Ἀγαπητὲ κ. Σημάτη. Ἀναγνώσαμε σχόλιό σας διὰ τὸ ἄρθρο (http://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/04/blog-post_96.html) καὶ θέλουμε νὰ σημειώσουμε κάποιες διευκρινίσεις.

Πολὺ σωστὰ ἀναφέρετε ὅτι ἡ ἑνότητα χρειάζεται πρωτίστως ταπείνωση καὶ μετάνοια διὰ τὰ κατὰ καιροὺς λάθη, ὅμως θὰ πρέπει νὰ σημειώσετε ὅτι ἡ μετάνοια θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν!

Ὅσα γράφετε περὶ τοῦ π. Παισίου εἶναι λίαν κατανοητὰ διότι εἶναι πολὺ λογικὸ νὰ ὑπερασπίζετε τὸν χῶρο σας, ὅπως βεβαίως καὶ ἐμεῖς ὑπερασπίζουμε τὰ ὑβριζόμενα πρόσωπα εἰς τὸν χῶρο μᾶς π.χ. Ἱερώνυμο Αἰγίνης, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο Καβουρίδη κ.λπ.

Τὸ μὴ λογικὸ καὶ μὴ κατανοητὸ  εἶναι ὅτι τὸ σχόλιό σας ἀφορᾶ τὸν κ. Σαββόπουλο καὶ τὸν ἐγκαλεῖτε διὰ ''διγλωσσία'' καὶ ἀνακατεύετε καὶ εἰς τὰ ἐπιχειρήματά σας καὶ τοὺς παλαιοημερολογίτες. Ἀγαπητὲ κ. Σημάτη ὁ κ. Σαββόπουλος δὲν εἶναι παλαιοημερολογίτης ὁπότε διὰ ποιὰ ''διγλωσσία'' ὁμιλεῖτε;

Πολλάκις παρατηροῦμε ὅτι ἀναπαράγετε λόγους ἀπὸ τοὺς ''ἀκραίους'' των παλαιοημερολογιτῶν ἢ ἀπὸ μεμονωμένα πρόσωπα. Θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μᾶς ΣΥΝΟΔΙΚΑ ἔχει ἀπαντήσει στὰ ζητήματα ποὺ σᾶς ἀπασχολοῦν, ὁπότε τὸ τί ἀναφέρει ὁ κάθε ἀκραῖος ἥ το κάθε μεμονωμένο πρόσωπο εἶναι ζήτημα ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς ἀπασχολεῖ. Ἔχουμε ἐλευθερία λόγου ὁπότε ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις του. Ἐσεῖς ἀσχολεῖστε καὶ ἀναπαράγετε αὐτὲς τὶς ἀπόψεις, κατὰ περίεργο τρόπο, ἐνῶ δὲν ἀναπαράγετε τὶς ἔγκυρες Συνοδικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας ὥστε νὰ θέσετε τὰ ἐπιχειρήματά σας σὲ ὅτι διαφωνεῖτε ἡ συμφωνεῖτε.

Ἀναφέρεστε στὸν λόγο τοῦ π. Παίσιου ποὺ λέγει:

 «Ἔχω τὴν γνώμην ὅτι δὲν εἶναι καθόλου καλὸν νὰ ἀποχωριζώμεθα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν κάθε φορὰν ποὺ θὰ πταίῃ ὁ Πατριάρχης· ἀλλὰ ἀπὸ μέσα, κοντὰ στὴν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καὶ ὑποχρέωσι, ὁ καθένας ν’ ἀγωνίζεται μὲ τὸν τρόπον του. Τὸ νὰ διακόψῃ τὸ μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νὰ ἀποσχισθῇ καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἰδικήν του Ἐκκλησίαν… αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον»!

καὶ συνεχίζετε σχολιάζοντας:

 «Ὅπως βλέπετε ὁ ἅγιος Παΐσιος δὲν θεωρεῖ καλὸν τὴν δημιουργίαν ἄλλων Ἐκκλησιῶν ἀντιμαχομένων. Ἡ ἀποτείχιση, βεβαια, δὲν εἶναι δημιουργία ἄλλης Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀγώνας«ἀπὸ μέσα, κοντὰ στὴν μητέρα Ἐκκλησία» ἐναντίον τῶν ψευδεπισκόπων ποὺ λεηλατοῦν τὴν Ἐκκλησία».

