(Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi, 13,408)Στὰ ἄρθρα μας Η ''ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ'' ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΚΑΙ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ! (4ο ΜΕΡΟΣ) τὰ ὁποῖα ὁλοκληρώθηκαν σὲ 4 μέρη, διαπιστώσαμε τὸ τί μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι της Ἐκκλησίας μᾶς διὰ τὴν ὀρθὴ ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως. Ἐξέτασις Συνοδικὴ γιὰ τὴν διόρθωση τῶν πραγμάτων ἡ ὁποία θὰ ἀποτελεῖτο ἀπὸ ὀρθοδόξους, θὰ καταδικάσει τὴν αἵρεση, θὰ φέρει εἰς ὁμόνοιαν τοὺς ὁμόφρονες ἀγωνιστᾶς ὀρθοδόξους, καὶ θὰ ἀνανεώσει τὴν ὀρθή των πατέρων ὁμολογία πίστεως!

Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησία τὰ τελευταῖα ἔτη διαιρεῖται διὰ τῆς αἱρέσεως καὶ τῶν σχισματοαιρετικῶν ὀπαδῶν αὐτῆς μάλιστα δὲ διὰ τῆς σημερινῆς παναιρέσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ πεπτωκότος Φαναρίου. 

Ἡ ἕνωσις τῆς διαιρεθείσης λόγω τῆς αἱρέσεως Ἐκκλησίας ἐγένετο διὰ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν ὁποίων προηγήθη ὁ ἐπιβαλλόμενος ὀρθόδοξος ἀντιαιρετικὸς ἀγών. Διὸ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γράφουσιν, ὅτι αὕτη συνεκροτήθη: «να τῶν διεστώτων τὴν διαφωνίαν εἰς συμφωνίαν μεταγάγωμεν καὶ τὸ μεσότειχον ἀρθῆ τῆς ἔχθρας, καὶ ἡ ἀρχῆθεν θεσμοθεσία τῆς Καθολικῆς (Ὀρθοδόξου) Ἐκκλησίας τὸ κῦρος ἀπολάβη» (Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Mansi, 13,408). Σύνοδος ἐγένετο, να ἑνωθῆ ἡ διηρεμένη τότε Ἐκκλησία ἕνεκα τῆς αἱρέσεως τῆς Εἰκονομαχίας εἰς δύο διεστῶτα μέρη, εἰς τοὺς εἰκονομάχους αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀντιαιρετικοὺς ἀγωνιζόμενους Ὀρθοδόξους.

Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνεται διὰ τοῦ θεαρέστου ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ δὶ΄ ἀντιαιρετικῆς Ὀρθοδόξου Συνόδου τὴν ὁποίαν εὐχόμαστε ὅτι θέλημα Θεοῦ θὰ συγκληθεῖ, θὰ καταδικάσει τὴν κακόδοξη Σύνοδο τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θὰ φέρει εἰς ὁμόνοιαν τοὺς ὁμόφρονες, καὶ θὰ ἀνανεώσει τὴν ὁμολογία της Ὀρθόδοξης πίστεώς μας!


Ἐὰν δὲ τοῦτο ἐγένετο πάντοτε ἐν τῇ Ἐκκλησία, ἐπιβάλλεται νὰ γίνη τὸ αὐτὸ σήμερον, πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τῆς δυσσεβοῦς οἰκουμενιστικης παναιρέσεως τῶν ἀναιδῶν οἰκουμενιστῶν!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top