Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα του π. Σάββα και έχουμε κάποιες σκέψεις - ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν όλους!

Κατ΄ αρχάς βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό τους λεγομένους αντιοικουμενιστές να ομιλούν δια της εφαρμογής του χαρτοπολέμου, δίχως όμως να εφαρμόζουν εις την πράξη τα όσα διακηρύττουν.

Και ερχόμαστε στο θέμα του π. Σάββα. Είναι τίμια η πράξη της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας; Όχι! Είναι όμως τόσο τίμια και η ''ομολογία'' δια της διακοπής του μνημοσύνου από την μεριά του π. Σάββα; Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και τόσο σίγουροι γι' αυτό. Και διατί το λέγουμε; 

Εξηγούμαστε καλύτερα!

Λέγει ο π. Σάββας εις την απολογία του η οποία εδημοσιεύθη εδώ http://aktines.blogspot.gr/2016/07/15-28-7-2016.html ότι:

«Ἡ Μονή μέ αἰτιολογία τήν ἀνυπακοή μου στόν Καθηγούμενο καί στό Μοναστήρι,  καταπατώντας τόν ἐσωτερικό κανονισμό καί τόν καταστατικό χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέ καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ Προϊσταμένου, μέ τήν δικαιολογία πώς μοῦ εἶχαν γίνει συστάσεις στό παρελθόν καί ἐγώ δέν τίς λάμβανα ὑπόψιν.»

και αφού αιτιολογεί με όντως ορθά επιχειρήματα την θέση του καταλήγει:

«Τέ­λος, δη­λώ­νω ὅ­τι, χάριτι Θείᾳ, πα­ρα­μέ­νω ἀ­πό­λυ­τα στα­θε­ρός καί σύ­στοι­χος σέ ὅ­λα ὅ­σα οἱ Ἅ­γιοι Πα­τέ­ρες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, οἱ Ἁγι­ο­ρεῖ­τες Μάρ­τυ­ρες καί Ὁ­μο­λο­γη­τές τῆς Πίστεώς μας καί οἱ σύγ­χρο­νοι ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες γε­ρον­τά­δες καί ἡγούμενοι, καθώς καί ἡ Ἱερά Κοινότης, δι­ε­τύ­πω­σαν καί ὡ­μο­λό­γη­σαν ὑ­πέρ τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πί­στε­ώς μας, κα­τά τῶν αἱ­ρέ­σε­ων καί δή τῆς πα­ναι­ρέ­σε­ως τοῦ οἰ­κου­με­νι­σμοῦ καί τῶν συγ­χρό­νων οἰ­κου­με­νι­στι­κῶν ἀ­νοιγ­μά­των, γιά αὐτό καί διακόπτουμε τό μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχου.»

Ο π. Σάββας αντί να έχει διακόψει πολύ πρωτύτερα το μνημόσυνο όπως έπρεπε να έχει γίνει ώστε η ομολογία του να είναι καθαρότατη και όντως ομολογία, περίμενε πρώτα να τον εκβάλουν από την θέση του  και έπειτα να προβεί στην διακοπή της κοινωνίας! Δηλαδή αν η Λαύρα δεν τον έδιωχνε θα συνέχιζε να μνημονεύει κανονικά; Όπως φαίνεται βεβαίως και θα μνημόνευε! 

Επίσης ο Γέροντάς του, Γέρων Ευστράτιος, μνημονεύει κανονικότατα απ΄ όσο γνωρίζουμε. Ο π. Σάββας θα έχει κανονική κοινωνία με τον Γέροντά του εφ΄ όσον μνημονεύει;

Τις ίδιες σκέψεις έχουμε και δια τους υπόλοιπους αντιοικουμενιστές!

Μνημονεύουν κανονικά έως σήμερον! Τι περιμένουν; Μήπως να τους εκδιώξουν και έπειτα να διακόψουν το μνημόσυνο; Άν δεν τους εκδιώξουν, συνεχίζουν κανονικότατα την κοινωνία με τους αιρετικούς Οικουμενιστές  (όπως και οι ίδιοι παραδέχονται ότι είναι), και δεν τρέχει τίποτα!

Αν θέλουν λοιπόν να είναι τίμιοι και συνεπείς πρός τους Πατερικούς λόγους και εις τα όσα κατά καιρούς διακηρύττουν, πρέπει ΤΩΡΑ να εφαρμόσουν την Πατερική αντιμετώπιση κατά των αιρετικών! Ειδάλλως θα θεωρήσουμε πιο τίμιους όσους δεν το διακόπτουν είτε δια βιοποριστικούς λόγους, είτε δια δειλία κ.λπ. αλλά το λέγουν! και γνωρίζουμε τέτοιους τίμιους που ομολογούν ότι δεν μπορούν!

