Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 114 PG. 32 σελ. 528

Εις το β΄ μέρος της συνεντεύξεως ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (το πρώτο μέρος το σχολιάσαμε ΕΔΩ) χρησιμοποιεί τους λόγους του Μ. Βασιλείου λέγοντας: 

«Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει τις σχισματικές και αιρετικές ομολογίες της εποχής του ως Εκκλησίες: «το επαναγαγείν προς ένωσιν τας Εκκλησίας τας πολυμερώς και πολυτρόπως απ᾽ αλλήλων διατμηθείσας». Σημαίνει αυτό ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αιρετικός;».

Δυστυχώς για κακή «τύχη» του Σεβασμιωτάτου είχαμε ασχοληθεί με την εν λόγω επιστολή που περιέχει το εν λόγω χωρίο ΕΔΩ! Τι λέγει η επιστολή αυτή; τι εννοεί ο Μ. Βασίλειος; Ποιά είναι η ιστορία; Είναι η επιστολή 114.

Ο Μ. Βασίλειος εδέχθη επίσκεψιν ομάδος Χριστιανών της Ταρσού, οι οποίοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει την στάσιν των εις το εκκλησιαστικό θέμα, γράφει δε τώρα σχετικώς προς τον Κυριακόν (Ο Κυριακός ήτο προφανώς πρεσβύτερος και ηγέτης της ορθοδόξου μερίδος της Ταρσού), δια να εξασφαλίση την ανεπίφυλακτον προσχώρησίν των εις αυτόν. Οι Χριστιανοί αυτοί ήσαν αυστηροί Ορθόδοξοι (σαν να λέγαμε ακραίοι παλαιοημερολογίτες)και ήθελαν διευκρίνισιν της περί του Πνεύματος διδασκαλίας.

Λέγει λοιπόν ο Μ. Βασίλειος:

«Πόσον σπουδαίον είναι το αγαθόν της ειρήνης, τι χρειάζεται να το είπω προς άνδρας που είναι υιοί της ειρήνης; Επειδή λοιπόν το μέγα και περισπούδαστον αγαθόν κινδυνεύει τώρα να καταστή ψιλόν όνομα, διότι επληθύνθη η ανομία και εψυχράνθη πλέον εις τους πολλούς η αγάπη (Ματθ. 24,12), νομίζω ότι η μοναδική φροντίς των γνησίως και αληθώς δουλευόντων εις τον Κύριον αρμόζει τούτο, το να επαναφέρουν  εις ένωσιν τας Εκκλησίας που διεσπάσθησαν πολυμερώς και πολυτρόπως μεταξύ των.... (σ.σ. το επίμαχο σημείο)


«Συναντήσας λοιπόν τους αδελφούς τούτους και ιδών μεγάλην την φιλαδελφίαν των και την προς σάς αγάπην, πολύ δέ περισσότερον ακόμη το φιλόχριστον και την ακρίβειαν και τον ζήλον περί την πίστιν, και ότι καταβάλλουν πολλήν φροντίδα δι' αυτά τα δύο, δηλαδή να μη χωρισθούν από την αγάπην σας και να μη καταπροδώσουν την υγιή πίστιν, εδέχθην την αγαθήν των προαίρεσιν και γράφω εις την σεμνότητά σας. Παρακαλώ με όλην την αγάπην να τους έχετε ηνωμένους μαζί σας γνησίως και κοινωνούς κάθε εκκλησιαστικής φροντίδος. Ηγγυήθην δέ και εις αυτούς περί της ιδικής σας ορθοδοξίας και τους εβεβαίωσα ότι και σείς με την χάριν του Θεού και με τον ζήλον υπέρ της αληθείας είσθε έτοιμοι δι΄ όλα όσα χρειάζεται να πάθουν υπέρ του λόγου της αληθείας.

Όπως δέ είμαι πεπεισμένος, χρειάζονται οι εξής όροι, που δεν είναι αντίθετοι πρός τα φρονήματά σας και είναι αυταρκείς δια την διαβεβαίωσιν των προειρημένων αδελφών· να δέχεσθε την υπό των πατέρων μας που συνήλθαν εις την Νίκαιαν συνταχθείσαν ομολογίαν πίστεως και να μη αθετήτε καμμίαν από τας εκεί χρησιμοποιούμενας λέξεις, αλλά να γνωρίζετε ότι τριακόσιοι δέκα οκτώ άνδρες, συνελθόντες χωρίς διχονοίας, δεν ωμίλησαν χωρίς την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος· να προσθέσετε δέ εις την ομολογίαν εκείνην και το ότι δεν πρέπει να λέγεται κτίσμα το Άγιον Πνεύμα, και να μη κοινωνήτε με τους λέγοντας αυτό ούτω, δια να μείνη καθαρά η Εκκλησία του Θεού χωρίς να έχη αναμεμιγμένο εις τας τάξεις της κανένα ζιζάνιον.

