«πανηδονισμός» νέο …«μοντέλο» οἰκογενείας


Στήν Ἑλλάδα μας, τήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ἒφθασαν τά μηνύματα τοῦ Ἀντιχρίστου, μέσω «ἀνθρώπων» οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς «ταγοί» μας, ὡς ρυθμισταί τοῦ Μέλλοντός μας…!
Παγία μας τακτική εἶναι ἡ ΜΗ ἀνἀμιξἰς μας εἰς συζητήσεις Πολιτικοῦ, Κομματικοῦ κ.λπ., περιεχομένου.
Δέν ἐξετἀζομε τίς καταβολές, τάς πεποιθήσεις ἢ τά «Πιστεύω» (ἐάν …ὑπάρχουν βεβαίως..!) τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι «κουμαντάρουν» τίς τύχες μας.
Ὃμως,  ΟΥΔΕΙΣ δύναται νά μᾶς ἀφαιρέσῃ τό δικαίωμα άλλά καί τήν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ νά κρίνωμε κάθε ἐνέργειά των, μέ γνώμονα τίς ἐπιπτώσεις πού ἒχει στόν ψυχισμό, στήν πνευματική ἰσορροπία καί στις «ρίζες» τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ.
Ὁ Ἱερός ΘΕΣΜΟΣ τῆς Οἰκογενείας, εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος ἐστήριξε κατά τρόπο ἐξαιρετικῶς ἀποτελεσματικόν τήν Πατρίδα μας στίς Πάμπολλες, πολύ ἐπικίνδυνες καί κυριολεκτικῶς ΚΡΙΣΙΜΕΣ περιστάσεις πού πέρασε μέχρι σήμερα, λόγω τῶν ὑπούλων, δολίων καί γεμάτων ΜΙΣΟΣ κτυπημάτων τῶν παντοίων ἐχθρῶν τῶν Ἑλλήνων.
Τό μήνυμα Τοῦ Κυρίου μας, εἶναι σαφέστατο :
Κάθε ἂνθρωπος, εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ νά ἐπιλέξῃ τόν δρόμο πού θά ἀκολουθἠσῃ, «Τη ελευθερια εκλήθητε…»
Κατά συνέπειαν, δέν εἶναι στίς προθέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας νά πιέσῃ τόν οἱονδήποτε νά ζήσῃ κατά τόν τρόπο πού διδάσκουν οἱ ἀκατάλυτες καί αἰώνιες Ἀρχές τῆς Πίστεώς μας.
Τίς διδάσκει, τίς συνιστᾶ, τίς ἀναλύει καί τεκμηριώνει τίς ἀλήθειες καί τά πλεονεκτήματα πού ἐκπηγάζουν ἀπό τήν τήρησίν των, ἀλλά.. μέχρις ἐκεῖ.
Ὁ οἱοσδήποτε, μπορεῖ νά εἶναι ἂθεος, αἱρετικός, σατανιστής, σαρκολάτρης, φιλάργυρος, δολοφόνος, παιδεραστής, κ.λπ….!
Ὃπως λέει καί ὁ σοφὀς Λαός μας, «κάθε κατσικάκι, κρἐμμεται ἀπό τό ποδαράκι του», θέλοντας νά δηλώσῃ, πώς ἓκαστος εἶναι ἀπολύτως ὑπεὐθυνος γιά τίς ὃποιες ἐπιλογές του.
Ἀπό τό σημεῖο αὐτό, ὃμως, μέχρι τοῦ σημείου «κάποιοι» νά προσπαθοῦν νά ἐπιβάλλουν μέ τό «ἒτσι θέλω», τόν ἂρρωστο τρόπο ζωῆς ὡς «θέσφατο», ὡς τόν «…ὀρθόν τρόπο ζωῆς», ἀπορρίπτοντας χωρίς τήν παραμικρά αἰτιολογία τίς παραδοσιακές ἀξίες καί τίς ὑγιεῖς δομές, ὑπάρχουν πολλά κενά καί ἐνστάσεις.
