Είδαμε την δημοσίευση του ιστολογίου ''Πατερική Παράδοσις'' που αφορά και πάλι το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' και περιλαμβάνει κείμενο του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά.

Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εις τα γραφόμενα του π. Ευθυμίου και που μας αφορά άμεσα, (διότι αυτό ακριβώς περιελάμβανε ο διάλογος του δικού μας ιστολόγιου με τον π. Ευθύμιο) είναι το εξής:

Λέγει ο π. Ευθύμιος:

«Στό τέλος δέ τῶν ἀπαντήσεών μου σᾶς ἔθεσα καί ἐγώ, ὅπως ἦτο φυσικό, μία μόνη ἐρώτησι.  Αὐτή ἀφοροῦσε τήν ἑρμηνεία, τήν ὁποία ἔκανε ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, εἰς τήν ὑποσημείωσι τοῦ Ζ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνος, τῶν λόγων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.  Μάλιστα ὁ Ἅγ. Νικόδημος ἀνέφερε καί παράδειγμα συγκλονιστικό καί σύγχρονο προκειμένου νά κατανοήσωμε τά λόγια τοῦ Χρυσορρήμονος Ἁγίου. Αὐτό ἀφοροῦσε τό Πάσχα τῶν Παπικῶν (Λατίνων). Καί εἶπε ὅτι δέν ἀποτελεῖ σφάλμα (σύμφωνα μέ τόν Χρυσόστομο Ἅγιο) τό νά ἑορτάση κάποιος τό Πάσχα μέ τό ἡμερολόγιο τῶν Λατίνων ἤ μέ τό ἡμερολόγιο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά εἶναι ἀσυγχώρητο σφάλμα καί ἄξιον κολάσεως τό νά φιλονικῆ κάποιος δι’ αὐτό τό πρᾶγμα καί νά ἀποτειχίζεται ἐξ αἰτίας του».

Αυτό λοιπόν είναι το επίμαχο σημείο που ερώτησε και εμάς προ τριών ετών ο π. Ευθύμιος και που απαντήσαμε ΕΔΩ. Και συνεχίζει ο π. Ευθύμιος λέγοντας:

«Εἶναι ὄντως ἀξιοθαύμαστος κ. Μάννη, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀποφύγατε νά ἀπαντήσετε ἐπί τοῦ θέματος.  Μᾶλλον αὐτό εἶναι θέμα ἐπιστημονικῆς καί πολύπονης ἐργασίας. Νά ἀραδιάζει δηλαδή, κάποιος σελίδες ὁλόκληρες καί συγχρόνως νά μήν λέγη τίποτε πάνω σέ αὐτό τό ὁποῖο ἐρωτᾶται»

Αλλά μήπως όταν εμείς απαντήσαμε πάνω σε αυτό το οποίο μας έγραψε ως απάντηση ΕΔΩ με επίσης σελίδες ολόκληρες από μέρους του, ανταποκρίθηκε στη ανταπάντησή μας; και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος τότε (2013) έγραφε:

«....δύναται νά ἀπαντήση καί κάποιος ἄλλος Παλαιημερολογίτης, τή στιγμή μάλιστα πού δέν μονοπωλοῦμε ἐμεῖς οἱ δύο τόν διάλογο».

Οπότε προς τι η απορία από τον ίδιο, όταν και εμείς εκφράζουμε απορία δια τον όντως αξιοθαύμαστο τρόπο αποφυγής απάντησης του ιδίου προς την ανταπάντησή μας; Στην ανταπάντησή μας, θέσαμε και εμείς ερωτήματα τα οποία ουδέποτε απαντήθηκαν!

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν ότι (όπως γράψαμε και ΕΔΩ), πρωτίστως πρέπει να τηρείς όσα ζητάς από τους άλλους να τηρήσουν!

