Αναγνώσαμε την ομιλία του Καθηγητού κ. Μαρτζέλου που πραγματοποιήθηκε στην Μονή Βλατάδων και αφορά το κείμενο: ''ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟ'', και δυστυχώς περιέχει Οικουμενιστικές ερμηνείες αλλά και επιχειρήματα!

Ο κ. Μαρτζέλος χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα των Οικουμενιστών, ίσως και άθελά του, παρερμηνεύει τους Πατέρες. 

Αναφέρει την επιστολή 114 του Μ. Βασιλείου (όπως και ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος προ μηνών). Ας δούμε όμως τι είχε αναφέρει ο κ. Μακάριος και τι ο κ. Μαρτζέλος όσον αφορά την εν λόγω επιστολή.

Ο κ. Μακάριος είχε αναφέρει:

«Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει τις σχισματικές και αιρετικές ομολογίες της εποχής του ως Εκκλησίες: «το επαναγαγείν προς ένωσιν τας Εκκλησίας τας πολυμερώς και πολυτρόπως απ᾽ αλλήλων διατμηθείσας». 

και ερωτά:

Σημαίνει αυτό ότι ο Μέγας Βασίλειος ήταν αιρετικός;»

O κ. Μαρτζέλος λέγει:

«Ήδη ο Μ. Βασίλειος στην επιστολή του 114 ονομάζει «εκκλησίες» κάποιες τοπικές κοινότητες που ήταν χωρισμένες μεταξύ τους «πολυμερώς και πολυτρόπως», λόγω προφανώς, όπως φαίνεται από όσα αναφέρει στη συνέχεια, της διαφορετικής στάσης τους έναντι της πίστεως της Νικαίας και της θεότητος του Αγ. Πνεύματος, που ήταν τα βασικά δογματικά ζητήματα που διαιρούσαν τις τοπικές Εκκλησίες στην εποχή του. Δεν πρόκειται δηλ. για κάποιες Εκκλησίες που είχαν, όπως υποστήριξαν ορισμένοι, δεδομένη την ταυτότητα της πίστεως, γιατί, αν υπήρχε η ταυτότητα της πίστεως, δεν θα υπήρχε λόγος οι "Εκκλησίες" να είναι "απ' αλλήλων διατμηθείσαι" ούτε να παρίσταται ανάγκη να οδηγηθούν «προς ένωσιν».

Οπότε ο κ. Μακάριος τις όντως τοπικές κοινότητες αυτές τις θεωρεί «σχισματικές και αιρετικές ομολογίες», ενώ ο κ. Μαρτζέλος «τοπικές κοινότητες που ήταν χωρισμένες μεταξύ τους» λόγω δογματικών διαφορών.

Και οι δυο όμως καταλήγουν στο ίδιο σημείο, δηλαδή ότι ονόμαζαν ''Εκκλησίες'' τους χωρισμένους από τους Ορθοδόξους λοιπούς Χριστιανούς!

Πως έχουν όμως τα πράγματα; Οι διαφωνούντες δεν ήσαν οι μεν Ορθόδοξοι και οι δε μη Ορθόδοξοι έχοντας δογματικές διαφορές, όπως επί παραδείγματι Ορθόδοξοι έναντι Παπικών ή Προτεσταντών κ.λπ., αλλά ήσαν και οι δύο μερίδες Ορθόδοξες (η μία ποιό αυστηρή) που είχαν διασπασθεί μεταξύ τους για τον τρόπο της ενστάσεως-αντιμετωπίσεως των τότε αιρετικών Πνευματομάχων! Αυτό αποδεικνύεται από τους λόγους του Μ. Βασιλείου λέγοντας;

