Λάβαμε χθες ένα email που περιλαμβάνει την απάντηση του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά προς το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό''. Αν και δεν μας αφορά η εν λόγω απάντηση εφ΄ όσον δεν απευθύνεται προς το ιστολόγιό μας για την συνέχιση του διαλόγου που είχαμε ξεκινήσει και που ο ίδιος είχε ζητήσει, θα κάνουμε όμως μια πρώτη παρατήρηση σε κάποια σημεία.

Αναφέρει ο π. Ευθύμιος:

«Εἶναι γεγονὸς ὅτι δὲν εἶχα καμμία πρόθεσι ἢ διάθεσι νὰ ἐπικοινωνήσω καὶ μάλιστα μὲ ἀντιπαράθεσι, μαζί σας, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι, οἱ προηγούμενες ἐπικοινωνίες μας, δὲν εἶχαν κανένα οὐσιῶδες ἀποτέλεσμα. Μάλιστα μοῦ ἔδωσαν τὴν ἐντύπωσι, χωρὶς νὰ σᾶς γνωρίζω προσωπικά, ὅτι ἔχετε ὅλα τὰ γνωρίσματα τῶν Γ.Ο.Χ., βασικὰ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐμμονὴ στὴν δογματοποίησι τοῦ ἡμερολογίου καὶ ἡ δικαιολογία ὅλων τῶν πλανῶν καὶ διαστροφῶν τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὶς Συνόδους ποὺ ἐδημιούργησαν, τὶς χειροτονίες Ἐπισκόπων, τὴν Ἐπισκοποκεντρικὴ Ἐκκλησία, τὴν λῆξι καὶ τὸ τέλος τῆς ἀποτειχίσεως καὶ τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ Ἐπισκόπου, τὴν λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως σὲ καιρὸ εἰρήνης καὶ τῆς μὴ ὑπάρξεως αἱρέσεως, χωρὶς αὐτὴ νὰ καταδικασθῆ Συνοδικῶς κ.λπ.
Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἀπὸ ὅλη τὴν ἐπικοινωνία καὶ ἀντιπαράθεσί μου μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ. ἑδραιώνεται καὶ κατασταλάζει ἡ γνώμη μου ὅτι, ὄχι μόνο κάτι δὲν πάει καλὰ στοὺς Γ.Ο.Χ., ἀλλὰ καὶ ὅτι αὐτὸ μὲ κάθε τρόπο τὸ καλύπτουν καὶ τὸ δικαιολογοῦν σὲ σημεῖο, ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τους νὰ μὴν εἶναι ὁ αἱρετικός, Οἰκουμενιστὴς κ.λπ., ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ θὰ τοὺς θίξη ἢ θὰ τοὺς ὑποδείξη τὰ λάθη τους».

Ο π. Ευθύμιος, θεωρεί ότι όταν διεξάγεται κάποιος διάλογος μαζί του θα πρέπει να έχει και ''ουσιώδες αποτέλεσμα''! Ποιό όμως είναι αυτό; Λογικά το να συμφωνήσεις με αυτά που ο ίδιος υποστηρίζει! Αν δεν συμφωνήσεις τότε δεν υπάρχει ουσιώδες αποτέλεσμα (οπότε δεν υπάρχει λόγος επικοινωνίας-διαλόγου), διακατέχεις όλα τα γνωρίσματα των Γ.Ο.Χ. κ.λπ. κ.λπ. Ο π. Ευθύμιος λησμονεί όμως ότι ο διάλογος είναι ανταλλαγή απόψεων και κρίσεων και όχι η επιβολή της γνώμης του άλλου! Ποιά είναι όμως η ουσία του διαλόγου; Η εύρεση της αληθείας η οποία όμως χρειάζεται οπωσδήποτε την ανταλλαγή των απόψεων και κρίσεων που προαναφέραμε και όχι της επιβολής της γνώμης και μάλιστα δια μέσω χαρακτηρισμών οι οποίοι δυστυχώς δεν λείπουν από το κείμενο που ελάβαμε!

