panorthodoci

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, της Θεολογικής Σχο λής του Α.Π.Θ., μετά από συζήτηση στη Συνέλευσή του, αριθμ. συν. 563/18.5.16 χαιρετίζει την απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Αυτοκεφάλων Ορθο δό ξων Εκκλησιών για τη σύγκληση της Αγίας και Με γά λης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατά την προσεχή εορτή της Πεν τηκοστής (18-26 Ιουνίου 2016), στην Ορθόδοξο Ακαδημία Kρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, και εύχεται την ευόδωση των εργασιών της.
Η μετά από αιώνες επαναλειτουργία του Συνοδικού Θεσμού σε πανορ θό δο ξο επίπεδο, με «την οφειλετική ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως προκαθημένης Εκκλησίας» και «τη συνεργία» όλων των άλλων Πα τριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πρωτίστως των Προ κα θη μένων αυτών, πληροί με χαρά και αισιο δοξία πάντας για τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο.
Ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι σε ένα Τμήμα που είχε και έχει ώς σήμερα ιδιαίτερη συμβολή με μέλη του στις προσυνοδικές διεργασίες, πα ρα κολουθούμε με προσοχή τον δημόσιο διάλογο και τις παρεμβάσεις Ιε ρα ρ χών και Θεολόγων που κινούνται εντός του θεσμικού πλαισίου, λαμ βά νοντας πρωτίστως υπόψη τα επίσημα κείμενα και τα πρακτικά των προ συ νο δικών διασκέψεων. Κατόπιν τούτων επισημαίνουμε τα πα ρα κάτω:
1. Με τη σύγκληση της Συνόδου επιβεβαιώνεται η ενότητα της Ορθο δό ξου Εκκλησίας και εν πολλοίς επιτυγχάνεται υπέρβαση της εσω στρέφειας, η οποία κατά τους τελευταίους αιώνες, κυρίως λόγω του εθνοφυλετισμού, απείλησε την εκκλησιαστική ενότητα και ταλαι πώ ρησε την Ορθόδοξη Εκκλησία.
2. Δίνεται τοιουτοτρόπως απάντηση στις μομφές ότι η Ορθόδοξη Εκ κλησία ευρίσκεται σε αδυναμία να λειτουργήσει πανορθοδόξως συ νοδικά και ότι ο Συνοδικός Θεσμός, η θεμελιώδης αυτή εκκλη σιο λογική αρχή, έχει, τρόπον τινά, κατά τους τελευταίους αιώνες ατονήσει, πράγμα ανακριβές.
3. Οι κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες προβαίνουν με απο φα σι στι κό τρόπο σε μια πανορθόδοξη συνεργασία για την αντιμετώπιση χρονιζόντων ποιμαντικών, κοινωνικών και κανονικών προ βλη μά των, όπως αυτά της ορθόδοξης Διασποράς, του γάμου και άλλων θεμάτων, που αναφέρονται στις διορθόδοξες και διεκκλησιαστικές σχέσεις. Ενώπιον των νέων προκλήσεων, που δοκιμάζουν στην ε πο χή μας πολλαπλώς τον εκκλησιαστικό λόγο, αναδεικνύεται ως αδήριτος ανάγκη να ληφθούν από το κατεξοχήν πανορθόδοξο συ νοδικό όργανο υπεύθυνες αποφάσεις.
4. Επειδή πλέον το ορθόδοξο ποίμνιο έχει εξαπλωθεί στις ημέρες μας σε όλη την οικουμένη, θα πρέπει να εκφράζεται και το κατάλληλο ποι μαντικό ενδιαφέρον με νέες και πρόσφορες συνοδικές απο φά σεις. Νέα προβλήματα, νέες δομές και νέες προκλήσεις (ηθικής, βιο ηθικής) δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορους τους υπεύθυνους ποιμένες της Εκκλησίας.
5. Επομένως, με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο εγκαινιάζεται μια νέα αρχή, η οποία ελπίζουμε και ευχόμεθα να έχει συνέχεια. Εξάλλου, αυτό δήλωσε δημόσια, στην τελευταία Σύναξη των Προκαθημένων (21-28 Ιανουαρίου 2016), και ο ίδιος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. Για πολλές δεκαετίες, από τις αρ χές του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα ανανεώθηκε ως θεολογική αρ χή και εκκλησιαστική πράξη η έκφαν ση του Συνοδικού Θεσμού και οφείλουμε όλοι ως υπεύθυνοι ακα δη μαϊκοί δάσκαλοι να βοη θή σου με το έργο της Εκκλησίας, γιατί έτσι ακριβώς εκφράζουμε τη θεο λο γία όχι μόνο ως ακαδημαϊκό λειτούργημα αλλά και ως δια κο νία στη ζώσα εκκλησιαστική κοινό τητα, ως εφαρμογή και διερμη νεία στο σύγχρονο κόσμο.
Μαζί με το χαιρετισμό του Αναστάντος Χριστού, ευχόμεθα καλή επιτυχία.
Για τη Συνέλευση του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας,
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. ΧρήστουΠΗΓΗ: ΡΟΜΦΑΙΑ.GR

1 comments:

 1. "Η μετά από αιώνες επαναλειτουργία του Συνοδικού Θεσμού σε πανορθόδοξο επίπεδο, με «την οφειλετική ευθύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως προκαθημένης Εκκλησίας» και «τη συνεργία» όλων των άλλων Πα τριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, πρωτίστως των Προκαθημένων αυτών, πληροί με χαρά και αισιο δοξία πάντας για τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο

  κχ
  Τι να γράψει κανείς και τί να σχολιάσει για τον χαιρετισμό αυτό της Ακαδημαϊκής Θεολογίας του ΑΠΘ και τα μέλη της ; Ποια άλλη μπορεί να είναι η "μαρτυρία της Ορθοδοξίας", εκτός από την απήχηση φωνής του His Master Voice ; Οι "πρωτίστως Προκαθήμενοι" και οι δευτερευόντως ακαδημαϊκοί παρακαθήμενοι, είναι αμφότεροι μετακλητοί υπάλληλοι.

  Ουδενός άλλου είναι φωνή αυτή, και ας μην περιμένουμε κανενός είδους μαρτυρία, εκτός από την υποταγή μας στις εντολές της Μιας Παγκόσμιας Τράπεζας, τα αρπακτικά νύχια της οποίας μας ξεσκίζουν.

  Σε υστερόγραφο η παρένθεση για τον όρο "μετακλητός υπάλληλος" από άρθρο της "Καθημερινής", 7/6/2014, "Υπουργείο Πελατειακής Μετακλητότητας" του Παντελή Μπουκαλά

  (Τι σημαίνει πάντως μετακλητός υπάλληλος δεν εξηγείται εύκολα. Τα λεξικά με τον κυκλικό ορισμό τους δεν τα καλύπτουν όλα: «μετακλητός είναι ο υπάλληλος χωρίς μόνιμη θέση, που μπορεί να κληθεί ανά πάσα στιγμή ν’ αλλάξει θέση». Αποσαφηνιστικότερα είναι τα συνώνυμα που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο: «μετακλητός υπάλληλος: παρατρεχάμενος υπουργών, δοντάκιας (έχει δόντι), βυσματούχος, αργομισθόπουλος».)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top