Επίσης αναφέρει:

«Ἀφήνω τά εὐμενῆ σχόλια καί τίς δάφνες μέ τίς ὁποῖες σᾶς ἔστεψαν διά τῶν σχολίων τους οἱ κ. Διον. Πολυμενόπουλος καί Δημ. Χατζηνικολάου. Αὐτό δείχνει ὅτι πρέπει νά ὑποστηρίζεσθε μεταξύ σας, διά νά ἀποκτοῦν ἰσχύ καί τά λεγόμενά σας».

Δηλαδή π. Ευθύμιε, όταν εσείς γράφετε σχόλια ή απαντήσεις και τις δέχονται ορισμένοι υποστηρικτές σας, τούτο σημαίνει ότι σας έστεψαν επίσης και εσάς με δάφνες; Τούτο δεικνύει-σημαίνει ότι σας υποστηρίζουν για να αποκτούν ισχύ τα λεγόμενά σας; 

Επίσης επειδή συχνά ομιλείτε περί συκοφαντίας, δηλαδή ότι το εν λόγω ιστολόγιο σας συκοφάντησε, ποιά είναι η κατηγορία όταν εσείς ο ίδιος αποδεχθήκατε αυτό που έγραψε το ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό''  ότι δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο αποτειχίσεως (αντίθετα από τους υποστηρικτές σας οι οποίοι έγραφαν ότι: «Ἐπειδὴ τέτοιο ἔγραφο, Διακοπῆς Μνημοσύνου τοῦ Ἐπισκόπου του, ὑπάρχει ἀπὸ τὸ 1999...». Αυτό που δημοσίευσαν οι αδελφοί όμως δεν είναι έγγραφο αποτειχίσεως), γράφοντας ότι:

«Ἡ ἄποψίς μου καὶ ἡ θέσις μου γενικὰ διὰ τὸ ἔγγραφο τῆς Ἀποτειχίσεως εἶναι ὅτι, προκειμένου περὶ Ἀποτειχίσεως, δὲν ἀπαιτεῖται τέτοιο ἔγγραφο, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, οὔτε ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, οὔτε ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων.....»

οπότε το θέμα λήγει διαπαντός! 

Γράφατε κατά της αποτειχίσεως του π. Στεφάνου ναί ή ού;

Aλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συκοφαντία· δεν θυμάσθε τους ίδιους τους λόγους τους δικούς σας που απευθύνατε στο ιστολόγιο ''Κρυφό Σχολειό'' λέγοντας:

«Ἄν ὅμως αὐτά ἦταν ψευδῆ  καί ἀστήρικτα, θά ἦταν ἀσφαλῶς εἰς βάρος τοῦ γράφοντος καί ἀπολογουμένου, ὁ ὁποῖος θά ἀπεδεικνύετο ψεύτης καί συκοφάντης, ἐσεῖς δέ, θά εἴχατε τόν ἔπαινο τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται στόν 9ο Μακαρισμό (Ματθ. 5,11) τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμιλίας». 

Αν λοιπόν είναι ψεύδη και συκοφαντίες τα γραφόμενα, τότε είναι εις βάρος του γράφοντος, και εσείς έχετε τον έπαινο του ίδιου του Χριστού! Τι γίνεται όμως όταν σπεύδετε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας δια μέσω κειμένων; Θα έχετε τον έπαινο του Χριστού ή τον έπαινο των ανθρώπων; Ποιόν έπαινο θα κερδίσετε;

Είχατε γράψει:

«Τί σημασία ἔχει σήμερα, ἂν ἐγὼ πρὶν τριάντα χρόνια εἶχα ἄλλες ἰδέες; Μήπως σήμερα θὰ ἐβλάπτοντο οἱ ἀδελφοί, ἂν Ὀρθόδοξα τοὺς ἐδίδασκα, ἀπὸ τὶς πρὶν τριάντα χρόνια ἰδέες μου;».

