῖ μετὰ τοῦ μακαριστοῦ Φιλαρέτου ὁ ὁποῖος μάλιστα χειροθέτησε καὶ τοὺς ἴδιους; Τί ἀπάντησε τότε ὁ π. Εὐγένιος Τόμπρος; Ἃς θυμηθοῦμε:


«Ἀφοῦ ἢ Σχισματικὴ Νεοημερολογίτικη Ἐκκλησία κέκτηται κατ' αὐτὸν τὴν Χάριν (πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο) κατα ποίαν λογικὴν καὶ ἔννοιαν ἢ Ὀρθόδοξος Ῥωσικὴ Ἐθνικιστικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς τοῦ κ. Φιλαρέτου, ἡμάρτησε κατα τῆς πίστεως; Ἢ καταδιωκομένη αὔτη Ἐκκλησία... ἀπώλεσε τὴν  Χάριν τοῦ Παναγίου Πνεύματος διότι, ἱερεὺς ἧς Σέρβος.. συνελειτούργησεν  μετὰ τοῦ εὐλαβεστάτου καὶ Μακαριωτάτου κ.κ .. Φιλαρέτου;»  (ΚΕΟ, Μάϊος  1972, σ.7).

Αὐτὸ εἶναι ἐπιχείρημα!!! Βέβαια λησμόνησε ὁ μακαρίτης π. Εὐγένιος ὅτι τὸ ἐκκλησιολογικὸ αὐτὸ ἐπιχείρημα ἦταν τοῦ πρ. Φλωρίνης καὶ ὄχι δικό του ἥ των Ματθαιϊκῶν, ὅπως βέβαια ὁμολογεῖ καὶ ὁ ἴδιος «κέκτηται κατ' κὰτ' αὐτὸν τὴν Χάριν» (πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο)! Δια νὰ δικαιολογήσει τὰ ἀδικαιολόγητα ἐπικαλεῖται τὰ δῆθεν (διαστρεβλωμένα βέβαια) ἐπιχειρήματα τοῦ πρ. Φλωρίνης!!


Τί πίστευαν λοιπὸν οἱ Ματθαϊικοῖ γιὰ τοὺς Ρώσσους;Ἡ μόνην συνεχίζουσα τὴν Ἀποστολικὴν Παράδοσιν καὶ Ἐκκλησιαστικὴν Ὀρθόδοξον τάξιν ἦτο ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς!

Ὅμως.....!! ἐνῶ ἀνωτέρω δικαιολόγησαν τὸ συλλείτουργο τοῦ μακαριστοῦ Φιλαρέτου καὶ ἐνῶ τὸ γνώριζαν (ὅπως θὰ δοῦμε ὅτι γνώριζαν καὶ πολλὰ περισσότερα) αὐτοὶ ἐρωτοῦν τοὺς συνεχιστᾶς τοὺς μακαριστοῦ πρ. Φλωρίνης:


αὐτοὶ ἐρωτοῦν ἂν ἡ Νεοημερολογίτικη Ἐκκλησία ἀπώλεσε τὴν Χάριν ἡ ὄχι!!! Καὶ ὅταν τοὺς λέγουμε νὰ ρωτήσουν την συνεχίζουσα τὴν Ἀποστολικὴν Παράδοσιν καὶ Ἐκκλησιαστικὴν Ὀρθόδοξον τάξιν ποὺ εἶναι ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς κατὰ τοὺς ἰδίους καὶ ὅπως δείξαμε ἀνωτέρω, αὐτοὶ ἀναφέρουν: 


Δὲν πείθονται ἀπὸ τὰ ἴδια τοὺς τὰ λόγια; Αὐτοὶ εἶπαν ὅτι  ἠ μόνην συνεχίζουσα τὴν Ἀποστολικὴν Παράδοσιν καὶ Ἐκκλησιαστικὴν Ὀρθόδοξον τάξιν εἶναι ἡ Ρωσσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς!! ἐμεῖς οὕτως ἡ ἄλλως διὰ τοὺς Ματθαιϊκούς εἰμεθα κακόδοξοι, ὁπότε τί ἐρωτοῦν; Βλέπετε καὶ πάλιν ὁποία ἀσυνέπεια;

Ἔγραφαν οἱ ἴδιοι:
ὅλα αὐτὰ γιὰ τοὺς Νεοημερολογίτες! Τὰ πίστευαν;;;


Ἔγραφαν διὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν Νεοημερολογιτῶν Ἱερώνυμο:


Ὥστε, καί οἰ αἱρετικοὶ Νεοημερολογίται διατηροῦν «λευϊτικην ἀξιοπρέπειαν»; Καὶ αὐτοὶ εἶναι «ποιμένες καὶ ὁδηγoί» του «εὐγενοῦς ἑλληνικοῦ λαoῦ;» Ὑπάρχει, λοιπόν, «'Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» ἄνευ Μυστηρίων; Ἀσφαλῶς ὄχι. Συνεπῶς ποίους Ματθαϊκοῦς να πιστεύσωμεν; Τοῦ 1937 ὀποῦ ἀπεκήρρυταν ἀκόμη καὶ τὸν κῦρον π. Φλωρίνης ὣς «κακόδoξoν», τοῦ 1967, ἔνθα ἐπαινοῦν τὸν οἰκουμενιστὴν Ἱερώνυμον, τοῦ 1971, ὅπου καταδικάζει τοῦτον ὣς καὶ πάσας τὰς Ἐκκλησίας με τὰ «Μαρὰν - Ἀθᾶ...» καὶ τὰς καιομένας λίμνας;


