Ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας συνεχίζει τὴν ''ὁμολογιακὴ'' τοῦ δράση με σύνθημα: «Διώξτε τὸν  Βαρλαὰμ ἀπὸ τὸν τόπο μας»! Μάλιστα! Δυστυχῶς ὁ Γόρτυνος Ἱερεμίας ἀναφέρει πολὺ λίγα στοιχεῖα διὰ τὴν δράση τοῦ ἁγίου Γρηγορίου κατὰ τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς τοῦ καὶ δεν ἀναφέρει κατι πολὺ σημαντικὸ!

Οἱ ἀγῶνες τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ δέν ἐστράφησαν μόνον ἐναντίον τοῦ Βαρλαάμ καί τοῦ Ἀκινδύνου, ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ Πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ ΙΔ΄ τοῦ ἐπιλεγομένου Καλέκα.  Ὁ Καλέκας, μετά τή Σύνοδο τοῦ 1341, ἡ ὁποία ἐδικαίωσε τίς θέσεις τοῦ ἁγ. Γρηγορίου καί κατεδίκασε τίς αἱρέσεις τοῦ Βαρλαάμ, ἐστράφη ἐναντίον τοῦ ἁγ. Γρηγορίου, τόν ὁποῖο κατώρθωσε μέ διάφορες μηχανορραφίες καί τήν πολιτική ὑποστήριξι νά κλείση στήν φυλακή.

Καλέκας ξέδωσε γκύκλιον πιστολή μέ τήν ποία ναθεματίζει τόν γ. Γρηγόριο καί τούς μόφρονάς του. Ατή περιεχε, μεταξύ λλων καί τά ξς:

«Τόν Παλαμᾶν καί τούς μόφρονας ατο, ...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί κρίτως ποκόψαι τό μνημόσυνόν μου, τ πό τῆς ζωαρχικς καί γίας Τριάδος δεσμ καθυποβάλλομεν, καί τ ναθέματι παραπέμπομεν. πογραφή ωάννης λέ Θεο ρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί οκουμενικός πατριάρχης» (P.G. 150, 863D).

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι γ. Γρηγόριος, λόγ τν αρετικῶν φρονημάτων το Πατριάρχου ωάννου Καλέκα, διέκοψε τό μνημόσυνό του πρό συνοδικῆς κρίσεως. Αὐτό το μία πό τίς ατίες πού ξεδόθη ναντίον του ναθεματισμός «...τολμήσαντας ἀκανονίστως καί κρίτως ποκόψαι  τό μνημόσυνόν μου...».

Πρέπει νά σημειωθῆ τι, τότε πού  ὁ γιος Γρηγόριος διέκοψε τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου, Καλέκας δέν εχε καταδικασθ πό Σύνοδο, ὁ δέ γιος δέν εχε χειροτονηθ πίσκοπος, λλά το πλός ερομόναχος το γ. ρους. Φαίνεται πώς τήν πόφασι ατή το ναθεματισμο το γίου τήν ὑπέγραψαν καί λλοι πίσκοποι, μεταξύ τν ποίων καί Πατριάρχης ντιοχείας γνάτιος, δέ γιος δέν τήν τήρησε, λλά κατ’ δίαν συνέχισε νά λειτουργ (P.G. 150, 880D).

Λέγει λοιπόν ὁ ἅγιος τά ἑξῆς: «Τούτου τοίνυν οὕτω καί τοσαυτάκις παντός τοῦ τῶν ὀρθοδόξων πληρώματος ἐκκεκομμένου, λείπεται τῶν ἀδυνάτων εἶναι τελεῖν ἐν τοῖς εὐσεβέσι τόν μή ἀφωρισμένον ἐκ τούτου, τοῦ καταλόγου δ’ εἶναι χριστιανῶν ἀληθῶς καί τῷ Θεῷ ἡνωμένον κατ’ εὐσεβῆ πίστιν, ὅστις ἄν εἴη τούτων ἕνεκεν ἀφωρισμένος ἐκ τούτου» (ΕΠΕ 3, 692, Ἀναίρεσις ἐξηγήσεως τόμου Καλέκα).

Αὐτό δεικνύει καθαρά τι γιος τήν νταξι καί τόν χωρισμό πό τήν κκλησία τά συνέδεε πολύτως χι μέ τήν ποταγή ες τά κάστοτε ποιμένοντα πρόσωπα, λλά μέ τήν πλήρη ποδοχή καί ταύτισι μέ τήν ρθόδοξο πίστι. Τόν Πατριάρχη  Ἰωάννη Καλέκα τόν θεωροσε ποκομμένο πό τούς ρθοδόξους, λόγῳ πίστεως, πρό συνοδικῆς κρίσεως καί αὐτούς πού τόν κολουθοσανμοίως τούς συγκατέλεγε μέ αὐτόν. σκέψις δηλαδή το γίου εναι τι εναι δύνατον νά συγκαταλέγεται κάποιος μεταξύ τν ρθοδόξων, στω καί ν σχυρίζεται τι χει ρθόδοξο πίστι, τήν στιγμή πού κολουθε καί ντάσσεται σέ κάποιον αρετικό ποιμένα καί ρχιποιμένα.

Δεν θὰ ἀναφέρουμε ἀλλὰ στοιχεῖα διότι γράφονται ἀπὸ ἄλλους ἀδελφοὺς ἐν Χριστῷ!

Ἄραγε θὰ τολμήσει ὁ Γόρτυνος καὶ οἱ σῦν αὐτῷ να ὁμολογήσουν διὰ τῆς πράξεως καὶ ὄχι διὰ τῶν λόγων; Ἡ θὰ συνεχίσει να κοινωνεῖ με τὸν «Βαρλαὰμ» καὶ τὰ ἐγγόνια αὐτοῦ;

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top