Κατ΄ αρχάς θα πρέπει να αποφασίσετε αν είχατε ''άλλες ιδέες'', διότι  ποιός εγγυάτο ότι δεν θα αλλάξετε και πάλι;  Όσο δια το αν υπάρχει σήμερα βλάβη από τις τότε ιδέες σας, αυτό θα εξαρτηθεί από το τι ιδέες είχατε τότε και τι τώρα. Τότε πολεμούσατε την αποτείχιση του π. Στεφάνου διότι δεν είχατε αποτειχισθεί και κυρίως διότι είχατε και έχετε εμπάθεια προς τους Γ.Ο.Χ. όπως και εγράψατε:

«.....εἶχα διακόψει τὶς σχέσεις μου μὲ τὸν Γέροντα π. Στέφανο, λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῶν τῶν σχέσεών του μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ».

Τώρα όσον αφορά τα επιχειρήματά σας και την πολεμική σας κατά της αποτειχίσεως του π. Στεφάνου, τούτο όντως θα το κρίνουν οι αναγνώστες συγκρίνοντας τα επιχειρήματα του ενός και του άλλου. Και συκοφαντία όντως θα ήταν προς το πρόσωπό σας αν όντως είχατε κάποιο έγγραφο αποτειχίσεως (το οποίο εγράψατε ότι δεν απαιτείται), αλλά και αν όντως δεν ασκούσατε πολεμική κατά της αποτειχίσεως του π. Στεφάνου! 

Όμως δια να μην μας θεωρήσετε ως  ''αντιδεοντολόγους'' επειδή δεν δημοσιεύσαμε την πρόσφατη απάντησή σας, σας θυμίζουμε, και τους θυμίζουμε, ότι και την πρώτη αλλά και την δεύτερη απάντησή μας προς το πρόσωπό σας, αντιδεοντολογικά ΔΕΝ ΤΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ στο ιστολόγιο που όπως γράφετε:

«τό ἱστολόγιο «Πατερική Παράδοσις» τό ὁποῖο παρεπιπτόντως, εἶναι τό μόνο τό ὁποῖο μέ ἐκπροσωπεῖ καί ταυτίζομαι μέ τίς θέσεις του καί τήν γραμμή του»

αλλά δημοσίευσαν μόνο την δική σας απάντηση, όχι μία, αλλά ΔΥΟ φορές καυχώμενοι την δεύτερη φορά ως εξής:

«Ἀπὸ τὶς ἀπαντήσεις τους ὅμως, ποὺ ἦσαν γενικόλογες, ἀναμασοῦσαν τὰ ἴδια καὶ κυρίως δὲν ἀπάντησαν στὴν οὐσία τῶν ὅσων κατέθεσε ὁ π. Εὐθύμιος, ἀλλὰ πλατείαζαν καὶ οὐσιαστικὰ ἀποπροσανατόλιζαν τὸν ἀναγνώστη»!!!!

ενώ εμείς αναμέναμε ακόμα την απάντηση οι υποστηρικτές σας σχολίασαν και χαρακτήρισαν τις απαντήσεις ως ανωτέρω! Και ποιός το αποφάσισε; Ποιός σχολίασε; Ποιός χαρακτήρισε; Οι αναγνώστες; Όχι! Αλλά ποιοί; ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΑΣ!!! Κατά τ΄ άλλα μας ομιλούν μερικοί περί ''αντιδεοντολογίας''! Άσχετα αν έχουν λησμονήσει ότι εμείς την τότε απάντησή σας την είχαμε δημοσιεύσει  ΕΔΩ!

Ποιοί τελικώς είναι οι όντως αντιδεοντολόγοι;

Τέλος, όσον αφορά εμάς, και επειδή υπήρξε σχόλιο για το ιστολόγιό μας προ ημερών, επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι όταν θα δημοσιεύει η ''Πατερική Παράδοση'' τις απαντήσεις που κατά καιρούς δίνουμε στους ίδιους τους αποτειχισμένους αλλά και στον π. Ευθύμιο, τότε θα αναρτούμε και εμείς τις δικές της και δικές σας απαντήσεις διότι μερικοί μάλλον εμάς θεωρούν, και όχι εμείς εσάς όπως εγράψατε:

«Ἴσως ὅμως νά μᾶς ἐθεωρήσατε νηπίους, ἄν ὄχι ἀνοήτους...»!!!0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top