Καί ὁμιλοῦμε περί ἀρρωστημένων δομῶν καί παραδοσιακῶν, ὑγιῶν δομῶν, ὂχι κατά τρόπο δογματικό, ἀλλά μέ βάση τά φυσιολογία πλαίσια στά ὁποῖα στηρίζεται ἡ ἲδια ἡ δημιουργία τῆς ζωῆς, ἡ ἀναπαραγωγική διαδικασία καί ἡ φυσιολογική καί ἰσορροπημένη σχέσις μεταξύ τῶν δύο αὐθυπάρκτων καί διακριτῶν, τόσο ἐξ ἀπόψεως φυσιολογίας ὃσο καί ἐξ ἀπόψεως ρόλου, ὀντοτήτων, πού εἶναι ὀ ἂνδρας καί ἡ γυναῖκα.
Ὃπως σέ κάθε ἒνστικτο, ἒτσι καί σέ αὐτό τῆς ἀναπαραγωγικῆς διαδικασίας, προκειμένου νά ἐπιτευχθῇ ὁ ἀντικειμενικός σκοπός πού εἶναι ἡ συνεύρεσις τοῦ ἂρρενος καί τοῦ θήλεως μέ σκοπό ΠΑΝΤΟΤΕ τήν τεκνοποιία, ἒχει προβλεφθεῖ τό συναίσθημα τῆς εὐχαριστήσεως, πού καλεῖται «ἡδονή», ἡ ὁποία, ὃμως ΔΕΝ εἶναι αὐτοσκοπός, ἀλλά τό μέσον.
Τό ἲδιο συμβαίνει π.χ. καί μέ τό ἒνστικτο τῆς διατροφικῆς αὐτοσυντηρήσεως, μέ τήν προσθήκη τῆς καλῆς γεύσεως ἡ ὁποία εὐχαριστεῖ τόν τρεφόμενο.
Καί ὃλοι γνωρίζομε τά ἀποτελέσματα τῆς ἀναγορεύσεως τῆς γευστικῆς εὐχαριστήσεως σέ…«αὐτοσκοπό», πού εἶναι παχυσαρκία καί ἀσθένειες…!
Καί ἓνα ἀπό τά ἑπτά θανάσιμα ἁμαρτήματα, εἶναι καί ἡ λαιμαργία…!
Τό ἲδιο συμβαίνει καί μέ τήν περίπτωση τῆς σαρκολατρείας, στήν ὁποία καί μόνον στηρίζεται ὁ τρόπος ζωῆς τόν ὁποῖον προβάλλουν ὡς «φυσιολογικό» οἱ σαρκολάτραι πού ὁμολογοῦν πώς σκοπός των εἶναι ἡ … «ἀπόλαυσις τῆς ἡδονῆς..!»
Ὃμως, ὑπάρχουν καί πιό μεγάλοι κίνδυνοι, πού κρύπτονται πίσω ἀπό τίς ἀπροκάλυπτες, πλέον, ἐπιθέσεις τῶν ὑπηρετῶν τοῦ άντιχρίστου, ἐναντίον τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας, μέσω τοῦ «πανηδονισμοῦ»
Δέν τούς ἀρκεῖ, πού πέραν τῶν ἂλλων, σέ καιρούς κρίσεως πού περικόπτονται συντάξεις ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δέν μποροῦν, πλέον, νά ἐπιζήσουν, οἱ συντάξεις κάποιων ὑπεργήρων ὁμοφυλλοφίλων, θά περιέρχωνται σέ νεαρά, κατά κανόνα, ἂτομα, τά ὁποῖα θά τίς εἰσπράττουν εἰς βάρος τῶν πενομένων Ἑλλήνων, γιά πολλά χρόνια.., τήν στιγμή πού, κάποιοι, ὑποκριτικῶς ὁμιλοῦν γιά «διάσωση τοῦ…ἀσφαλιστικοῦ…!»
Ἐπιθυμοῦν καί ἐπιδιώκουν μετά μανίας τήν λέξη «ΓΑΜΟΣ» ὡς καθορισμό τῶν παρά φύσιν σχέσεών των ἀλλά καί τήν…ΥΙΟΘΕΣΙΑΝ ΠΑΙΔΙΩΝ…!
Γίνεται δηλαδή, μία λυσσώδης προσπάθεια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, γιά ἐκφυλισμό τοῦ Εὐλογημένου Θεσμοῦ τῆς Παραδοσιακῆς Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας, ἡ ὁποία στήριξε τόν πολύπαθο Λαό μας, σέ πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ πιό δύσκολες καί ἀπό τήν σημερινή…!
