Ο OIKOYMENIKOΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ


Τι να πρωτοαναφέρουμε για τον Οικ. Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο! Οι πράξεις του είναι τόσες πολλές που δεν μας φτάνουν ούτε δέκα ομιλίες για να παραθέσουμε τα όσα έχει κάνει! Γι΄ αυτό θα σας δείξουμε κάποιες από αυτές!


ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ!

Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ!
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ!65ος Αποστολικός κανόνας:
«Εί τις κληρικός, ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, ο μεν καθαιρείσθω, ο δε αφοριζέσθω».

10ος Αποστολικός κανόνας:
«Εί τις ακοινωνήτω, κάν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω».
45ος Αποστολικός κανόνας:
«Επίσκοπος ή πρεσβύτερος, ή διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνον αφοριζέτω· ει δε επέτρεψεν αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργήσαί τι, καθαιρήσθω».
Ας δούμε όμως τι διδάσκονται εις την ''ευλογημένη'' συναγωγή, όπως την αποκάλεσε στο βίντεο ο Οικ. Πατριάρχης, που μάλιστα ο ίδιος ''θαυμάζει'' και την διάπλαση των παίδων αυτής! 


Κατά τ΄ άλλα τολμούν και μας λέγουν εις την διαθρησκειακή συνάντηση της 22/10/15 εις την Αθήνα και εις το κοινό ανακοινωθέν, ότι απορρίπτουν κάθε μισαλλοδοξία!!! δεν είδαμε όμως ούτε τους Ορθόδοξους ούτε και τους Ραβίνους να καταδικάζουν την μισαλλοδοξία του κ. Φριζή! Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ «ΑΓΙΟ»!Αυτά μας λέγει ο Οικ. Πατριάρχης! Τι μας λέγουν όμως οι άγιοι; Θα ακούσουμε τον κάθε Πατριάρχη ή τους Πατέρες μας; ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΚΑ ΣΑΣ!! Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 12 ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΗΣ!Άραγε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θα συμπροσεύχονταν εμπρός στα είδωλα με αιρετικούς εκπροσώπους θρησκειών;

Εις τον βίο του αγίου μάρτυρος Βασιλίσκου διαβάζουμε τα εξής:

«Ο ήγεμών προσέταξε νά οδηγήσουν αυτόν (τον άγιο) ευθύς εις τόν ναόν του Απόλλωνος, ίνα θυσιάση εις τά είδωλα και αν δέν ύπακούση, νά τόν θανατώσουν συντόμως.... ο δέ ΄Αγιος, πλησιάσας εις τόν βωμόν, ήρώτησε τους ίερείς πώς ώνομάζετο ο θεός των. Έκείνοι δέ είπον «Απόλλων». Και ο ΄Αγιος συνεπλήρωσεν «Ή επωνυμία του θεού σας σημαίνει την απώλεια εκείνων, οϊτινες πιστεύουσιν εις αυτόν. Διότι όσοι τόν προσκυνούσιν, άπόλλυνται αιωνίως».... Ο άγιος προσηυχήθη, κατήλθεν εξ ουρανού πυρ, όπερ κατέκαυσε τόν ναόν και συντρίψαν τό είδωλον του ψευδωνύμου θεού ως άμμον διεσκόρπισε. Βλέπων ο ήγεμών τό γενόμενον, εξήλθε του ναού, ενώ άπασα ή πόλις κατεταράχθη έκ του φόβου.... Ο Άγιος είπε: «Έγώ δεν προσκυνώ βδελύγματα άψυχων, άλλά τόν Θεόν μου τόν έπουράνιον....». Όθεν οι δήμιοι παρέλαβον αυτόν διά νά τόν θανατώσουν έξω της πόλεως, ευθύς δέ ως έφθασαν εις τόπον τινά Διοσκόρου καλούμενον, έκοψαν τήν τιμίαν αύτού κεφαλήν εις τάς κβ' (22) του μηνός Μαΐου».


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top