Ὅπως γνωρίζουμε ὁ πρῶτος διασπαστὴς ἦταν καὶ εἶναι ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος! Διάβολος διότι ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ διέβαλε τὸν Θεὸ καὶ διέρρηξε τὴν σχέση καὶ ένότητα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό. Εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος εἰς ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἑνότητα ἕως σήμερα προσπαθεῖ νὰ τὴν διασπάσει μὲ λύσσα καὶ μὲ κάθε τρόπο.

Ἔτσι λοιπὸν καὶ σήμερα βλέπουμε μὲ πόση λύσσα προσπαθοῦν μερικοί, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχῆ ἑνωτικὴ διοργάνωση κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτη, νὰ διαβάλλουν καὶ νὰ δημιουργήσουν σύγχυση καὶ διάσπαση εἰς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς.Ἦλθαν λοιπὸν σήμερα μερικοὶ νὰ μᾶς κουνήσουν τὸ δάκτυλό τους καὶ νὰ μᾶς ὁμιλήσουν διὰ παρατυπίες χρησιμοποιώντας μὲ θράσος ἁγιογραφικὰ καὶ ἁγιοπατερικὰ χωρία!

Ἀνέφεραν: 

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από τούς Ιερούς Κανόνες ο κοινός αγώνας μέ αιρετικούς καί σχισματικούς σέ θέματα Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως»

αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι συμπροσεύχονται καὶ λαμβάνουν εὐλογίες (καὶ ὄχι μόνο) ἀπὸ κάθε λογής Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ κληρικούς!

Ποιοί; αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ὅτι ὁ λαὸς ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσει ὅταν εἰπώθηκε ὅτι ὁ Πατριάρχης δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος! Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι θεωροῦν τὸν Πατριάρχη Ὀρθόδοξο!!!

Ἀνέφεραν:

«η διαμαρτυρία πέρνει τή μορφή Οικουμενιστικού τύπου εκδηλώσεως !»
ποιοί; αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἤδη μέσα εἰς τὸν Οἰκουμενισμὸ μνημονεύοντας τοὺς κάθε λογής Οἰκουμενιστὲς!!! Αὐτοὶ μας κουνᾶνε τὸ δάκτυλο παραπονούμενοι διὰ Οἰκουμενιστικοὺ τύπου ἐκδήλωση!!! (Μήπως συμμετεῖχαν Παπικοί, Προτεστάντες, Ἰνδουιστές, Μουσουλμάνοι, Γκουροὺ κ.λπ. συνονθυλεύματα καὶ δὲν τὸ προσέξαμε;)!!

Ὀνομάσανε «τσίρκο» τὴν ἑνωτικὴ συγκέντρωση, προσβάλλωντας ὅλους τους συμμετέχοντες εἰς αὐτὴν καὶ δὲν κοιτάζουν τὸ Οἰκουμενιστικὸ τσίρκο ποὺ ζοῦν ἐδῶ καὶ δεκαετίες οἱ ἴδιοι!!! Βλέπουν τὴν ἀκίδα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τῶν ἄλλων αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὁλόκληρο δοκάρι εἰς τὸν δικό τους ὀφθαλμό!Ο Ορθόδοξος ιερέας κάνει εκφώνηση στο 5:10.


Ἀνέφεραν:

«Τους λέγαμε «Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»

ποιοί; αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ βλέπουν τοὺς Ποιμένες τους νὰ βρίσκονται ἐντός του σκότους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! βλέποντας αὐτοὺς νὰ συμπροσεύχονται μὲ τοὺς ὄντως ἀπίστους!!!


Ἀνέφεραν:

«Κατόπιν μίλησε Αγιορείτης μοναχός (κανονικός αυτή τη φορά), που όμως διακρίνεται για λόγους αντιπατριαρχικούς, χωρίς έγκριση ή ειδική εξουσιοδότηση από την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους».

ἐννοώντας τὸν π. Σάββα! Παρεξηγήθηκαν διότι εἶναι ἀντιπατριαρχικός!!!

Κατηγόρησαν ὅτι συμμετεῖχαν καὶ οἱ βουλευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς! Μήπως θὰ κατηγορήσουν τοὺς παλαιοημερολογίτες ὅτι τοὺς ἀνέβασαν ὡς τρίτο κόμμα; Εἶναι δυνατὸν ''ἡ μιὰ χούφτα'' ὅπως ὑποτιμητικὰ ἀναφέρουν νὰ τοὺς ἀνέβασε; Μήπως αὐτοὶ ποὺ τοὺς ἐψήφισαν εἶναι ἄλλοι ἀλλὰ διὰ πολλοὺς καὶ διάφορους λόγους δὲν τὸ ὁμολογοῦν; Μήπως εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι;

Μίλησαν διὰ ''ἐξαπάτηση''! ποιοί; αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι καθημερινὰ ἐξαπατοῦν καὶ τρομοκρατοῦν τὸν Ὀρθόδοξο πιστὸ λέγοντάς του ὅτι ἐὰν διακόψει τὸ μνημόσυνο αὐτομάτως θὰ βρεθεῖ ''κτός ἐκκλησίας''!! Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐξαπατοῦν καθημερινῶς τὸν λαὸ λέγοντας τοῦ περὶ ''ἀγάπης''!!! Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς διαστρέφουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ τοὺς λόγους τῶν Ἅγίων Πατέρων κόπτοντας καὶ ράβοντας κατὰ τὰ μέτρα τους ὥστε νὰ φανοῦν ὡς δῆθεν Πατερικοὶ οἱ λόγοι τους!!!