Καί μέ τό νέο …«μοντέλο» οἰκογενείας πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν, ἐπιθυμοῦν καί ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ τήν διάλυση τοῦ Κοινωνικοῦ Ἰστοῦ καί τήν δημιουργία νέων ἀνθρώπων, παιδιῶν δηλαδή, τά ὁποῖα, μέσω τῆς πολυδιαφημιζομένης «14τετραετοῦς ὑποχρεωτικῆς ἐκπαιδεύσεως, μέ ὁλοήμερο Δημοτικό Σχολεῖο», χωρίς τήν παροχή «ἀντισωμάτων» ἒναντι τῶν σκοταδιστικῶν διδασκαλιῶν, θά ὑπόκεινται σέ διαρκῆ «πλύση ἐγκεφάλου»…!
Σαφές εἶναι τό μήνυμα πού ἐκπέμπεται ἀπό τούς ἁρμοδίους γιά τήν… «Παιδεία», μέ τήν ἂρνησή τους νά ἀναρτήσουν στίς αἲθουσες διδασκαλίας εἰκόνες μέ τούς ΗΡΩΕΣ τῆς φυλῆς μας, καθώς καί μέ τήν πρόθεσή τους νά κατέβασουν τά Ἐθνικοθρησκευτικά μας Σύμβολα…!
Ἢδη, ὁδεύουν πρός ΠΛΗΡΗ κατάργησιν τῆς Προσευχῆς καί τῆς ἑπάρσεως τῆς Τιμημένης Σημαίας μας…!
Καί ΟΛΟ τό βάρος πλέον, πέφτει στίς πλάτες τῶν συνεπῶν καί πιστῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι ΠΡΕΠΕΙ νά διδάσκουν ΜΟΝΟΙ τους τά παιδιά τους ὃλα ὃσα ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ νά διδάξουν οἱ…κρατοῦντες…!
Κάποιοι Ἱεράρχες, ἐξεφράσθησαν μέ λέξεις πού δέν ἂρεσαν στούς «πιστούς» τῶν ἀπαράδεκτων …«νεωτερισμῶν» πού προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν οἱ …κάποιοι… γνωστοί – ἂγνωστοι…!.
Εἶπαν ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ἒστω καί ἐάν τά λόγια τους φαντάζουν σκληρά καί … ἂπονα γιά μιά κατηγορία μειονοτική, πού ἐπιδιώκει, ὃμως,  τήν…«δικαίωσή» της καί τήν ἀποδοχή της ἀπό τίς Κοινωνικές καί Θρησκευτικές δομές πού, αἰῶνες τώρα, ἀποτελοῦν τήν βάση γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου, σέ πλαίσια συμβατά μέ τίς ἠθικές ἀξίες καί τά ὑψηλα ἰδανικά πού εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προκειμένου νά μήν ἐπέλθῃ ἡ σῆψις καί ὁ ἐκφυλισμός…!
Ἡ ἒκφρασις «ἒτσι γίνεται στήν Εὐρώπη καί στόν πλιτισμένο κόσμο» μᾶς παραπέμπει ἀκόμα καί σέ …παιδοφιλικά Κόμματα κάποιων… «πολισμένων Εὐρωπαίων»..! ἢ σέ ὀργανωμένους καί νομίμως λειτουργοῦντες Οἲκους ἀνοχῆς γιά… κτηνοβάτες…!
(Ἂς μή ξεχνᾶμε τήν ξεδιάντροπη δήλωση Γερμανοῦ – ἂν θυμᾶμαι καλά- Ὑπουργοῦ, πού ἐδήλωσε πώς  «συνευρίσκεται μέ τήν σκυλίτσα του» )
Σέ αὐτούς θέλουν νά μοιάσωμε;
Αὐτούς ἒχουν ὡς πρότυπα;
ΟΧΙ καί πάλι ΟΧΙ αδελφοι  μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί..!
Ὁ Ἑλληνικός Λαός, μέ τά πολλά του ἐλαττώματα ἀλλά καί τά πολλά του προτερήματα, ἒστω καί παρασυρμένος ἀπό τούς… ἰνστρούχτορες τοῦ ἀντιχρίστου, ΔΕΝ θά «στέρξῃ» τελικῶς νά στεριώσουν τέτοιες δομές, ἒ- στω καί ἂν, προσωρινῶς, δέν ἀντιδρᾶ, κάτω ἀπό τό βάρος τῶν ὃσων δεινῶν τοῦ ἒχουν ἐπισωρρεύσει στίς πλάτες, γιά νά μή μπορῆ νά ἀντιδράσῃ δυναμικά, καί στό τέλος, θά διαγράψῃ αὐτές τίς ντροπές καί θά ἐπαναφέρῃ τίς Πατροπαράδοτες Ἠθικές Ἀξίες καί τά Ἀκατάλυτα Ὑψηλά Ἰδανικά πού ἀποτελοῦν τήν «μαγιά» τῆς ὑπάρξεώς του.