To  συμπέρασμά σας εἶναι ἐντελῶς αὐθαίρετον καὶ μάλιστα κλίνει θετικὰ (καὶ λογικὸ εἶναι) πρὸς τὴν δικὴν σᾶς πλευρὰ δικαιολογώντας ὅτι ἐσεῖς εἶσθε μέσα, κοντὰ στὴν μητέρα Ἐκκλησία, καὶ μάλιστα ὅτι δῆθεν σᾶς κατοχυρώνει καὶ ὁ π. παίσιος! Δυστυχῶς ὅμως διὰ ἐσὰς, ὅσοι ἐπικαλοῦνται τὴν ἀνωτέρω φράση τοῦ π. παισίου κατηγοροῦν καὶ ἐσὰς ὅτι βρίσκεσθε ἐκτὸς ἐκκλησίας, εἶσθε ἀποσχισμένοι κ.λπ. ὁπότε ἡ ἀνωτέρω φράση τοῦ π. παισίου, ἐπιστρέφει εἰς ἐσὰς ὡς ''μπούμερανγκ''! 

 Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποῦ δὲν εἶναι ''μέσα'' ''κοντὰ'' στὴν ἘκκλησίαΟΣΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΤΑΙΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ!!! Φταίει ὁ Πατριάρχης κατὰ τοὺς ἀποτειχισμένους; Αὐτονόητο!Ἀγωνίζονται ἀπὸ μέσα μὲ τὸν τρόπο τουςὌχι ἒφ΄ ὅσον ἀποτειχίστηκαν-αποχωρίστηκαν ἀπὸ αὐτήν! 

''δὲν είναι καθόλου καλόν νὰ αποχωριζώμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης, αλλά από μέσα''

ἐννοεῖ φυσικὰ ὅσους ἀπομακρύνονται διὰ τῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου! Φταίει ὁ Πατριάρχης; μεῖνε MΕΣΑ κοντὰ εἰς τὴν  Μητέρα 'Eκκλησία (διὰ τῆς κοινωνίας μαζί του) καὶ ἀγωνίσου μὲ τὸν τρόπο σου!

Ποιές είναι οι ''Εκκλησίες'' που αναφέρει ο π. παίσιος; Εσείς αγαπητέ θεωρείτε ότι εννοεί μόνον τους παλαιοημερολογίτες δικαιολογώντας τους εαυτούς σας! Όμως ο ίδιος λέγει:


«Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἤ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι των (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχῃ καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία».

Ἐσεῖς λοιπὸν ὅταν ἀκολουθεῖτε ἕνα ἄτομο (π. Εὐθύμιο Τρικαμηνὰ)  καὶ  
κάποιες φορὲς ἐκκλησιάζεστε σὲ ναοὺς ποὺ λειτουργεῖ μόνο  ἴδιος,  
νομίζετε ὅτι  π. παίσιος δὲν θὰ σᾶς περιελάμβανε εἰς τοὺς εὑρισκόμενους σὲ  ''ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία'';


 Διὰ τὰ ''ἐν Ἁγίω Ὅρει συμβαίνοντα'', ποὺ ἀναφέρει, ὁμιλεῖ διὰ τοὺς 
ζηλωτᾶς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης οἱ ὁποῖοι βεβαίωςκαμία Ἐκκλησία δὲν εἶχαν
δημιουργήσει ἀλλὰ ἁπλῶς δὲν μνημόνευαν τὸν Πατριάρχη ἀλλὰ οὔτε εἶχαν καὶ καμία κοινωνία μὲ μνημονευτὲς Ἁγιορεῖτες! 

Ἡ ἀλήθεια ἀγαπητέ εἶναι ὅτι ὁ Γέροντας Παΐσιος ὄντως ἐννοοῦσε ΚΑΙ τοὺς παλαιοημερολογίτες! Ὄχι μόνο αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ ὅσους ἀποτειχίζονται ἤ θὰ ἀποτειχίζονταν ἀπὸ τὴν ''Ἐκκλησία''!

