Αναγνώσαμε από φανατικό ιστολόγιο που ακολουθεί το Νέον Παπικόν ημερολόγιον τις γνωστές κατηγορίες κατά των παλαιοημερολογιτών. Συν τοις άλλοις αναφέρει:

«Η ψευτο μονή Αγίου Κυπριανού Φιλής , έχει γίνει γνωστή περισσότερο από τούς υπόλοιπους παλαιοημερολογίτες, κυρίως λόγω τής προπαγάνδας περί εξορκισμών κ.λ.π. καί λόγω τού ότι ανοίκει στούς Οικουμενιστές « ΓΟΧ » . Είναι αυτοί πού δέχονται τήν κοινωνία μέ όλα τά άλλα σχίσματα τών  « ΓΟΧ » , αλλά καί μέ μέλη τής Εκκλησίας μάς ! Δυστυχώς, λόγω τής ελλιπούς πληροφορήσεως, πολλοί πιστοί εξαπατούνται καί πάνε ουσιαστικά στούς δαίμονες νά τούς εκβάλουν τά... δαιμόνια !».

Θα απαντήσουμε με ένα και μόνο χωρίο, που κονιορτοποιεί τοιαύτες θεωρίες ''Φαρισαίων'' και ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό που μας το θύμισε, συμφωνούντες απόλυτα!

«οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον· οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια εἰμὴ ἐν τῷ Βεελζεβούλ, ἄρχοντι τῶν δαιμονίων.
εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς· πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν ἐρημοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾿ ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται. 
καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾿ ἑαυτὸν ἐμερίσθη· πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; 
καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβαλοῦσι; διὰ τοῦτο αὐτοὶ κριταὶ ἔσονται ὑμῶν». (Ματθ. 12, 24-27)

ΑΠΟΔΟΣΗ:

«Οι δε Φαρισαίοι, όταν ήκουσαν αυτά, είπαν· “αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια παρά μόνον με την δύναμιν του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων”.
 Γνωρίζων δε ο Ιησούς τας πονηράς αυτών σκέψεις τους είπε· “κάθε βασίλειον, που έχει διαιρεθή, οδηγείται εις την ερήμωσιν. Και κάθε πόλις η οικογένεια που έχει διαιρεθή, δεν θα σταθή, αλλά θα πέση και θα συντριβή.
Και εάν ο σατανάς διώχνη τον σατανάν, αυτό σημαίνει ότι το βασίλειόν του έχει διαιρεθή. Πως, λοιπόν, είναι δυνατόν να σταθή η βασιλεία του;
Και εάν εγώ βγάζω τα δαιμόνια με την βοήθειαν του Βεελζεβούλ, τα πνευματικά σας τέκνα με την δύναμιν τίνος τα βγάζουν; Δια τούτο αυτοί θα σας καταδικάσουν δια την μοχθηρίαν σας και την υποκρισίαν». 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top