Αναφέρει ο π. Ευθύμιος:

«ρχομαι μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἑνότητα, ἡ ὁποία ἀφοροῦσε τὶς προθέσεις σας, νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο μὲ κατηγορεῖτε· ὅτι δηλαδή, ὅπως γράφετε, μὲ κεφαλαῖα μάλιστα γράμματα, «ὁ π. Εὐθύμιος ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ. (Δὲν ὑπάρχει ἔγγραφο ἀποτειχίσεώς του ὅπως ἄλλων ἀποτειχισμένων κληρικῶν)». Αὐτὸ τὸ θέμα τὸ προτάσσω τῶν ἄλλων γιὰ τὰ ὁποῖα κατηγοροῦμαι, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι ἐπίκαιρο, ἐνῶ τὰ ἄλλα ἀναχρονιστικά.
Κατ’ ἀρχὰς πιστεύω ὅτι καὶ αυτὴ ἡ κατηγορία ἐντάσσεται στὶς κακόβουλες καὶ ἐμπαθεῖς προθέσεις σας, εἰς τὶς ὁποῖες ἀναφέρθηκα ἀνωτέρω. Ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ ἀναφέρω ὅτι, ὄντως δὲν ἔκανα ἕνα εἰδικὸ ἔγγραφο Ἀποτειχίσεως, διότι ὄχι μόνο τὸ ἐθεώρησα περιττὸ καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο Παράδοσι, ἀλλὰ προσέτι τὸ ἐθεώρησα καὶ σὰν ὑποβολιμαῖο ἀπὸ τοὺς Γ.Ο.Χ. Ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐγγράφου περὶ Ἀποτειχίσεως ἐτέθη σὲ μᾶς, ὅταν σὲ κάποια σύναξι, αὐτὸ τὸ ἐζήτησαν οἱ πατέρες Γεώργιος Ἀγγελακάκης καὶ Σταῦρος Βάϊος. Αὐτοὶ τὸ ἐθεώρησαν ἀναγκαῖο διὰ τὴν Ἀποτείχισι καὶ ἐγὼ τὸ ἐδέχθην ὡς ἐπουσιῶδες θέμα καὶ χάριν τῆς ἑνότητος καὶ ὁμοψυχίας. Ὅταν ὅμως οἱ ἀνωτέρω πατέρες ἀπήτησαν, ἐκ τῶν ὑστέρων, τὴν ὑπαγωγή μας στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο καὶ τὸ ἐθεώρησαν ἀναγκαῖο διὰ νὰ ἔχωμε μαζί των ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, τότε ἀντελήφθην ὅτι τὸ ἡμερολόγιο ἦτο καὶ δι’ αὐτοὺς θέμα πίστεως καί, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν εἴχαμε αὐτὴ τὴν ἀντίληψι, ἀποφασίσαμε νὰ συνεχίσουμε τὴν Ἀποτείχισι χωρὶς νὰ ἔχωμε μεταξύ μας ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία, ἀποκλειστικῶς καὶ μόνο λόγῳ τοῦ ἡμερολογίου. Δηλαδή, καὶ οἱ πατέρες αὐτοί, δὲν ὑπήχθησαν σὲ κάποια Σύνοδο τῶν Γ.Ο.Χ., διότι τὸ ἐθεώρησαν παράνομο καὶ ἐκτὸς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως».

Ο π. Ευθύμιος λοιπόν ομολογεί ότι όντως δεν έκανε έγγραφο αποτειχίσεως, οπότε το θέμα αυτό λήγει διαπαντός! Αυτό ακριβώς είχε γράψει και το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' και έσπευσαν άμεσα οι διαφωνούντες να γράψουν ότι:

«Στὴν εἰσαγωγὴ ὁ κ. Μάνης γιὰ νὰ χτυπήσει τὸν π. Εὐθύμιο, γράφει ὅτι "ο π. Ευθύμιος ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (δεν υπάρχει έγγραφο Αποτειχίσεώς του όπως άλλων αποτειχισμένων κληρικών)". Δὲν ἔκανε τὸν κόπο νὰ μᾶς ρωτήσει γι' αὐτὸ ὁ κ. Μάνης, παρόλο ποὺ ἔχει ἐπικοινωνήσει παλαιότερα μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου μας. Ἐπειδὴ τέτοιο ἔγραφο, Διακοπῆς Μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου του, ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1999, πολλὰ χρόνια δηλαδὴ πρὶν καθαιρεθεῖ (κι ἄρα δὲν ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ἐπιπολαίως διαδίδει ὁ κ. Μάνης) τὸ δημοσιεύουμε, μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ κ. Μάνη, ΕΔΩ> https://paterikiparadosi.blogspot.in/2016/08/blog-post_95.html .»

