«Ἡ Σύνοδος εἶναι ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά ὅλα τά θέματα. Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐκφράζεται μέ τήν ἄποψη κάποιων ἀνθρώπων ἤ μεμονωμένων χριστιανῶν ἤ ὑψηλόβαθμων κληρικῶν, ὅσο ἅγιοι καί πνευματικοί καί ἄν εἶναι αὐτοί.
Ἐξάλλου, ἕνας πνευματικός καί ἐκκλησιαστικά ἰσορροπημένος ἄνθρωπος ποτέ δέν ἐναντιώνεται στή φωνή τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτά εἶναι ἔργα τοῦ πονηροῦ καί αὐτῶν οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τίς δικές του τακτικές.
Ἀλλά οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας πορεύθηκαν ἀκολουθώντας τή φωνή τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι συνέχεια τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν ἄλλων Τοπικῶν πού εἶχαν τεράστια σημασία γιά τήν Ἐκκλησία καί τή θεολογία της.
Ὁ λόγος τῆς Συνόδου εἶναι μιά μαρτυρία τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἕνα ὁρατό σημεῖο ὅτι ὁ Χριστός δέν μᾶς ἐγκατέλειψε.
Γι᾽ αὐτό ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν ἀποτέλεσμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, δέν ἦταν ἕνα ἁπλό συνέδριο ἐπισκόπων ἤ λαϊκῶν, γιά νά συζητήσουν θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία.
Ἦταν μιά προσπάθεια, πού γιά πολλά χρόνια προετοιμαζόταν, γιά νά ἑναρμονίσουμε τή ζωή μας μέ τό Χριστό, νά βάλουμε τό θέλημά Του στήν καθημερινότητά μας καί νά Τόν ἀγαπήσουμε περισσότερο».

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ: 

1 comments:

  1. "Ἐξάλλου, ἕνας πνευματικός καί ἐκκλησιαστικά ἰσορροπημένος ἄνθρωπος ποτέ δέν ἐναντιώνεται στή φωνή τῆς Ἐκκλησίας."

    Ὑπονοεῖ ὅτι Ἐκκλησία εἶναι οἱ ψευδεπίσκοποι πού συνήχθησαν στό Κολυμπάρι. Ἀκόμη καί ἄν ἦσαν ἀληθινοί Ἐπίσκοποι, πάλι θά ἦτο αἵρεσις νά ταυτίσῃ τις τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ μέ ἕνα ὑποσύνολο Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἐνεργοῦν ἐναντίον τῆς Παραδόσεως καί τῆς Πίστεως τῶν ποιμνίων των. Πολύ περισσότερον ὅταν πρόκηται περί ψευδοεπισκόπων.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top