"Η Εκκλησία της Ελλάδος από το 1924 έχει χωριστεί στα δύο. Περίπου το ένα τέταρτο του λαού της Ελλάδος, και μάλλον παραπάνω από τους μισούς μοναχούς και μοναχές, ανήκουν στις δικαιοδοσίες του «Παλαιού Ημερολογίου», που αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις καινοτομίες των τελευταίων Πατριαρχών της Κωνσταντινουπόλεως και διέκοψαν την κοινωνία μαζί τους. Για το λόγο αυτό έχουν υποστεί διωγμούς, φυλακίσεις, ακόμη και μαρτύριο στα χέρια των ορθόδοξων αδελφών τους - την ελληνική κυβέρνηση, με την υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι τελευταίες (οι εκκλησίες του "Νέου Ημερολογίου") έχουν ακοινώνητους τους Παλαιοημερολογίτες, διακηρύσσοντας τα Άγια Μυστήρια τους χωρίς Χάρη. Μέχρι πολύ πρόσφατα (και ίσως ακόμη και τώρα, δεν ξέρω) τα παιδιά που γεννήθηκαν από γάμους του Παλαιού Ημερολογίου εγγράφηκαν επισήμως στην Πολιτεία ως «παράνομα» - κάτι που ούτε καν για τους Προτεστάντες δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ανταποδίδοντας, οι Παλαιοημερολογίτες έχουν ακοινώνητους τους Νεοημερολογίτες και μερικοί από αυτούς (αλλά όχι όλοι) έχουν δηλώσει και πιστεύουν τα Μυστήρια τους χωρίς Χάρη" (Απόσπασμα Επιστολής π. Σεραφείμ Ρόουζ προς τον κ. Στάμο, Κυριακή των Βαΐων 1978)


* Προ ημερών, και με αφορμή διάφορα άρθρα, τοποθετηθήκαμε με μια σαφή Δήλωση με την οποία εκφράσαμε την αντίθεσή μας στην περί "ακύρων Μυστηρίων" των Νεοημερολογιτών θέση, ζητώντας παράλληλα και από τους συγγραφείς και τα ιστολόγια του νέου ημερολογίου, που είχαν εμπλακεί στο θέμα περί ενότητος των Αντιοικουμενιστών και των εμποδίων της, μια ανάλογη Δήλωση για την αντίστοιχη θέση περί "ακύρων Μυστηρίων" των Παλαιοημερολογιτών.

Παρόλο που πέρασαν τόσες μέρες, κανείς δεν τόλμησε να τοποθετηθεί, εκτός δύο φωτεινών εξαιρέσεων: του Αρχιμ. Παϊσίου Παπαδόπουλου (εδώ) και του θεολόγου κ. Νικολάου Σαββόπουλου (εδώ), οι οποίοι απέδειξαν την αγνότητα των προθέσεών τους. ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ!

Επομένως μετά την πρώτη δημόσια τοποθέτησή μας, οι δύο αυτές Δηλώσεις θα μείνουν ως έχουν προς έλεγχο των υπολοίπων Νεοημερολογιτικών ιστολογίων και συγγραφέων, οι οποίοι δεν τόλμησαν να τοποθετηθούν δημόσια.

* Πρέπει όμως να σημειωθεί και το εξής πολύ σημαντικό. Ως γνωστόν στον χώρο των Παλαιοημερολογιτών υπάρχουν δύο θέσεις σχετικά με το ζήτημα των Μυστηρίων των Καινοτόμων. 

Εμείς συνταχθήκαμε με την θέση αυτή:

1. Που εκφράζεται στο Επίσημο Εκκλησιολογικό Κείμενο της Συνόδου μας, στο οποίο δηλώνεται ξεκάθαρα πως Αυτή "δὲν διαβεβαιοῖ περὶ τοῦ κύρους αὐτῶν", δηλαδή των Μυστηρίων των επισήμων Εκκλησιών, "ἐν ὄψει μάλιστα τῆς συγκλήσεως μιᾶς Μεγάλης Συνόδου" (το Κείμενο εδώ).