Το ίδιο βέβαια ισχύει και για μερικούς λαϊκούς που αναμένουν τι θα γίνει για να εφαρμόσουν και αυτοί με την σειρά τους το αυτονόητο! Και αν αύριο ο Κύριος τους καλέσει και τους πάρει από αυτήν την επίγεια ζωή είτε τους λαϊκούς είτε τους κληρικούς αυτούς;

Επίσης κάτι τελευταίο! Ο π. Σάββας τώρα που διέκοψε το μνημόσυνο θα μείνει και αυτός μόνος του; Δηλαδή άλλος ένας που θα έχει το δικό του «πηγαδάκι»; Ο π. Σάββας θα είναι αποτειχισμένος αλλά θα έχει κοινωνία με όσους αντιοικουμενιστές ακόμα μνημονεύουν. Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς είναι αποτειχισμένος αλλά δεν έχει καμία κοινωνία με όσους αντιοικουμενιστές μνημονεύουν ακολουθώντας και το οικουμενιστικά εισαχθέν Νέο ημερολόγιο. Ο π. Γεώργιος Αγγελακάκης, αποτειχισμένος και αυτός δεν έχει κοινωνία με τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά, ακολουθεί μετά μανίας το παλαιό ημερολόγιο και αυτονόητο είναι ότι δεν θα έχει καμία κοινωνία και με τον αποτειχισμένο π. Σάββα και και.....

Με λίγα λόγια!

 Όπως ανέφερε σε βίντεο και αξιόλογος κληρικός:

Καλούμε όλους να ενταχθούν εις το μικρό ποίμνιο των συκοφαντικά ονομαζομένων παλ/των!
Να έλθουν να ενώσουμε τις προσευχές μας και τις καρδιές μας και να συνταχθούμε κατά των Αντιχρίστων Οικουμενιστών! Η Εκκλησία μας εις το κοινό εκκλησιολογικό της κείμενο έχει γραμμή! Το κάλεσμα του ιστολογίου μας αφορά και λαϊκούς και κληρικούς!

 Επίσης δια όσους ομιλούν περί των ''πολλών'' παρατάξεων κ.λπ. ας γνωρίζουν: Η Εκκλησία μας έχει επιτύχει αρκετές κατά καιρούς ενώσεις των ενισταμένων πλευρών της και θα πετύχει και άλλες! Δεν είναι δικαιολογία αυτή, όλοι γνωρίζουν ποιό το υγιές μέρος αυτής!

 Η Εκκλησία μας ενωμένη και με όσους αντιοικουμενιστικά ενίστανται, μπορεί να επιτύχει το εξής (κατά τους λόγους του Μ. Βασιλείου):

«Είναι ανάγκη ταχείας ενεργείας, και παρουσίας πολυαρίθμων αδελφών, ώστε όσοι έλθουν από αυτού να συμπληρώσουν σύνοδον, ούτως ώστε να έχουν την αυθεντίαν προς διόρθωσιν των πραγμάτων..... Αυτοί και την εν Νικαία συνταχθείσαν υπό των πατέρων ομολογίαν πίστεως θ΄ ανανεώσουν και την αίρεσιν θ΄ αποκηρύξουν και εις τας Εκκλησίας θ΄ απευθύνουν ειρηνικούς λόγους συναγόντες εις ομόνοιαν τους ομόφρονας.» (Μ. Βασιλείου Ἐπιστολὴ 92, πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Γάλλους Επισκόπους.)

Και όπως εγράψαμε παλαιότερα:

Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνεται διὰ τοῦ θεαρέστου ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ θὰ ὁλοκληρωθεῖ δὶ΄ ἀντιαιρετικῆς Ὀρθοδόξου Συνόδου τὴν ὁποίαν εὐχόμαστε ὅτι θέλημα Θεοῦ θὰ συγκληθεῖ, θὰ καταδικάσει τὴν κακόδοξη Σύνοδο τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, θὰ φέρει εἰς ὁμόνοιαν τοὺς ὁμόφρονες, καὶ θὰ ἀνανεώσει τὴν ὁμολογία της Ὀρθόδοξης πίστεώς μας!


ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.

2 comments:

  1. Να συμπληρώσω επίσης - και αν κάνω λάθος διορθώστε με - ότι και ο π. Τρικαμηνάς ο οποίος κηρύσδει υπέρ της αποτείχισης από των αιρετικών επισκόπων ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ αλλά περίμενε να τον καταδικάσουν πρώτα οι επίσκοποι τους οποίους εκ των υστέρων θεωρεί ακοινώνητους.
    Γιάννης Κ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ4 Αυγούστου 2016 - 10:07 μ.μ.

    Μπράβο σου Ιωάννη για τα όσα γράφεις σε αυτή την ανάρτηση, όσον αφορά την ζητούμενη θεάρεστη Ένωση των Ορθοδόξων, ώστε τελικά να συγκροτηθεί Μεγάλη Ορθόδοξη Σύνοδος που θα καταδικάσει την Κακοδοξία. Σε λίγους μήνες θα φανεί περίτρανα, ότι αυτή είναι η μόνη οδός καταδίκης της Παναιρέσεως, όλες οι άλλες ελπίδες και στρατηγικές που προβάλλονται θα διαλυθούν κάτω από την θύελλα της Αποστασίας. Ο Κύριος να Ευλογήσει την συγκρότηση Αυτής Της Ορθόδοξης Μεγάλης Συνόδου με τη συμμετοχή των πλείστων, κατά το δυνατόν, αληθινών Ορθοδόξων

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top