Ο Βασίλειος εδέχθη επίσκεψιν ομάδος Χριστιανών της Ταρσού, οι οποίοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει την στάσιν των εις το εκκλησιαστικό θέμα, γράφει δε τώρα σχετικώς προς τον Κυριακόν (Ο Κυριακός ήτο προφανώς πρεσβύτερος και ηγέτης της ορθοδόξου μερίδος της Ταρσού), δια να εξασφαλίση την ανεπίφυλακτον προσχώρησίν των εις αυτόν. Οι Χριστιανοί αυτοί ήσαν αυστηροί Ορθόδοξοι και ήθελαν διευκρίνισιν της περί του Πνεύματος διδασκαλίας.


«Πόσον σπουδαίον είναι το αγαθόν της ειρήνης, τι χρειάζεται να το είπω προς άνδρας που είναι υιοί της ειρήνης; Επειδή λοιπόν το μέγα και περισπούδαστον αγαθόν κινδυνεύει τώρα να καταστή ψιλόν όνομα, διότι επληθύνθη η ανομία και εψυχράνθη πλέον εις τους πολλούς η αγάπη (Ματθ. 24,12), νομίζω ότι η μοναδική φροντίς των γνησίως και αληθώς δουλευόντων εις τον Κύριον αρμόζει τούτο, το να επαναφέρουν  εις ένωσιν τας Εκκλησίας που διεσπάσθησαν πολυμερώς και πολυτρόπως μεταξύ των....

Συναντήσας λοιπόν τους αδελφούς τούτους και ιδών μεγάλην την φιλαδελφίαν των και την προς σάς αγάπην, πολύ δέ περισσότερον ακόμη το φιλόχριστον και την ακρίβειαν και τον ζήλον περί την πίστιν, και ότι καταβάλλουν πολλήν φροντίδα δι' αυτά τα δύο, δηλαδή να μη χωρισθούν από την αγάπην σας και να μη καταπροδώσουν την υγιή πίστιν, εδέχθην την αγαθήν των προαίρεσιν και γράφω εις την σεμνότητά σας. Παρακαλώ με όλην την αγάπην να τους έχετε ηνωμένους μαζί σας γνησίως και κοινωνούς κάθε εκκλησιαστικής φροντίδος. Ηγγυήθην δέ και εις αυτούς περί της ιδικής σας ορθοδοξίας και τους εβεβαίωσα ότι και σείς με την χάριν του Θεού και με τον ζήλον υπέρ της αληθείας είσθε έτοιμοι δι΄ όλα όσα χρειάζεται να πάθουν υπέρ του λόγου της αληθείας.

Όπως δέ είμαι πεπεισμένος, χρειάζονται οι εξής όροι, που δεν είναι αντίθετοι πρός τα φρονήματά σας και είναι αυταρκείς δια την διαβεβαίωσιν των προειρημένων αδελφών· να δέχεσθε την υπό των πατέρων μας που συνήλθαν εις την Νίκαιαν συνταχθείσαν ομολογίαν πίστεως και να μη αθετήτε καμμίαν από τας εκεί χρησιμοποιούμενας λέξεις, αλλά να γνωρίζετε ότι τριακόσιοι δέκα οκτώ άνδρες, συνελθόντες χωρίς διχονοίας, δεν ωμίλησαν χωρίς την ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος· να προσθέσετε δέ εις την ομολογίαν εκείνην και το ότι δεν πρέπει να λέγεται κτίσμα το Άγιον Πνεύμα, και να μη κοινωνήτε με τους λέγοντας αυτό ούτω, δια να μείνη καθαρά η Εκκλησία του Θεού χωρίς να έχη αναμεμιγμένο εις τας τάξεις της κανένα ζιζάνιον.

Όταν προταθή από την ευσπλαχνίαν σας αυτή η διαβεβαίωσις προς αυτούς, είναι και αυτοί έτοιμοι να προσφέρουν την απαιτούμενην υποταγήν. Διότι εγγυώμαι εγώ εκ μέρους των ότι δεν πρόκειται να αντείπουν εις τίποτε, αλλά θα επιδείξουν υπερβολικήν ευταξίαν εις σας, όταν παρασχεθή εις αυτούς προθύμως από την τελειότητά σας αυτό το μοναδικό στοιχείον που ζητούν».(Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 114)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top