Στὸ ἄρθρο  εἴχαμε ἀναφερθεῖ διὰ τοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπὸ τὴν πλάνη τῶν ἐκ δεξιῶν πειρασμῶν!

Σήμερα παρατηρήσαμε καὶ ἄλλους παρόμοιους ἀγνώστους καὶ τυχάρπαστους λαϊκοῦς, οἱ ὁποῖοι σημειωτέον παρουσιάζονται ἀκραιφνεῖς τηρητὲς τῶν Κανόνων, νὰ συμβουλεύουν καὶ νὰ διδάσκουν δίχως καμία τελείως ἰδιότητα! Τὸ νὰ λέγεις τὴν ἀποψή σου εἶναι βεβαίως κατανοητό, τὸ νὰ συμβουλεύεις, νὰ ἑρμηνεύεις, καὶ νὰ διδάσκεις εἶναι παράδοξον!

Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν λάβει τὸ χάρισμα τῆς διδασκαλίας, ὅπως μᾶς ἀναφέρει καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος, παρομοιάζονται ὡς πρόβατα  τὰ ὁποῖα κάμνουν τὸν ἑαυτὸ τοὺς Ποιμένα! Ποδάρια γίνονται Κεφαλή! Στρατιῶτες ἁπλοὶ ποὺ νομίζουν ὅτι εἶναι Στρατηγοί! 

Ὁ Ἅγιος ὅμως ἀναφέρει ὅτι ὅσοι εἶναι ἔμπειροι του λόγου καὶ σεμνοὶ, μποροῦν νὰ διδάσκουν, ἀλλὰ ΠΟΙΟΥΣ; ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΩΝΤΑΣ!!! Σήμερα ὁ καθένας τυχάρπαστος διδάσκει, δίχως νὰ ἐρωτηθεῖ ἀπὸ κανέναν, τὴν δική του «ἀλήθεια» ποὺ αὐτὸς καὶ οἱ ὀπαδοὶ ποὺ ἔχει βλέπουν, θέλοντας δῆθεν νὰ «ἀνοιχθοῦν» οἱ κλειστοὶ ὀφθαλμοὶ τῶν ἄλλων (βλέποντας ὅμως μόνο ὅτι βλέπουν οἱ ἴδιοι) ὡσὰν νὰ μὴν ἔχουν οἱ πιστοί τους πνευματικούς τους πατέρες διὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν!!!

Ὁ παρόντας κανόνας ἀφορίζει 40 ἡμέρας τοὺς ἐν λόγω «διδασκάλους», ὁπότε ἒφ΄ ὅσον εἶναι καὶ τηρητὲς τῶν Κανόνων ἃς τὸν ἔχουν ὓπ΄ ὄψιν τους!

Ἴσως ὅμως μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ἀντιπαραθέσουν λόγον λέγοντας ὅτι ἔχουν τὴν ἄδεια-εὐλογία ἀπὸ τὸν Πνευματικό τους. Τὸ ζήτημα εἶναι ὅτι ἔχουν εὐλογία νὰ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ, νὰ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ, καὶ νὰ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ, ἢ ἁπλῶς τὸ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτονόητα ζητήματα τῆς Πίστης μας ποὺ πρέπει νὰ ἀσχολοῦνται καὶ ὅλοι οἱ Χριστιανοί;

Σὲ μία συνομιλία ποὺ εἴχαμε διὰ τὸ θέμα αὐτὸ μὲ ἕναν ἀδελφό (το ἄρθρο δὲν στιγματίζει τὸν ἴδιο), ἀνέφερε ὅτι δὲν εἶναι καλόγερος διὰ νὰ παίρνει εἰς τὸ κάθε τί εὐλογία ἀπὸ τὸν Πνευματικό του! Ἡ ἄποψη αὐτή εἶναι ὀρθὴ ὅταν ὅμως δὲν ἐπρόκειτο νὰ διδάσκεις, νὰ συμβουλεύεις καὶ νὰ ἑρμηνεύεις, ὅπως πράττουν μερικοί!

Ἐπαναλαμβάνουμε· τὸ νὰ διαφωνεῖς, νὰ ἔχεις ἄποψη, νὰ διαμαρτύρεσαι κ.λπ. εἶναι κατανοητά.  Ὅμως  τὸ νὰ διδάσκεις, νὰ ἑρμηνεύεις, καὶ νὰ συμβουλεύεις, εἶναι πέραν τῶν ὁρίων τοῦ ἁπλοῦ λαϊκοῦ καὶ χρειάζεται πολὺ προσοχὴ ἀπὸ παρόμοιους «διδασκάλους» και «συμβούλους»!!!


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top