Ἀναγνώσαμε ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ π. Θεόδωρου Ζήση τον  ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ.

Εἰς τὸν λόγο τοῦ ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων σὺν τοῖς ἄλλοις ἀναφέρει:

«Ἦτο ἀπόλυτος σὲ θέματα ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μετὰ τῶν κανονικῶς ἀκοινωνήτων (ἑτεροδόξων, αἱρετικῶν, σχισματικῶν καὶ ἑτεροθρήσκων) καὶ μάλιστα ἐν ὥρᾳ προσευχῆς καὶ Θείας Λατρείας. Ἀπέκρουε κάθε ἑτεροδιδασκαλία, αἱρετικὴ καὶ αἱρετίζουσα διδαχὴ καὶ πρόβαλλε πάντοτε τὴν ὑγιαίνουσα διδασκαλία. Σὲ θέματα προσκρούοντα εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ διδαχήν, τὴν Δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας μας (ὅρους πίστεως, δόγματα) καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας της ἦτο αὐστηρὸς καὶ ἀμετακίνητος. «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως» ἔλεγε, ὑπομιμνήσκων τὴν Πατερικὴν τοποθέτησιν.

Ἡ θεωρία τοῦ σεπτοῦ Γέροντος περὶ τῶν δύο ἄκρων (τοῦ ἀκρίτου, ἀκράτου καὶ ἀνεπιγνώστου ζηλωτισμοῦ ἀφ' ἑνός, καὶ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀφ' ἑτέρου), -ἡ ὁποία, βεβαίως, δὲν ἔχει καμμία σχέσι μὲ τὴν περὶ δυὸ ἄκρων σύγχρονη πολιτικὴ θεωρία-, ἔθετε τοὺς κανονικοὺς φραγμούς, τὰ κανονικὰ ὅρια καὶ τὴν κόκκινη γραμμὴ μεταξὺ ἀληθείας καὶ ψεύδους, φωτὸς καὶ σκότους, ὀρθοδοξίας καὶ πλάνης, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἑτεροδόξων ὁμολογιῶν, ἀληθοῦς πίστεως καὶ διαφόρων θρησκειῶν καὶ παραθρησκειῶν, ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογικῆς θεωρίας καὶ ἄλλων αἱρετικῶν θεωριῶν, στίς ὁποῖες ἐντάσσονται ἡ θεωρία τῶν κλάδων καὶ οἱ νεώτερες θεωρίες περὶ δύο πνευμόνων, περὶ ἀδελφῶν - ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν, περὶ τῆς Μιᾶς Ἁγίας, ἀλλ' ἐν ταὐτῷ καὶ διῃρημένης Ἐκκλησίας κ.ἄ.» 

Πολὺ ὀρθὰ ἀναφέρει ὁ κ. Σεραφεὶμ ὅτι ὁ π. Ἐπιφάνιος τηροῦσε τὴν πατερικὴ τοποθέτησιν ὅταν ἐπρόκειτο περὶ θεωρίας! Ὅταν ἐπρόκειτο ὅμως περὶ πράξεως, τότε ἐπρόβαλε τὶς δικές του θεωρίες περὶ δύο ἄκρων! Πολὺ ὀρθὰ ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ ὅτι ἐπρόκειτο διὰ θεωρία τοῦ Σεπτοῦ Γέροντος· ὄντως! Ἡ Πατερικὴ τοποθέτησις εἰς τὴν πράξη ἦτο, εἶναι, καὶ θὰ εἶναι: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως»

H θεωρία τῶν δύο ἄκρων εἶναι λυπηρή, διότι ὅταν ὁμιλεῖς δὶ΄ αὐτὴ καὶ κοινωνεῖς μὲ τὸ ἕνα ἄκρο ἐξ΄ αὐτῆς, τότε εἶναι πασιφανής ἡ μεγάλη ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴν θεωρία ἀπὸ τὴν πράξη. Δυστυχῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος, ὁ κατὰ τὰ ἄλλα ἀξιόλογος ὡς ἄνθρωπος, ἔμεινε εἰς τὴν θεωρία καὶ ὄχι εἰς τὴν πατερικὴ τοποθέτηση καὶ πράξη, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀποφυγὴ καὶ διακοπῆ τῶν ἐκκλ. σχέσεων μετὰ τῶν αἱρετικῶν. 

Δυστυχῶς τὸ σύγγραμμα ''δύο ἄκρα'' τοῦ π. Ἐπιφανίου καὶ μόνο ἀπὸ τὶς σελίδες του ἀντιλαμβάνεται κανεὶς (39 σελίδες διὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ 181 διὰ τὸν ζηλωτισμο!!!) , ὅτι στόχος τοῦ ἦταν τὸ «ἕνα ἄκρο», δηλαδή νὰ πλήξει τοὺς ζηλωτὲς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς καὶ νὰ ἀποτρέψει τὴν προσφυγὴ εἰς αὐτοὺς καὶ ἄλλων ὁμολογητῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μὲ θλιβερὸ ἀποτέλεσμα νὰ βλέπουμε τὴν διάσταση ποὺ ἔχει πάρει σήμερα ὁ ἐπάρατος Οἰκουμενισμός! 

Δυστυχῶς ὁ π. Ἐπιφάνιος εἴτε ἐν γνώσει του εἴτε ἐν ἀγνοία, βοήθησε εἰς τὴν γιγάντωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ καλὰ θὰ κάνουν οἱ συντηρητικοὶ ἀντιοικουμενιστὲς νὰ παραδεχθοῦν τὰ θεολογικὰ λάθη τῆς θεωρίας τοῦ π. Ἐπιφανίου, διὰ νὰ μπορέσουν ἔστω καὶ τώρα νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν Οἰκουμενισμὸ διὰ τῆς πράξεως, καὶ ὄχι νὰ συνεχίζουν νὰ ἀκολουθοῦν θεωρίες ὡς ἄλλο «εὐαγγέλιο», διότι τὰ ''δύο ἄκρα'' ἔγιναν τὸ «εὐαγγέλιο»  τῶν συντηρητικῶν ἀντιοικουμενιστῶν!Τὴν ἀναίρεση τῶν ''δύο ἄκρων'' μπορεῖτε νὰ ἀναγνώσετε ΕΔΩ και ΕΔΩ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top