Στο λίνκ όμως που μας παραπέμπουν οι αγαπητοί και πάλι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο αποτειχίσεως! Και πως να υπάρχει εφ΄ όσον δεν υπάρχει και εφ΄ όσον το ομολογεί και ο ίδιος ο π. Ευθύμιος ανωτέρω; Οπότε οι υποστηρικτές του βιάστηκαν και βιάζονται να απαντήσουν......

Αναφέρει ο ίδιος:

«Ἡ ἄποψίς μου καὶ ἡ θέσις μου γενικὰ διὰ τὸ ἔγγραφο τῆς Ἀποτειχίσεως εἶναι ὅτι, προκειμένου περὶ Ἀποτειχίσεως, δὲν ἀπαιτεῖται τέτοιο ἔγγραφο, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, οὔτε ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων. Εἶναι δὲ μία ἐπινόησις τῶν συγχρόνων πατέρων, ἴσως ἀπὸ κάποια παρανόησι καὶ ἐπίρροια τῆς Λιβέλλου, τὴν ὁποία ἔδιδον οἱ αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅταν προσήρχοντο ἐν μετανοίᾳ στὴν Ὀρθοδοξία. Ἡ Λίβελλος, ὅμως, αὐτὴ δὲν ἀπευθύνετο πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς Ὀρθοδόξους καί, μάλιστα, πρὸς τὴν Σύνοδο, ἡ ὁποία κατεδίκαζε τὴν αἵρεσι καὶ ἐδέχετο μὲ αὐτὴν τὴν ἔγγραφο ὁμολογία αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀναθεμάτιζαν τὴν αἵρεσι καὶ προσήρχοντο στὴν Ὀρθοδοξία».

Οπότε και πάλι τονίζουμε ότι το ζήτημα λήγει διαπαντός και κακώς οι υποστηρικτές του έσπευσαν να δικαιολογήσουν και να γράψουν ότι ΥΠΑΡΧΕΙ!!!! Θεωρούμε μάλιστα ότι από την ειλικρινή απάντηση του π. Ευθυμίου εκτέθηκαν και μάλλον δεν γνωρίζουν τι πράττει ή τι δεν πράττει ο πνευματικός τους. Οπότε όταν το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' έγραφε ότι: «δεν υπάρχει έγγραφο Αποτειχίσεώς του όπως άλλων αποτειχισμένων κληρικών» είχε απόλυτο δίκιο! Προσέξτε! Ομιλούμε επί της ουσίας!

Δια όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει ο π. Ευθύμιος θα τα μελετήσουμε προσεκτικά λόγω μεγέθους αλλά και λόγω γεγονότων εκ της  εκκλ. ιστορίας τα οποία πρέπει να μελετηθούν.


Εμείς πάντως ακόμα αναμένουμε την συνέχιση του διαλόγου ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ όσον αφορά το ημερολογιακό ζήτημα! Εις τον συγκεκριμένο διάλογο ο ίδιος έθεσε ζητήματα τα οποία δεν ευσταθούν και που αναιρέσαμε δίχως καμία απάντηση! Μήπως θεώρησε ότι και πάλι δεν θα υπήρχε ''ουσιώδες αποτέλεσμα''; Τότε γιατί ο ίδιος είχε γράψει προκαλώντας μάλιστα:

«''Ἄν ἐσεῖς δέν θέλετε νά ἀπαντήσετε, εἴτε διότι ἀπογοητευτήκατε ἀπό τήν ἀδιαλλαξία μας, εἴτε διότι δέν σᾶς ἐξυπηρετεῖ στήν μεθοδολογία σας, εἴτε γιά ὁποιονδήποτε ἄλλο λόγο, δύναται νά ἀπαντήση καί κάποιος ἄλλος Παλαιοημερολογίτης, τή στιγμή μάλιστα πού δέν μονοπωλοῦμε ἐμεῖς οἱ δύο τόν διάλογο''».

Σήμερα απογοητεύτηκε ο ίδιος από την δική μας ''αδιαλλαξία'' και από το μη ''ουσιώδες αποτέλεσμα'' σε δύο διαλόγους;

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top