antioxeias
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Σοβαρότατος είναι πια ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στην Κρήτη, αφού, μετά τη Βουλγαρία και η παρουσία του Πατριαρχείου Αντιοχείας θεωρείται αμφίβολη.
Με ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο Αντιοχείας δηλώνει την απογοήτευσή του που το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέπεμψε την επίλυση του ζητήματος του Κατάρ για την περίοδο μετά την Πανορθόδοξη Σύνοδο.
Αυτή η "παραίτηση από τις εντατικές προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία τρία χρόνια που έγινε η εισπήδηση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στο Κατάρ", αναφέρει το Πατριαρχείο Αντιοχείας, δεν εκφράζει την "ενότητα της Ορθοδοξίας" και επομένως δε συντρέχει λόγος συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Το Πατριαρχείο Αντιοχείας αναμένει (όπως και η Εκκλησία της Βουλγαρίας) τις άμεσες κινήσεις από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις αδελφές Εκκλησίες, διαφορετικά και αυτό απειλεί να μη μετάσχει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αντιοχείας που δημοσιεύει η Romfea.gr
Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας μετὰ θλίψεως καὶ ἐκπλήξεως, ἐπληροφορήθη περὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἡμερομηνία τὴν 31ην Μαΐου ἐ.ἔ, ἡ οποία προβλέπει «τὴν σύστασιν, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιῶν (τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῶν Ἱεροσολύμων), ὑπὸ τὴν συντονιστικὴν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος καὶ ἐξεύρεσιν κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως».
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας σημειώνει μὲ πόνον ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δηλώνει οὐσιαστικῶς τὴν παραίτηση ἀπὸ τὶς ἐντατικὲς προσπάθειες, ποὺ καταβάλλονται συνεχῶς καὶ γιὰ διάστημα πέραν τῶν τριῶν ἐτῶν, δηλαδή ἀπὸ τὴν ἡμερομηνία τῆς εἰσπηδήσεως ποὺ διέπραξε ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων, προσβάλλουσα τοιουτοτρόπως τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιόχειας εἰς Κατάρ.
Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας ἀνέλαβε κατὰ τὸ ὡς ἄνω διάστημα πολυάριθμες εἰρηνικὲς καὶ συμφιλιωτικὲς πρωτοβουλίες, τὶς ὁποῖες πρότεινε μέσῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὥστε νὰ βρεθεῖ ὁριστικὴ λύση γιὰ τὴν παραβίαση.
Αὐτό ποὺ προξενεῖ περισσότερο πόνο εἶναι ὅτι οἱ προσπάθειες αὐτές, οἱ ὁποῖες ἔγιναν ὅλο καὶ πιὸ ἐντατικὲς παράλληλα μὲ τὶς προετοιμασίες γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀποσκοποῦσαν στὴν ἐξεύρεση ἐκκλησιαστικῆς καὶ ὁριστικῆς λύσεως τῆς εἰσπηδήσεως πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Συνόδου, οὕτως ὥστε ἡ Σύνοδος νὰ φανερώσει τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία θὰ ἀποκρυσταλλωνόταν μὲ τὸ ἐναρκτήριο Συλλείτουργο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Ἡ ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου στὴν ὄντως μεγάλη αὐτὴ ἑορτή, μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν κατὰ τόπους Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἀποτελεῖ τὴν εὐθύτατη καὶ ὀρθὴ ὁδὸ πρὸς τὴν ἐξέταση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ὀρθόδοξον Καθολικὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν ἔκφραση τῆς ὁμοφωνίας ἐπ’ αὐτῶν.
Ἡ νέα ὅμως κατάσταση, ποὺ δημιουργεῖται ἐκ τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐπιλύσεως τῆς ἐν λόγῳ παραβάσεως μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη Σύνοδο τὸν ἐπιθυμητὸ σκοπὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ἤτοι «τὴν ἔκφραση τῆς ἐνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας».
Διὰ τοῦτο ἡ μὴ ἀνταπόκριση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στὶς εἰρηνικὲς προτάσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιόχειας ἀπειλεῖ τὴ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου κατὰ τὴν ὁρισθεῖσα ἡμερομηνία, κίνδυνος περὶ τοῦ ὁποίου ἔχει ἀπό καιροῦ ἐπισημάνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας.
Σήμερα καλοῦμε ὅλες τὶς Αὐτοκεφάλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ ἐργαστοῦν ἐντατικῶς ὥστε νὰ περιφρουρηθεῖ ἡ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔναντι τῶν κινδύνων ποὺ τὴν ἀπειλοῦν.
Ἡ καθ’ Ἡμᾶς Ἱερὰ Σύνοδος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἀνοικτῶν αὐτῆς συνεδριάσεων θὰ ἐργασθεῖ ἐντὸς τῶν ἑπομένων ἡμερῶν, ἐξετάζοντας τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο καὶ θὰ λάβει τὶς δέουσες ἀποφάσεις.
Προσευχόμαστε ἀπὸ κοινοῦ καὶ εὐελπιστοῦμε, μαζὶ μὲ ὅλους, ὅτι τὸ Πανάγιο Πνεῦμα, τὸ ὁποῖο ἐτοιμαζόμαστε νὰ δεχθοῦμε κατὰ τὴν Πεντηκοστή, θὰ ἐμπνεύσει τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ποιμένες Αὐτῆς καὶ θὰ τοὺς καθοδηγήσει στὴν ἀληθινὴ ὁδό, ὥστε νὰ μαρτυρήσει σήμερα, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, περὶ τῆς ἑνότητος στὴν ὁποία ὁ Κύριος μᾶς κάλεσε.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς
Balamand, 2016