2. Που αναλύεται στις σχετικές Εγκυκλίους του Αγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου (+1955):

"Τοιαύτην γνώμην ἀκυρώσεως Μυστηρίων καὶ ἐπαναλήψεων τούτωνδὲν δικαιοῦνται νὰ ἔχωσι καὶ ἀποφαίνωνται, οὐ μόνον μεμονωμένα ἄτομα ᾿Επισκόπων, μηδεμίαν ἁρμοδιότητα καὶ μηδὲν κῦρος ἐχόντων πρὸς τοῦτο, ἀλλ᾿ ἀκόμη καὶ μία ἐπὶ μέρους ᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρῇ τὴν ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων ἄνευ τῆς γνώμης τῆς ὅλης ᾿Εκκλησίας, ῟Ης καὶ μόνον ἀποκλειστικὸν δικαίωμα εἶναι νὰ ἀφαιρῇ ἀπὸ τοὺς κληρικούς, τοὺς περιπίπτοντας εἰς αἵρεσιν καὶ μὴ μετανοοῦντας καὶ ἀποτύοντας αὐτήν, τὸ δικαίωμα τοῦ ἐγκύρως καὶ ἀνυσίμως τελεῖν τὰ Μυστήρια· διότι, ὅστις δὲν ἔχει τὴν δύναμιν νὰ δίδῃ μίαν θείαν δωρεάν, δὲν ἔχει συνεπῶς καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἀφαιρῇ ταύτην" (Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος, 1-6-1944).

"Ἐντεῦθεν συνάγομεν τὸ συμπέρασμα, ὅτι μία ἀνεγνωρισμένη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, τότε μόνον ἀπόλλυσι τὴν ὀρθόδοξον ἔννοιαν καὶ τὸ κῦρος τῶν θείων Μυστηρίων, ὅταν ἀναγνωρισθῇ καὶ αὕτη αἱρετικὴ ἢ σχισματικὴ ὑπὸ Πανορθοδόξου Συνόδου, μόνης δικαιουμένης νὰ ἀφαιρέσῃ ἐξ αὐτῆς τὴν Χάριν καὶ τὸ Θεῖον κῦρος τῶν Μυστηρίων, διότι καὶ μόνη Αὕτη δικαιοῦται νὰ παρέχῃ ταῦτα εἰς Αὐτήν. Κατὰ ταῦτα, ἐπειδὴ τὴν ἁγιαστικὴν Χάριν καὶ τὸ κῦρος τῶν θείων Μυστηρίων δὲν παρέχει ὁ τελῶν ταῦτα ᾿Επίσκοπος ἢ ὁ ῾Ιερεύς, ὅστις εἶναι μόνον ἁπλοῦν μέσον καὶ ὄργανον μεταδοτικὸν τῆς Χάριτος, ἀλλ᾿ ἡ ὀρθόδοξος ἔννοια τῆς ᾿Εκκλησίας, ἐν ὀνόματι τῆς ὁποίας τελοῦνται ταῦτα, ἡ τυχὸν ἀντορθόδοξος ἀντίληψις εἴς τινα ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα, ἰάσιμα κατὰ τὴν ἔκφρασιν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἐφ᾿ ὅσον αὕτη δὲν κρίνεται καὶ δὲν καταδικάζεται ὑπὸ ἐγκύρου Συνόδου, δὲν δύναται νὰ μειώσῃ, πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ ἀφαιρέσῃ, τὴν ὀρθόδοξον ἔννοιαν τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τὸ κῦρος τῶν ἐν ὀνόματι ταύτης τελουμένων μυστηριακῶν πράξεων. …Τὸ δὲ δημοκοπικὸν καὶ ἐκμεταλλευτικὸν τῆς ἀντιθέτου γνώμης ἔγκειται, ἀφ’ ἑνὸς εἰς τὴν ἐλπίδα νὰ προσηλυτίσωσι καὶ ἄλλους ὀπαδοὺς εἰς τὸ Πάτριον Ἑορτολόγιον, ἐπισείοντες ὡς φόβητρον τὴν ἀκυρότητα τῶν Μυστηρίων τῶν Νεοημερολογιτῶν, ἀφ’ ἐτέρου δὲ εἰς τὴν συγκράτησιν τῶν ὀπαδῶν αὐτῶν, καὶ δὴ τῶν εὐπίστων καὶ χλιαρῶν εἰς τὸν ἱερὸν Ἀγῶνα ἡμῶν" (Διασάφησις Ποιμαντορικής Ἐγκυκλίου, Ἀθῆναι, 18-1-1945).

