Ἀρχίζει ἡ καταμέτρηση τῶν....«θυμάτων» της;Ἡ ἀντι-Παλαμική Σύνοδος τῆς Κρήτης

 «ἐκδικήθηκε» τόν μέγα Ρωμανίδη,  «καταπίνοντας» τόν μαθητή του
 Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱερόθεο;
Ληστρική Σύνοδος Κρήτης. Στό κέντρο διακρίνεται ὁ Ναυπάκτου Ἱερόθεος.

Οἱ Πατέρες μᾶς διδάσκουν ὅτι στά τῆς Πίστεως «οὐ μικρόν, τό παραμικρόν». Βάσει, λοιπόν, αὐτοῦ καί πάντοτε καλοπροαιρέτως ἔχουμε νά κάνουμε τρεῖς ἐπισημάνσεις στά λεχθέντα ὑπό τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ καί ἐκλεκτοῦ ὡς ἀνθρώπου καί ὡς Θεολόγου (πλέον μᾶλλον μόνο θεωρητικῶς) Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου σέ πρόσφατη συνέντευξή του σέ τοπικό (τῆς ἐπαρχίας του) Σταθμό, περί τῆς συμμετοχῆς του στή σύνοδο τῆς Κρήτης.

α) Ἀνεφέρθη στή Σύνοδο τῆς Κρήτης ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης», χωρίς νά τοποθετεῖται ἐπ' αὐτοῦ (ἐάν δηλαδή ὁ ἴδιος τήν θεωρεῖ ὡς τέτοια) καί ἐσχολίασε ὅτι ὡς ἔργο ἀνθρώπινο ἔχει τά θετικά καί τά ἀρνητικά της, ὅπως ὅλα τά ἔργα. Δηλαδή, ὁ Σεβ/τος θεωρεῖ ὅτι οἱ ὄντως  Ἁγίες καί Μεγάλες Σύνοδοι τῆς Ὀρθοδοξίας εἶχαν καί μποροῦν νά ἔχουν καί θετικά καί ἀρνητικά, ἴσως καί ἐκκλησιολογικά καί δογματικά σφάλματα, δηλαδή κακοδοξίες;

β) Περί μικτῶν Γάμων (δηλαδή γάμου μεταξύ ὀρθοδόξου καί αἱρετικοῦ) καί ἐνῶ τό θέμα εἶναι πάρα πολύ σοβαρό, οἱ διατυπώσεις του δέν εἶναι σαφεῖς. Ἀνεφέρθη στήν ὑπάρχουσα, δυστυχῶς, πρακτική τελέσεως μικτῶν Γάμων τήν ὁποία ἐχαρακτήρισε ὡς νεώτερη παράδοση, τῆς Ἐκκλησίας (;) καί μίλησε περισσότερο τοῦ ἁρμόζοντος διπλωματικά, κάνοντας λόγο γιά κάποιες ἐκκλησιολογικές συνέπειες ἀπό τή σχετική πρακτική, ἐνῶ εἶναι ἠλίου φαεινότερον ὅτι ἡ τέλεση μικτῶν Γάμων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά Οἰκουμενισμός ἐν τῆ πράξει! Πῶς εἶναι δυνατόν ὀ ὀρθόδοξος λειτουργός, κατά παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, νά "δίνει" αὐτό τό Μυστήριο σέ ἕναν αἱρετικό (σημείωση: ἀντιστοίχως δέ νά ἐπιτρέπει στόν πιστό νά συμμετέχει σέ «μυστήριο» αἱρετικῶν, κατά τήν τέλεση τοῦ γάμου στόν αἱρετικό ναό) καί ἔτσι νά ἀναγνωρίζει ἐμμέσως πλήν σαφῶς τό "Βάπτισμά" του (διότι διαφορετικά ὁ γάμος ἀφορᾶ σέ.... μή Χριστιανό) καί μέ ποιά δικαιολογία θά τοῦ ἀρνηθεῖ τήν πλήρη καί κανονική τέλεσή του στήν ὁποία συμπεριλαμβάνεται ἡ συμμετοχή στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς (ἀφοῦ ὁ Γάμος τελεῖται κανονικῶς κατά τή διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας γι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο) καί ἐάν σ' αὐτή τήν περίπτωση δέν τό κάνει, δέν δημιουργεῖται ἔτσι δεύτερη κατηγορία στό Μυστήριο;

