Παρατηρούμε τον τελευταίο καιρό να αυξάνεται η επίθεση εναντίον των Παλαιοημερολογιτών, η οποία μάλιστα προέρχεται από ποικίλους χώρους. Γιατί συμβαίνει άραγε αυτό; Μετά την προδοσία της Κρήτης και τις συνεχιζόμενες προδοσίες των Οικουμενιστών, γιατί πολεμούν τους Γνησίους Ορθοδόξους Παλαιοημερολογίτες;
Την απάντηση την είχε δώσει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς πριν χρόνια στον "Ορθόδοξο Τύπο" και συγκεκριμένα στις 28-7-1995, όταν έγραφε τα εξής:

"Καὶ εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς συμβαίνει οἱ Ἐπίσκοποί μας, ὅταν ἀκοῦνε γιὰ τοὺς Παλαιοημερολογίτες νὰ γίνωνται θηρία καὶ νὰ μιλάνε μὲ τὰ χειρότερα λόγια, ἐνῶ γιὰ τοὺς παπικοὺς καὶ τοὺς προτεστάντες, ποὺ δὲν ἄφησαν τίποτε ὄρθιο στὴν πίστη καὶ στὴν Παράδοση, νὰ εἶναι τόσο ἐνδοτικοί. Αὐτὸ κατὰ τὴν γνώμη μου συμβαίνει, ἐπειδὴ οἱ Παλαιοημερολογίτες μᾶς θυμίζουν διαρκῶς τὶς ἀμαρτίες μας καὶ τὶς προδοσίες μας, καὶ ἐπειδὴ στὶς ἡμέρες μας φαίνεται περισσότερο καθαρὰ τὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν ποὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου μὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἔνωση μὲ τοὺς αἰρετικοὺς ποὺ στὶς ἡμέρες μας φαίνεται νὰ πραγματοποιήται πρὸς πλήρη δικαίωσί των"!!!2 comments:

 1. Κωνσταντίνος Καλογιάννης25 Μαρτίου 2017 - 10:26 μ.μ.