Ὁπότε ἀγαπητὲ κ. Σημάτη σᾶς συνιστοῦμε νὰ ρίξετε τοὺς τόνους (φυσικὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι''ἀμφοτέρων τῶν πλευρών'' ὅπως πολὺ ὀρθὰ ἐπισήμαινε ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης εἰς τὴν Ἡμερίδα),  διότι διαφαίνεται ἡ ἐμπάθειά σας πρὸς τοὺς παλαιοημερολογίτες. Τὰ ἐπιχειρήματά σας αὐτὰ λειτουργοῦν ἀντίστροφα, δηλαδὴ αὐτοκατηγορεῖτε τοὺς ἑαυτούς σας! Καὶ δὲν τὸ λέγουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ ὅσοι χρησιμοποιοῦν τοὺς ἀνωτέρω λόγους τοῦ π. Παισίου!

Ἐὰν θέλετε νὰ συνομιλήσετε διὰ αὐτὰ τὰ ζητήματα, ἔχουμε καὶ ἱκανοὺς ἀνθρώπους εἰς τὴν Σύνοδό μας, καὶ ἱερεῖς, ἀλλὰ καὶ Ἐπισκόπους. Ὁπότε κάθε εἴδους ''ἀντιπαράθεση'' εἰς τὸ διαδίκτυο δεικνύει τὴν μὴ εἰλικρινῆ διάθεση γιὰ ἑνότητα καὶ ταπείνωση, ἀλλὰ κάτι ἄλλο.....

Οὕτως ἤ ἄλλως μετὰ ἀπὸ τὴν ψευδοσύνοδο ποὺ ἑτοιμάζουν οἱ Οἰκουμενιστὲς θὰ φανεῖ ξεκάθαρα ποιοὶ ὄντως ἐπιθυμοῦν τὴν ἑνότητα, ποιοὶ ὑποκρίνονται, ἀλλὰ καὶ ποιοὶ δὲν τὴν θέλουν!Καλὸ ὑπόλοιπο της Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς! 

4 comments:

 1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ3 Απριλίου 2016 - 4:31 μ.μ.

  Όλοι όσοι ανησύχησαν από την πιθανότητα μίας συνεργασίας Αντιοικουμενιστών προερχόμενων από το Πάτριο και Αποτειχισμένων από την επίσημη Εκκλησία, μετά την " Αγία Σύνοδο ", κάνετε λίγη υπομονή, καθώς κάτι λιγότερο από τρείς μήνες έμειναν από την ώρα "μηδέν", την κρίσιμη δηλαδή ώρα για όλους μας, όπου η " Μεγάλη και Αγία Σύνοδος" θα έχει ολοκληρωθεί και οι Αποφάσεις της, δεσμευτικές για τις Τοπικές επίσημες Εκκλησίες, θα έχουν γνωστοποιηθεί. Τότε θα διαπιστώσετε, οι ανησυχούντες, ότι τα στερεότυπα σχήματα που έχετε διδαχθεί στο παρελθόν με μορφή άσπρο- μαύρο, καλό- κακό δεν θα αντέξουν στα νέα πραγματικά δεδομένα, τότε δεν θα χρειάζεσθε απάντηση στα σημερινά ερωτήματά σας ή ενστάσεις σας, καθώς το πρώτο αγαθό θα είναι η διαφύλαξη της Ορθοδοξίας έναντι της "Νέας Φιλαιρετικής Ορθοδοξίας" και αυτό το αγαθό θα το υπερασπίσουν οι αληθινοί Ορθόδοξοι, χωρίς να λάβουν τόσο υπόψη την προέλευση εκάστου, που τόσο σας απασχολεί, όσο την ενότητα στον κοινό αγώνα ενάντια στην Παναίρεση και την κοινή αγάπη τους για την Αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, Την άμωμο Νύμφη, Την Μόνη Περιστερά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΟΛΟΙ ΕΙΜΕΘΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.... ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ .
  ΑΠΟΛΕΣΑΜΕ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ,
  ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΗΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣ.
  <>= ΠΙΛΑΤΟΣ.
  ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ....
  ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΩΣ,ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΔΙΩΓΜΟΥΣ,ΕΝΩ ΕΣΥ;
  ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ,.... ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ,.....ΜΠΛΑ...ΜΠΛΑ... ΜΠΛΑ,,
  ________________

  ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ, Η ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ
  ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΟΥΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΩΝ, ΕΝΕΚΕΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΟΥ.
  ΕΛΘΕ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ΙΗΣΟΥ. ΑΜΗΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. A KAΛΑ.....ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.Ε ΠΟΛΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ..
  ΕΣ ΕΧΘΕΣ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣ ΑΥΡΙΟΝ...ΚΡΙΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top