Όταν προταθή από την ευσπλαχνίαν σας αυτή η διαβεβαίωσις προς αυτούς, είναι και αυτοί έτοιμοι να προσφέρουν την απαιτούμενην υποταγήν. Διότι εγγυώμαι εγώ εκ μέρους των ότι δεν πρόκειται να αντείπουν εις τίποτε, αλλά θα επιδείξουν υπερβολικήν ευταξίαν εις σας, όταν παρασχεθή εις αυτούς προθύμως από την τελειότητά σας αυτό το μοναδικό στοιχείον που ζητούν».

Βεβαίως και δεν ήταν αιρετικός ο Μ. Βασίλειος! Ο Μ. Βασίλειος απευθύνεται δια τους αυστηρούς Ορθοδόξους της εποχής του λυπούμενος δια την κατάσταση της διασπάσεως των Ορθοδόξων λόγω της αίρεσης που λύμαινε την εποχή του ζητώντας την ένωση των Ορθοδόξων και όχι των αιρετικών με τους Ορθοδόξους!!! (το αντίθετο απ΄ ότι συμβαίνει σήμερα)! Οι αυστηροί Ορθόδοξοι εκείνης της εποχής ζήτησαν αποδείξεις και εγγυήθη ο ίδιος πρός αυτούς και γι΄ αυτούς, λέγοντας προς τον Κυριακόν: 

«Όπως δέ είμαι πεπεισμένος, χρειάζονται οι εξής όροι, που δεν είναι αντίθετοι πρός τα φρονήματά σας και είναι αυταρκείς δια την διαβεβαίωσιν των προειρημένων αδελφών· να δέχεσθε την υπό των πατέρων μας που συνήλθαν εις την Νίκαιαν συνταχθείσαν ομολογίαν πίστεως και να μη αθετήτε καμμίαν από τας εκεί χρησιμοποιούμενας λέξεις, αλλά να γνωρίζετε ότι τριακόσιοι δέκα οκτώ άνδρες, συνελθόντες χωρίς διχονοίας, δεν ωμίλησαν χωρίς την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος· να προσθέσετε δέ εις την ομολογίαν εκείνην και το ότι δεν πρέπει να λέγεται κτίσμα το Άγιον Πνεύμα, και να μη κοινωνήτε με τους λέγοντας αυτό ούτω, δια να μείνη καθαρά η Εκκλησία του Θεού χωρίς να έχη αναμεμιγμένο εις τας τάξεις της κανένα ζιζάνιον».

Ας μας πεί λοιπόν  ο Σεβασμιώτατος· τι σχέση έχει το επίμαχο χωρίο που αφορά την ένωση των Ορθοδόξων; Ομιλεί για ένωση μεταξύ των Ορθοδόξων και όχι ένωση με τους αιρετικούς της εποχής του!!!

Θα επακολουθήσει σχολιασμός του β' μέρους της συνεντεύξεως του κ. Μακαρίου!

1 comments:

 1. «Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει τις σχισματικές και αιρετικές ομολογίες της εποχής του ως Εκκλησίες: «το επαναγαγείν προς ένωσιν τας Εκκλησίας τας πολυμερώς και πολυτρόπως απ᾽ αλλήλων διατμηθείσας». Σημαίνει αυτό ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αιρετικός;».

  κχ
  Με τήν ίδια άλογη λογική μήπως σημαίνει ότι καί ο Κύριος συνηγορεί υπέρ τής αυτοκτονίας (άπαγε της βλασφημίας) επειδή είχε ως Μαθητή του τόν προδότη και αυτόχειρα Ιούδα ;

  Μαθητής ο Ιούδας, μαθητές καί οι πολυμερώς και πολυτρόπως απ᾽ αλλήλων διατμηθέντες πιστοί (παρένθεση, Εκκλησία).
  "Ϋιός τής απωλείας" εκείνος, "εκκλησίες πονηρευομένων" εκείνοι.

  Δεν έψαχνε να βρεί κάτι καλύτερο ο ιχνηλάτης του εθνικισμού και του ζηλωτισμού, επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top