Εις το άρθρο   Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΟΔΩΝ....... αναφέραμε ποιά γνωρίσματα πρέπει να έχει μια Σύνοδος δια να ονομάζεται Ορθόδοξη. Ποιά γνωρίσματα όμως θα έχει η λεγομένη ''Μεγάλη Σύνοδος''; Τα γνωρίσματα της Ορθοδόξου Συνόδου που αναφέραμε η τα γνωρίσματα των αντισυνόδων των αλλοτρίων;

Κατά τα γνωρίσματα που μας παρουσίασε ο Μ. Αθανάσιος, δεν δύνανται να μετάσχουν ταύτης οι περί την πίστιν ασεβούντες. Της Πανορθοδόξου όμως Συνόδου θα μετάσχουν! Δεν είναι δυνατόν να συγκαθήσουν εν Ορθοδόξω Συνόδω οι διατελούντες υπό κατηγορίαν. Εις ταύτην όμως θα συγκαθήσουν! Δεν επιτρέπεται εν Ορθοδόξω Συνόδω η αποσιώπησις διαφωνίας επί ζητήματος δογματικής φύσεως. Εν ταύτη η αποσιώπησις των δογματικών ζητημάτων θα επιδιωχθή επιμελώς! Δεν είναι θεμιτόν εν Ορθοδόξω Συνόδω να προκρίνηται πράγμα έτερον της περί πίστεως εξετάσεως. Ενταύθα, αντιθέτως, αποκλείονται παντελώς τα φλέγοντα δογματικά ζητήματα. Εν Ορθοδόξω Συνόδω ο ορθόδοξος λόγος επιβάλλεται να είναι παντελώς ελεύθερος. Εν προκειμένω ο ορθόδοξος λόγος αποκλείεται η περιορίζεται εις το ελάχιστον! Εν Ορθοδόξω Συνόδω οι μετέχοντες δέον να επιζητούν τα δοκούντα εν Αγίω Πνεύματι. Εις την λεγομένην Μ. Σύνοδον θα κυριαρχή το οικουμενιστικόν πνεύμα! Εν τη Ορθοδόξω Συνόδω δεν νοείται οι αποφάσεις να είναι προαποφασισμέναι εκτός ταύτης. Εν τη οικουμενιστική Μ. Σύνοδο τα πάντα σχεδόν προσχεδιάζονται και προαποφασίζονται! Εν Ορθοδόξω Συνόδω οι συζητήσεις διεξάγονται μόνον βάσει της θείας αληθείας της Αποστολικής Παραδόσεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Εν ταύτη θα γίνουν μάλιστα κατά τας απαιτήσεις της σύγχρονου εποχής και τας οικουμενιστικάς εγκυκλίους! Η Ορθόδοξος Σύνοδος δεν καινοτομεί.. Η Μ. Σύνοδος προετοίμαζεται να καινοτομήση! Πάσα Σύνοδος αναγνωρίζεται ως Ορθόδοξος, όταν γίνη αποδεκτή υπό της ορθοδόξου συνειδήσεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η λεγομένη Μ. Σύνοδος κρίνεται ήδη αληθώς και δικαίως, βάσει των προετοιμασιών της, ως αντορθόδοξος Σύνοδος και προκαλεί ανησυχίαν εις την συνείδησιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας!

Η προετοιμαζομένη Μ. Σύνοδος μέχρι σήμερον ουδένα όρον Ορθοδόξου Συνόδου πληροί. Δεν δύναται λοιπόν να κριθή ως Ορθόδοξος Σύνοδος. Επομένως δεν ανήκει εις την Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ούτε κύρος Ορθοδόξου Συνόδου έχει, ουδέ υποταγήν των Ορθοδὀξων εις εαυτήν δικαιούται να απαιτήση.

Συμφώνως προς τα γνωρίσματα των αντορθοδόξων αντισυνόδων κινείται η Μ. Σύνοδος. Μετέχουν οι αμετανοήτως ασεβούντες περί την πίστιν! Λαμβάνουν μέρος οι εγκαλούμενοι δικαίως! Δεσμεύται ο ορθόδοξος λόγος και υπάρχει εκδίωξις της θείας δογματικής αληθείας από των συνοδικών συζητήσεων.  Υπάρχει αντορθόδοξος διάθεσις. Οι αποφάσεις της μελετάται να αντιτίθενται εις τας Ορθοδόξους Συνόδους. Πορεύεται οδόν παρεκκλίσεως από της Ορθοδόξου Παραδόσεως! Η εκκλησιαστική κρίσις στρέφεται ήδη εναντίον της υπό σύγκλησιν Μεγάλης λεγομένης Συνόδου!

Η Μ Σύνοδος δεν θα έχη τα γνωρίσματα Ορθοδόξου Συνόδου, αλλά τα των αντισυνόδων! Τούτο υποστηρίζων ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς γράφει ότι: «το ορθοδοξότερον θα ήτο να μη συγκληθή καθόλου» Εαν δε πραγματοποιηθή «τουλάχιστον να μη μετάσχη τις εις αυτήν»! (Ιουστίνου Πόποβιτς, Επιστολή-αναφορά προς την Ι. Σύνοδον της εν Σερβία Εκκλησίας)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top