«Παρακαλώ με όλην την αγάπην να τους έχετε ηνωμένους μαζί σας γνησίως και κοινωνούς κάθε εκκλησιαστικής φροντίδος. Ηγγυήθην δέ και εις αυτούς περί της ιδικής σας ορθοδοξίας και τους εβεβαίωσα ότι και σείς με την χάριν του Θεού και με τον ζήλον υπέρ της αληθείας είσθε έτοιμοι δι΄ όλα όσα χρειάζεται να πάθουν υπέρ του λόγου της αληθείας...... χρειάζονται οι εξής όροι, που δεν είναι αντίθετοι πρός τα φρονήματά σας και είναι αυταρκείς δια την διαβεβαίωσιν των προειρημένων αδελφών· να δέχεσθε την υπό των πατέρων μας που συνήλθαν εις την Νίκαιαν συνταχθείσαν ομολογίαν πίστεως και να μη αθετήτε καμμίαν από τας εκεί χρησιμοποιούμενας λέξεις, αλλά να γνωρίζετε ότι τριακόσιοι δέκα οκτώ άνδρες, συνελθόντες χωρίς διχονοίας, δεν ωμίλησαν χωρίς την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος· να προσθέσετε δέ εις την ομολογίαν εκείνην και το ότι δεν πρέπει να λέγεται κτίσμα το Άγιον Πνεύμα, και να μη κοινωνήτε με τους λέγοντας αυτό ούτω, δια να μείνη καθαρά η Εκκλησία του Θεού χωρίς να έχη αναμεμιγμένο εις τας τάξεις της κανένα ζιζάνιον».

Ο Μ. Βασίλειος απευθύνεται στον Κυριακό να δεχθεί τους αυστηρούς Ορθοδόξους της εποχής του, λυπούμενος δια την κατάσταση της διασπάσεώς των λόγω της αίρεσης, ζητώντας την ένωση των Ορθοδόξων και όχι των αιρετικών με τους Ορθοδόξους!!! Όσον αφορά τα περί των αιρετικών Πνευματομάχων προτρέπει λέγοντας: «να μη κοινωνήτε»

Είναι δυνατόν η μία μερίδα να ήταν όπως ισχυρίζεται ο κ. Μακάριος ''σχισματική και αιρετική'' ή όπως αναφέρει ο κ. Μαρτζέλος να είχαν δογματικές διαφορές και ο Μ. Βασίλειος να εγγυάται την Ορθοδοξία αμφοτέρων των πλευρών;  Δεν πρόκειται λοιπόν για μία διαφορά δογματική μεταξύ Ορθοδόξων και σχισματικών ή αιρετικών, αλλά για μία διαφορά που αφορά τον τρόπο ένστασης, αντιμετώπισης, αλλά και αποδοχής των σχισματικών και αιρετικών τότε Πνευματομάχων! Δια τούτον τον λόγον ονομάζει και τους μεν και τους δε Εκκλησίες ο Μ. Βασίλειος!

Το επίμαχο σημείο αφορά την ένωση μεταξύ Ορθοδόξων και όχι την ένωση με σχισματικούς ή αιρετικούς, όπως κάποιοι θέλουν παρερμηνεύοντας να περάσουν προς τα έξω!
Με απλά λόγια και για να κατανοήσετε καλύτερα τα λεγόμενα, η διαφορά η τότε ήταν όπως είναι σήμερα η διαφορά μεταξύ αποτειχισμένων και αντιοικουμενιστών λόγω Οικουμενισμού, ή όπως παλαιότερα (λόγω ημερολογίου) Νεοημερολογιτών και Παλαιοημερολογιτών.

Επίσης ο κ. Μαρτζέλος υιοθέτησε τα επιχείρηματα των Οικουμενιστών περί του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Σε αυτά έχουμε απαντήσει πολλάκις στα σχετικά άρθρα κατωτέρω.

Όσον αφορά τα του Αγίου Νεκταρίου καλό θα είναι να αναγνώσει ο Καθηγητής το εν λόγω βιβλίο για να μην κατηγορεί και τους παλαιοημερολογίτες αλλά και που περιέχει τις κατάλληλες απαντήσεις ΕΔΩ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top