ΠΗΓΗ: ΡΟΜΦΑΙΑ.GR

1 comments:

 1. Από την Ανακοίνωση του Πατριαρχείου Αντιοχείας
  1. Τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας μετὰ θλίψεως καὶ ἐκπλήξεως, ἐπληροφορήθη περὶ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μὲ ἡμερομηνία τὴν 31ην Μαΐου ἐ.ἔ, ἡ οποία προβλέπει «τὴν σύστασιν, ἀμέσως μετὰ τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον, Ἐπιτροπῆς ἐξ ἀντιπροσώπων ἀμφοτέρων τῶν ἐνδιαφερομένων Ἐκκλησιῶν (τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῶν Ἱεροσολύμων), ὑπὸ τὴν συντονιστικὴν εὐθύνην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος καὶ ἐξεύρεσιν κοινῶς ἀποδεκτῆς λύσεως».

  2. Ἡ νέα ὅμως κατάσταση, ποὺ δημιουργεῖται ἐκ τῆς ἀναβολῆς τῆς ἐπιλύσεως τῆς ἐν λόγῳ παραβάσεως μετὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη Σύνοδο τὸν ἐπιθυμητὸ σκοπὸ τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ἤτοι «τὴν ἔκφραση τῆς ἐνότητας τῆς Ὀρθοδοξίας».

  κχ
  Πολύ σωστές παρατηρήσεις, αν μάλιστα σκεφθεί κανείς και το λεγόμενο (σημ. είναι μάλλον αξίωμα) εκ μέρους της Διπλωματίας : "Αν θέλεις να μη δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα, φτιάξε επιτροπές".

  Θα ήταν ακόμη ορθότερη η παρατήρηση με την εκ των ημετέρων προσθήκη ότι : Καθ΄ ην στιγμή υπάρχει εδώ, σε μας, η εκκρεμότης του "ημερολογιακού", για ποια ενότητα μπορεί να γίνει συζήτηση και, κατά ένα σοβαρότερο λόγο, ποια "σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστινικό κόσμο" θα διαπραγματευθούν οι κεφαλές των Ορθόδοξων Πατριαρχείων; Αν δεν έχουμε λύσει τα του οίκου μας, πώς θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με τους οίκους των άλλων ;

  Ας προσθέσω ακόμη και κάτι άσχετο, αλλά σχετικό με τις σχέσεις.
  Κατά κανόνα η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου - η προγραμματισθείσα δεν έχει τον τίτλο της Οικουμενικής - γινόταν με την έγκριση και την συμμετοχή του Αυτοκράτορα της τότε γνωστής Οικουμένης. Τώρα δεν υπάρχει αυτοκράτορας, υπάρχει όμως ένας άτυπος Πλανητάρχης. Ο οποίος φυσικά δεν συμμετέχει, αλλά υπέθαλψε και συνέβαλλε (σημ. όπως λέγεται) στη σύγκληση αυτής της ψευδοσυνόδου. Αντ΄ αυτού (Πλανητάρχη) θα παρευρίσκονται δυο παρατηρητές. Γυναίκες και οι δύο. Η μία είναι Μοναχή σε Μοναστήρι της Κρήτης, η άλλη όμως είναι εξέχουσα προσωπικότης στο περιβάλλον του επίδοξου Αυτοκράτορα και νυν άτυπου Πλανητάρχη. Είναι η Δρ. Ελισσάβετ Προδρόμου, της οποίας τους ακαδημαϊκούς τίτλους, και άλλα τινά, μπορεί να δει ο αναγνώστης στον δεσμό https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_TDFnaW5kaWRQRDJJVWJ0V2RmTUhyTzRqTlNZ .

  Το Πατριαρχείο Κων/πολης, για να θολώσει τα νερά, έβαλε δίπλα της και την ορθόδοξη Μοναχή. Έτσι, "έδεσε" η προφανής (και πρωτοφανής) προβληματική με τους παρατηρητές θήλεος φύλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top