Ἐγραφαν διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ ἀρχιεπισκόπου Σινὰ κ. Γρηγορίου, λίαν γνωστού διὰ τὰ φιλοοικουμενιστικὰ τοῦ  ἀισθήματα:Ὥστε καὶ ὁ ἀδιακρίτως κοινωνῶν καὶ συλλειτουργῶν με τὰ Νεοημερολογιτῶν καὶ Οἰκουμενιστῶν ἔχει «ἀκραιφνῶς ὀρθόδοξα φρονήματα»;  Και τὸ φοβερόν: πράττων οὖτος τὰ ἀνωτέρω, οὗ μόνον δεν ἐπιτιμᾶται ἡ κατηγορεῖται (ἀπὸ τοὺς Ματθαϊκοῦς), ἂλλ' ἀντιθέτως τὸν θεωροῦν ἄνδρα ὣς τὸν θέλει καὶ τὸν διαγράφει ὃ ... Ἄπ. Παῦλος!! Καὶ τὸ εἰσέτι τραγικώτερον: παρὰ τὰς συλλειτουργίας τούτου μετὰ τῶν ποικίλων Oiκoυμενιστῶν καi τὴν τελείαν ἀδιαφορίαν του πρὸς τοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, αὐτοὶ παρακαλοῦν ὅπως «τὸ Ἅγιον Πνεῦμα... ἐκχύση πλουσίας τάς. δωρεὰς τοῦ» ἒπ'αὐτοῦ; ἤτοι τοῦ καθ' ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ 1924 ἄνευ θείας Χάριτος, καὶ ἀργότερον ἀνιέρου καὶ σχισματοαιρετικού! Καὶ κατόπιν κατηγοροῦν ἐμᾶς διὰ ἀσυνέπεια!!!

Ἐπὶ τῇ δεκαετίᾳ τῆς ἐπισκοπικὴς δράσεως τοῦ Νεοημερολογίτου ἐπισκόπου τῆς Ἑλλαδικής Ἐκκλησίας κ. Στεφάνου (Τριφυλίας), ἔγραφαν τὰ κάτωθι ἐπαινετικὰ δι' αὐτόν:
Μάλιστα!!

Ἔγραφαν διὰ τὸν Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου:  ἐπειδὴ διαμαρτυρήθηκε διὰ τὴν λήψιν μέτρων ἐναντίον τῶν παλαιοημερολογιτῶν τον εὐχαριστοῦν!!! Ἐνῶ διὰ τὸν μακαριστὸ καὶ ταλαίπωρο εἰς τὶς ἐξορίες πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο ἀντὶ εὐχαριστιῶν, τὸ ὑβρεολόγιο συνεχίζεται ἕως σήμερον!!!  Καταλαβαίνετε διατὶ ἔχουμε τὸν συγκεκριμένο τίτλο εἰς τὰ ἄρθρα μας;

Βέβαια λησμονήσαμε νὰ σᾶς ἀναφέρουμε καὶ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν προαναφερόμενο ἄνωθεν διατηρώντα «λευϊτικὴν ἀξιοπρέπειαν» Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο! 
Η ΜΟΝΗ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ!!! Καὶ σὲ ποιὸν τὰ λέγουν; εἰς τὸν ἀπωλεσθέντα τὴν Χάριν Νεοημερολογίτη Ἀρχιεπισκόπο καὶ μάλιστα ΜΕΤΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ!!!

Λέτε νὰ τοὺς παρεξηγήσαμε διότι οἱ ἴδιοι ὑπενθυμίζουν:


μιὰ μικρὴ ὅμως ἀναγνώριση τὴν ἀνέχεται...... ἔστω καὶ ἀπὸ τοὺς ἀπωλεσθέντας τὴν χάριν Νεοημερολογίτας Ἀρχιεπισκόπους......

Καὶ μὴν λησμονοῦμε τί λέγουν διὰ ἐμᾶς;Ἐνῶ αὐτοὶ ὅπως βλέπετε διὰ τῶν πράξεών τοὺς ἦταν ξεκάθαροι!!!

Ἐπίσης, εἷς πλεῖστα τεύχη τοῦ Κ.Ε.Ο., προσκαλοῦσαν νέους καὶ δὴ θεολόγους, νὰ ἐπανδρώσουν τὰς ἱερᾶς Μονὰς Ἁγίου 'Ὅρους, Σινᾶ καὶ Ἱεροσολύμων; 'Ἰδοὺ οἱ λόγοι τους:

καὶ διὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων:
Θὰ συνεχίσουμε μὲ τὰ ὑπόλοιπα ΑΥΤΟΥΣΙΑ ἄρθρα, τὰ ὁποῖα σημειώστε εἶναι δικά τους, εἰς τὸ ἑπόμενο μέρος!
Πηγές:

K.E.O. ΑΠΡ. 1967 ΣΕΛ.17, IOYN. 1967 ΣΕΛ. 17

K.E.O.  ΑΥΓ. 1970 ΣΕΛ. 19, ΟΚΤ. ΣΕΛ. 6-9, ΔΕΚ. ΣΕΛ. 6-9

K.E.O.  ΙΑΝ. 1971 ΣΕΛ. 19, ΜΑΙΟΣ ΣΕΛ. 11, ΑΥΓ.-ΣΕΠΤ. 1971 ΣΕΛ.4

K.E.O.  ΙΑΝ. 1972 ΣΕΛ. 12 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top