  Ας δούμε λοιπόν με νηφαλιότητα όλη την ΑΛΗΘΕΙΑ γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από το 1995 που έγραψε ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς αυτό το κείμενο ανωτέρω (χωρίς να προσθέτω 3 (!!!) θαυμαστικά στην μάλλον καθ΄ υπερβολή τελευταία φράση του που βάλατε εσείς για να τονίσετε την "πλήρη δικαίωσί των", όπως θεωρείτε "των παλαιοημερολογιτών" με μια λέξη του;) και μετά την αποτείχισή του από τους αιρετικούς οικουμενιστές Επισκόπους "η αντιμετώπιση που γνώρισε από τους παλαιοημερολογίτες", προφανώς επειδή δεν ενώθηκε με καμία από τις "Συνόδους τους", δεν ήταν "η καλύτερη δυνατή" όπως σχολιάζει και στο βιβλίο του μετέπειτα που γράφει: "Εἰς τό πρῶτο ζήτημα διά νά δικαιολογηθῆ ἡ ἀποτείχισις τῶν Παλαιοημερολογιτῶν πρέπει νά ἐντάξωμε τό ἡμερολόγιο στά θέματα τῆς πίστεως. Αὐτό ὅμως ὄχι μόνο εἶναι δογματικό λάθος, ἀλλά ὁδηγεῖ τήν Ἐκκλησία σέ μια ἰδιότυπη εἰδωλολατρεία, διότι πράγματα τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ κόσμος διά τίς καθημερινές συναλλαγές καί ἐργασίες του, ἐμεῖς τά ἐξυψώνομε στήν θέσι τοῦ δόγματος, τούς ἀποδίδομε σωτηριολογικό χαρακτῆρα καί τά θέτομε ὡς κριτήριο σωτηρίας, ὅπως π.χ. κάνομε διά τό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος. Δηλαδή, ὅπως λέγομε, «ἄν κάποιος δέν βαπτισθῆ δέν σώζεται», ἔτσι ἀκούγεται κατά κόρον ἀπό τούς Παλαιοημερολογίτες, ὅτι «ἄν κάποιος δέν πάη μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο δέν σώζεται». Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τό ἡμερολόγιο τίθεται ἀπό αὐτούς στό ὕψος καί στήν ἀξία τοῦ βαπτίσματος".
  Δέν νομίζω ὅτι ἀπό τίς σύγχρονες πλάνες θά ὑπάρξη μεγαλυτέρα καί μάλιστα τήν ἀκοῦμε νά λέγεται ἀπό τό στόμα σοβαρῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων. Κάποιος ἀπό τούς ζηλωτές Πατέρες τοῦ ἁγ. Ὄρους, σέ συζήτησι πού εἴχαμε μοῦ ἀνέφερε ὅτι τά δύο πτερά μέ τά ὁποῖα πετάει κάποιος εἶναι τό ἕνα ἡ πίστις καί τό ἄλλο τό ἡμερολόγιο. Προφανῶς ὁ συνομιλητής ἔκανε σύμπτηξι, καί στό ἕνα πτερό τῆς πίστεως ἐτοποθέτησε καί τά ἔργα, ὥστε νά μείνη ἐλεύθερο τό δεύτερο, γιά νά τοποθετήση ἐκεῖ τό ἡμερολόγιο.
  Βεβαίως εἶναι ἄλλο τό θέμα, τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἡμερολογίου ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, διά τήν ἑορτολογική προσέγγισι μέ τούς αἱρετικούς, καί ἄλλο ἡ ἱερότητα πού ἀποδίδουν οἱ Παλαιοημερολογίτες στό ἡμερολόγιο, ἡ δογματοποίησίς του καί ἡ συσχέτισίς του μέ τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Πρόκειται διά ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες πλάνες, ἐπειδή στήν μία χρησιμοποιεῖται τό ἡμερολόγιο ὡς μία ἀπό τίς πολλές πλέον γέφυρες ἐπικοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς καί στήν ἄλλη ὡς ἐνστικτώδης ἀντίδρασις, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ στό ἄλλο ἄκρο τῆς ἀπολυτοποιήσεως καί δογματοποιήσεως κάποιων κοσμικῶν πραγμάτων, τά ὁποῖα αὐτά καθ’ ἑαυτά οὔτε ἔχουν, οὔτε ὁμιλοῦν διά κάτι ἐκκλησιαστικό, οὔτε ποτέ ὡμίλησε κάποιος ἀπό τούς ἁγίους δι’ αὐτά καί μάλιστα νά τούς ἀποδώση τήν ἀξία αὐτή καί ἱερότητα.
  Τό ὅτι οἱ Παλαιοημερολογίτες σήμερα ἀποδίδουν στό ἡμερολόγιο δογματική σημασία καί ἱερότητα φαίνεται καθαρά ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁποιονδήποτε ἀγῶνα καί ἄν κάνης ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅσο καί ἄν διωχθῆς ἀπό τούς Οἰκουμενιστές, δέν ἔχης καμμία ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μαζί των, δέν τούς ἀναγνωρίζης ὡς Ἐκκλησία ἤ ἔχης ἀποτειχισθῆ ἀπό αὐτούς... κλπ., ὅλα αὐτά δέν εἶναι ἀρκετά διά νά ἐπικοινωνήσουν ἐκκλησιαστικά μαζί σου, ἄν δέν ἀκολουθήσης τό παλαιό ἡμερολόγιο καί δέν ἐνταχθῆς ὀργανικά στήν ἰδική των Σύνοδο" (από τις σελίδες 230 - 232 του βιβλίου "Ἡ Διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸ Ὑποχρεωτικὸ τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου περὶ Διακοπῆς Μνημονεύσεως Ἐπισκόπου Κηρύσσοντος ἐπ’ Ἐκκλησίας Αἵρεσιν", του Ιερομόναχου Ευθυμίου Τρικαμηνά, Degiorgio εκδόσεις, Τρίκαλα 2012. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν και στις επόμενες σελίδες του μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά για το ζήτημα του παλαιού ημερολογίου και την Οικουμενική Παναίρεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι πολύ χρήσιμα τέτοιου είδους δημοσιεύματα γιατί αναδεικνύουν ότι ανέκαθεν κατηγορούσε ο π. Ευθ. Τρικαμηνάς τον οικουμενισμό και την αίρεση μόνο και σήμερα τα νοσηρά φαινόμενα με το ημερολογιακό ζήτημα που μπορεί να υπάρχουν από παρατάξεις και όχι την Εκκλησία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top