Θυμηθῆτε τό τι ἒγινε μέ τήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ σήμερα Ρωσία.
Ἐπί χρόνια, ὁ Χριστιανισμός ἐδιώκετο μέ λύσσα, μέ ἐμπρησμούς Ἐκκλησιῶν, μέ σκληρές τιμωρίες ἐναντιον τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά στό τελος, ΞΕΠΗΔΗΣΕ μιά ΟΡΘΟΔΟΞΗ μεγάλη Δύναμη…!
Καί ἐδῶ, θά ἒλθῃ ἡ ἃγια ὣρα, πού μέσα ἀπό τούς διωγμούς, τήν άσέβεια, τίς αἱρέσεις, τήν ἀθεΐα, τόν σατανισμό, τήν σαρκολατρεία καί μέ μία λέξη τήν ΣΑΠΙΛΛΑ τοῦ «πολιτισμένου κόσμου», θά θριαμβεύσῃ ἡ Ἑλληνορθοδοξία, ἡ ὁποία και ἀποτελεῖ ἓνα τῶν κυριωτέρων (ἲσως τό κύριο) ἐμπόδιο στήν ἐξάπλωση τῶν σατανολατρικῶν, παγκοσμιοποιητικῶν, ἐπιδιώξεων…!
Εἶναι κάτι πού ΔΕΝ ἒχουν κατανοήσει οἱ διῶκται τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Πατρίδος μας.
«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΟΣΟ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ, ΤΟΣΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ…!»
Καί τελειώνοντας, ἀποδίδοντες «τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά Τοῦ Θεοῦ Τῷ Θεῷ», δηλώνομε χωρίς περιστροφές, πώς ἡ «Πολιτική» καί οἱ άσχολουμενοι μέ αὐτήν, πρέπει νά ΕΛΕΓΧΩΝΤΑΙ καί νά στηλιτεύωνται
ΟΛΕΣ οἱ αὐθαιρεσίες καί τά ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ τους, ὃταν αὐτά ἃπτοντα θεμάτων Πίστεως καί Πατρίδος, ἒστω καί ἐάν αὐτό προκαλῇ τήν ὀργήν των ἢ ἀκόμα καί τήν ὀργήν κάποιων «ρασοφόρων», οἱ ὁποῖοι, «Παπόδουλοι» ὂντες, διαμαρτύρονται καί ὁμιλοῦν ὑποκριτικῶς περί…«ρατσισμοῦ» (ἂκουσον-ἂκουσον), περί …ἐλλείψεως ἀγάπης καί περί «φόβου τῆς…διαφορετικότητος…!»
Ὁ Θεός ἂς τούς συγχωρήσῃ καί ἂς προσπαθήσουν νά σώσουν ἑαυτούς, ἀναλογιζόμενοι τόν Ἃγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρμο, ὁ ὁποῖος ἐστιγμάτιζε τίς ἀνομίες τὼν «ἀρχόντων» μέ τίμημα τήν ἲδια του την Ζωή…!
Γάμος, Παιδιά, ίκογένεια καί ἂλλα τέτοια, ΔΕΝ μποροὺν νά συνυπάρχουν μεταξὐ ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΩΝ, μεταξύ τῆς κατηγορίας τῶν ἀνθρώπων πού ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρει ὡς ΠΑΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ καί ἀποτελεῖ ΚΑΘΗΚΟΝ τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἱεραχῶν, ἡ ΜΗ ἀποδοχή τῶν ὃσων ζητοῦν προκειμένου νά ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ την Ὀροθοδοξία καί τήν ΕΛΛΑΔΑ.
Ἂς τούς συγχωρήσῃ Ὁ Θεός καί ἂς πάψουν νά προκαλοῦν .
Ἀποτελοῦν ἁπλῶς ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΝ πρός «θεσμοθέτησιν» κατηγορίαν …!


π. Ευθυμιος ΜπαρδάκαςΠΗΓΗ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ''

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top