 Ὅλα αὐτὰ γιατί; ἐπειδὴ συμμετεῖχαν οἱ παλαιοημερολογίτες ἀλλὰ καὶ τὸ πιὸ σημαντικὸ διότι οἱ συγκεντρώσεις αὐτὲς ἔχουν ἑνωτικὸ  Ὀρθόδοξο χαρακτήρα!

Τοὺς εἶπαν αἱρετικοὺς καὶ σχισματικοὺς ποιοί; αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τὸν Πατριάρχη Ὀρθόδοξο!!! ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ὅπως πολλάκις ἔχουμε δείξει!

Ὅπως γνωρίζετε φανατικοὶ καὶ ἀκραῖοι ὑπάρχουν σὲ ὅλους τους χώρους, ἔτσι λοιπὸν καὶ αὐτοὶ οἱ ἀκραῖοι ποὺ τόλμησαν καὶ ξεστόμισαν τοῦτες τὶς φράσεις σκοτισμένοι ἀπὸ τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὰ κρυφά τους πάθη, διαστρέφουν καὶ διαβάλλουν κάθε τί καλόν!

Ἔγιναν λάθη εἰς τὴν συγκέντρωση; Βεβαίως καὶ ἔγιναν καὶ εἰπώθηκαν, ἀλλὰ τὸ νὰ προσπαθεῖς νὰ ἀπομονώσεις τὰ λάθη, νὰ τὰ τονίσεις, διὰ νὰ φανοῦν τὰ ἐπιχειρήματά σου ὡς ὀρθά, τοῦτο εἶναι ὑποκριτικὸ ἀλλὰ καὶ διαστροφικὸ!!!

Ποιοὶ εἶναι αὐτοί; Τοὺς γνωρίζουμε! Εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι εἰς τὸ φρόνημα ὅσων ἐξύριζαν τοὺς Ὀρθοδόξους, τοὺς ἀποσχημάτιζαν καὶ τοὺς ἔβαζαν εἰς τὴν φυλακὴ διὰ δῆθεν «ἀντιποίηση ἀρχῆς»!!!
Εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι εἰς τὸ φρόνημα ὅσων ἐκρήμνιζαν τοὺς Ἐπιταφίους των Ὀρθοδόξων εἰς τὸ ἔδαφος καὶ τὰ Ἄχραντα Μυστήρια αὐτῶν!!!
Εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι εἰς τὸ φρόνημα ὅσων ἔβαζαν λουκέτα εἰς τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων ἀνεχόμενοι ὅμως τοὺς κάθε λογής αἱρετικοὺς ἐντός της χώρας μας!!!

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΟΣΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΥΓΝΩΜΗ!!!!
Εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι εἰς τὸ φρόνημα ὅσων σήμερα ἑτοιμάζουν τὴν ''Μεγάλη Σύνοδό'' τους ὥστε νὰ καταργήσουν ὅτι ἔχει ἀπομείνει σήμερα ἀπὸ τὴν ταλαίπωρη καὶ διωκόμενη Ὀρθοδοξία!!
Αὐτοὶ λοιπὸν σήμερα τολμᾶνε καὶ κουνᾶνε τὸ δάκτυλο σὲ ὅσους Ὀρθόδοξους πιστοὺς συμμετεῖχαν, διαστρέφοντας καὶ διαβάλλοντας!

Σᾶς γνωρίζουμε κύριοι καὶ σᾶς βαρεθήκαμε ὅπως καὶ ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος λαός! Βαρεθήκαμε τὰ ὑποκριτικά, διασπαστικά, ἀλλὰ καὶ  διαστροφικὰ σᾶς φρονήματα! Δὲν μάθατε τὸ πιὸ ἁπλὸ δίδαγμα· ὅτι διὰ νὰ διδάξεις κάποιον πρέπει πρῶτα νὰ τηρεῖς αὐτὰ ποὺ ὁ ἴδιος διδάσκεις, εἰδάλλως οὐδόλως διαφέρεις ἀπὸ τοὺς Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς τοῦ Κυρίου!

Ἀθωώνουμε τοὺς παλαιοημερολογίτες; Ὄχι βεβαίως!!! Ἔχουν κάνει τεράστια λάθη, εἶναι ἁμαρτωλοὶ καὶ κάθε τί.... ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν θὰ βγάλεις πότε ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι κάτι ποὺ οἱ ἐν λόγω κύριοι δὲν τὸ ἔχουν καὶ οὔτε πότε θὰ τὸ ἀποκτήσουν! Αὐτὸ εἶναι τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ η ἀληθινὴ πίστη πρὸς τὸν Κύριο! 

Γιὰ ἐσὰς ἕναν λόγο ἔχουμε νὰ ἀναφέρουμε καὶ μὲ αὐτὸν θὰ κλείσουμε:


«Πάτερ, ἅφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιούσι» (Λκ. 23,34).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top