3. Που διακηρύχθηκε και από την, υπό τον Άγιο Φιλάρετο (+1985), Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς (από την Οποία έλκουν οι Επίσκοποί μας την Αποστολική Διαδοχή): "Ὡς πρὸς τὸ θέμα τὸ ἀφορῶν εἰς τὴν ὕπαρξιν ἢ μὴ χάριτος μεταξὺ τῶν νεοημερολογιτῶν ἡ ἐν Διασπορᾷ Ὀρθόδοξος Ρωσικὴ Ἐκκλησία δὲν θεωρεῖ οὔτε ἐαυτὴν ἢ οἰανδήποτε ἄλλην τοπικὴν Ἐκκλησίαν, ὡς ἔχουσαν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσῃ τελεσιδίκως, δεδομένου ὅτι ὁριστικὴ ἐπ' αὐτοῦ ἀπόφασις δύναται νὰ ληφθῇ μόνον ὑπὸ κανονικῶς συνερχομένης ἁρμοδίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μὲ τὴν ἀπαραίτητον συμμετοχὴν μιᾶς ἑλευθέρας Ρωσικῆς Ἐκκλησίας" ("Ὀρθόδοξος Λόγος", Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1974).

* Μετά λοιπόν από όσα γράφτηκαν στις δύο Δηλώσεις μας, παρακαλούμε εάν στην πάροδο του χρόνου δείτε αντιφρονούντες να σας ομιλούν διαμαρτυρόμενοι περί του ζητήματος αυτού του κύρους των Μυστηρίων, να τους παραπέμπετε σε αυτές, αποδεικνύοντας έτσι το ποιοι θέλουν πραγματικά την ενότητα και ποιοι αδιαφορούν, ή ίσως και να μην την επιθυμούν.
6 comments:

 1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ26 Ιουνίου 2017 - 6:01 μ.μ.

  Ορθό κατά την γνώμη μου το άρθρο σας αγαπητοί Νικόλαε και Ιωάννη, θέλω όμως να επισημάνω απευθυνόμενος προς τους αντιφρονούντες σε αυτή την τοποθέτηση, είτε προέρχονται από την Επίσημη Εκκλησία , είτε κάποιοι από τις τάξεις των Αποτειχισμένων, είτε κάποιοι από τις τάξεις των ΓΟΧ, ότι η Παναίρεση είναι πλέον πολύ ισχυρή και σαρώνει τα πάντα, ο δε μόνος τρόπος για να αμυνθεί αποτελεσματικά και να " επιβιώσει " αυτού του κινδύνου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι τα αληθινά και καλοπροαίρετα και παράλληλα Ορθόδοξα τέκνα Της να επιδιώξουν την έστω σταδιακή Ενότητά τους, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, με στόχο την εν καιρώ, Θεού Θέλοντος και Ευλογούντος, συγκρότηση αληθινά Ορθόδοξης Παγκόσμιας Συνόδου ( Πανορθόδοξης ) η οποία θα καταδικάσει την Παναίρεση, την " Σύνοδο Της Κρήτης " και τουλάχιστον τους πρωταίτιους διαχρονικά της μεγάλης αυτής Αποστασίας. Για να υπάρξει αυτή η μεγάλη Ενότητα των αληθινών Ορθοδόξων δυνάμεων θα πρέπει τα μέρη που θα ενωθούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον ως αδελφό και όχι ως Σχισματικό ή χωρίς Ιερωσύνη ή χωρίς Μυστήρια. Εμείς, στα δύο ιστολόγια, με την δήλωσή μας γράψαμε το τί πιστεύουμε χωρίς να κάνουμε Οικονομία στην συνείδησή μας, οι υπόλοιποι Αντιοικουμενιστές, που αντιφρονούν στο θέμα των Μυστηρίων, είτε εκ του Νέου, είτε εκ του Πατρίου, αλλά είναι πραγματικοί Αντιοικουμενιστές, ας αποδεχθούν τα όσα εμείς δηλώσαμε, έστω χάριν Εκκλησιαστικής κατ αυτούς Οικονομίας, για να υπάρξει η Ενότητα και η Πανορθόδοξη Σύνοδος των αληθινών Ορθοδόξων. Οι Άγιοι και οι Πατέρες, που συχνά επικαλούνται, δεν δίστασαν σε κάποιες ανάλογες περιπτώσεις ιστορικά, να πράξουν Θεάρεστες Οικονομίες, χάριν της Ενότητος και της Νίκης Της Ορθοδόξης Εκκλησίας, πολλές δε από αυτές τις Οικονομίες συμπεριελήφθησαν και στις αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Εάν όντως σεβόμαστε το πνεύμα των Πατέρων ας τους ακολουθήσουμε και εμείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξαίρετη και ορθότατη η τοποθέτησή σου αδελφέ!