Καί, γ) Περί τῆς μή ὑπογραφῆς τοῦ ἐπιμάχου Κειμένουπερί τῶν σχέσεων μέ τούς αἱρετικούς, ὁ Σεβ/τος ἀνέφερε ὅτι ἐπικαλέσθηκε (γι’ αὐτό, ἐκεῖ στή σύνοδο τῆς Κρήτης) τίς Θεολογικές του θέσεις καί τά πιστεύω του! Αὐτό μᾶς ἐξέπληξε περισσότερο ἀπό ὅλα τά ἄλλα! Δηλαδή, ὁ Σεβ/τος ἔχει προσωπικά πιστεύω καί προσωπικές θεολογικές θέσεις; Καί ἐάν ἐκφράσθηκε ἔτσι, ἴσως ἀτυχῶς, ἐννοώντας, ὅμως, «τάς τῶν Ἁγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας καί τό τῆς Ἐκκλησίας εὐσεβές φρόνημα»,ὅπως συνηθίζει, πολύ καλῶς, νά ἐπισημαίνει καί ἐπαναλαμβάνει στά Κείμενά του, πῶς εἶναι δυνατόν νά ὁμιλεῖ γιά Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μάλιστα «Ἁγία καί Μεγάλη» ἡ ὁποία ἔχει διαφορετικό ἀπό αὐτά φρόνημα; Ἐπιπλέον δέ, πῶς συμβιβάζεται, ἐνῶ διαπιστώνονται αὐτά, νά δέχεται (καί μάλιστα μέ δική του πρόταση καί πρωτοβουλία) νά μή παρίσταται, ὅπως ἀπεκάλυψε, στή σχετική συζήτηση, προκειμένου νά διευκολυνθεῖ ἡ προώθηση τῆς ἐσφαλμένης θέσεως, καί τοῦτο μάλιστα νά γίνεται, ὅπως ἐπίσης ὁ ἴδιος ἀνέφερε, χάριν τῆς ἑνότητος; Ὥστε χωρεῖ συγκατάβασις στά τῆς Πίστεως; Ὑπάρχει, δηλαδή, κατά Θεόν ἑνότης καί ἄνευ Ἀληθείας;

Φοβοῦμαι ὅτι, ὄχι μόνο ὁ Σεβ/τος ἐξῆλθε προβληματισμένος ἐκ τῆς συμμετοχῆς του στήν σύνοδο τῆς Κρήτης (καί χαρούμενος, ὅπως ἐπίσης ἀνέφερε,λόγῳ τῆς ἐμπειρίας πού ἀπεκόμισε ἐκεῖθεν, λέτε καί ἐπρόκειτο περί ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου καί ὄχι περί ὀρθοδόξου ὑποτίθεται Συνόδου), ἀλλά κι ἐμεῖς ὅλοι, ἄν καί καθόλου χαρούμενοι γιά ὅλα αὐτά, αἰσθανόμεθα καί εἴμαστε ἰδιαιτέρως προβληματισμένοι μέ ὅσα πληροφορούμεθα περί αὐτῆς!

Ὁ ἀλησμόνητος μέγας ἀντιπαπικός καί Παλαμικός Θεολόγος Ἰωάννης Ρωμανίδης σοφῶς ἐπεσήμαινε ὅτι τό πρόβλημα στήν ἐποχή μας θά εἶναι οἱ ἐπίσκοποι! Καί, ἀκόμη, ὅτι ὅλα πηγαίνουν ....., ὅπως πηγαίνουν τέλος πάντων, διότι λείπει σήμερον τό ἡρωϊκό-μαρτυρικό ὁμολογιακό φρόνημα!

Ἡ Ὁμολογία καί ἡ μαρτυρία μεταξύ τῶν ἐπισκόπων φαίνεται ἐξόχως δυσεύρετο «χρῆμα», ὅπως καί αὐτό τῆς ἀληθινῆς Θεώσεως!

Ὁ Θεός νά μᾶς γίνη ἵλεως!

Ἐκτός ἀπό "σοφότεροι" μέ τίς νεόκοπες μεταπατερικές θεωρίες των, τώρα καί "εὐγενέστεροι" τῶν Ἁγίων Πατέρων προβαλλόμενοι οἱ Οἰκουμενιστές προσκαλοῦν στίς Συνόδους των καί τούς αἱρετικούς, Στή φωτό διακρίνονται οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Παπικῶν στήν "Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο" τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016).ΠΗΓΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


2 comments:

 1. Νοερά περιδίνηση

  Θα πρέπει, μάλλον, και ο ίδιος (π.Ι.Βλάχος) να πολλαπλασιάσει τις αναγνώσεις των βιβλίων του περί νοεράς προσευχής. Ας προσέξει, όμως, να μη την "πάθει" όπως μερικοί μαθητές και αναγνώστες του. Οι οποίοι, λόγω των κυκλικών κινήσεων της ευχής από την καρδιά στον εγκέφαλο και ... γύρω-γύρω όλοι, στο τέλος πέφτουν κάτω ζαλισμένοι. Ίσως, να κτυπούν και την κεφαλή τους και αυτό, να το εκλαμβάνουν "μέθεξη" στις άκτιστες ενέργειες.

  Ήμαρτον Κύριε !

  Αν ο συγγραφεύς των νεοησυχαστικών και νεονηπτικών συγγραφών π. Ι. Βλάχος είχεν όντως πείρα από τοιούτου είδους και μεγέθους "μεθέξεις", θα περιμέναμε άλλα πράγματα να μας πει. Με την τακτική του ναυτικού παραγγέλματος "όρτσα - ντόρτσα" τα πανιά, που συνηθίζει, το καράβι δεν ταξιδεύει, αρχίζει κι αυτό την περιδίνηση με αποτέλεσμα ... τα βράχια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΓΡΙΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕ ΜΟΥ ΗΡΩΑ,
  ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΝΥΧΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΦΤΑΣΗΣ.
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕΣ .... ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣ ΜΕΤ'ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΣΥ ΔΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΟΥ,
  ΜΠΟΡΕΙΣ ΤΩΡΑ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΗΣ ΗΣΥΧΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑΥΜΕΝΟ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΦΥΛΑΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top