   Είθε ο λόγος σου να διαβασθεί και να εφαρμοσθεί από τους ιθύνοντες.

   Διαγραφή
 2. Εάν λοιπόν είναι όπως τα λέει το παραπάνω κείμενο, και υπάρχει Χάρις Αγιασμού και Μυστηρίων στον Οικουμενισμό, τότε υπάρχει και σωτηρία, και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να τρέχω τα χιλιόμετρα για να εκκλησιαστώ, ούτε να καθυστερώ 13 ημέρες στα Χριστούγεννα. Δίπλα μου στα 150 μέτρα υπάρχουν τρείς Εκκλησίες, και γιατί όχι μέχρι να γίνει η Σύνοδος και να καταδικαστεί ο Οικουμενισμός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν σώζει τον Χριστιανόν μόνον η θεία Χάρις, αλλά «η Χάρις και η αλήθεια» (Ιωάν. α΄ 17), κατά το δόγμα του Κυρίου, «ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δέ απιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ιστ΄ 16). Κατακριθήσεται δέ, όχι μόνον ο κληθείς εις το άγιον Βάπτισμα και αρνηθείς την σωτήριον κλήσιν όλως, αλλά και ο βαπτισθείς μέν, πεσών δέ μετά τούτο εις απιστίαν αιρέσεως αμετανοήτως. Διότι, ενω το Μυστήριον του Βαπτίσματος εστί φώς, η αίρεσις είναι «σκότος εξώτερον» (Δαλματίου, Μ 4, 1257).

   Τα άγια Μυστήρια, λέγει ο ιερός Κανών, «τοίς επιμένουσιν εν τη αιρέσει μεγάλην της καταδίκης την τιμωρίαν πορίζουσιν». Ούτω γίνεται εν αυτοίς το «εν τη αληθεία πρός την αιώνιον ζωήν» «φωτεινότερον» «εν τη πλάνη σκοτεινότερον και πλέον καταδεδικασμένον» (ΝΖ΄ Κανόνος Συνόδου Καρθαγένης). Διό αί Οικουμενικαί Σύνοδοι απαγγέλουσι τον φρικτόν αναθεματισμόν «τοίς κοινωνούσιν εν γνώσει» τοίς καινοτόμοις «ανάθεμα» (Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, Μ. 13, 128).
   Υπό το ανάθεμα, λοιπόν, των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας κείνται οι «εν γνώσει» κοινωνούντες των Μυστηρίων των υπό κρίσιν καινοτόμων. Ως γάρ «παν το εν αγνοία καθαρισθήσεται» (Θεοδώρου Στουδίτου, PG. 99, 1653), ούτω το «εν γνώσει» «κατακριθήσεται» (Θεοδώρου Στουδίτου, PG. 99, 1653).

   Διαγραφή
 3. Ιωάννη, ορθά αναφέρεις στην πρώτη παράγραφο, και η Χάρις συνυπάρχει με την αληθεία, και η αληθεία με την Χάρις, άρρηκτα ενωμένα, διότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όμως εκτός της Αλήθειας υπάρχει Χάρις; Διότι ποιά η σχέση της αλήθειας, με την Εκκλησία του Κου Βαρθολομαίου?

  Στην δεύτερη παράγραφο μνημονεύεις τον ΝΖ της εν Καρθαγένης Αγίας Συνόδου που αφορά τους αιρετικούς που επιστρέφουν στην Μία Αγία Εκκλησία Του Χριστού. Οι αιρετικοί λοιπόν που έχουν επιστρέψει, εάν διατηρούν τις αιρετικές πλάνες τους και κοινωνούν από Ορθοδόξους Ιερείς, φυσικά κολάζονται, και είναι εις κατάκριμα. Εδώ έχουμε ολόκληρη εκκλησία του Κου Βαρθολομαίου που έχει "λοξοδρομήσει" από το 1923 και σταδιακά ξφεύγει περισσότερο, ιδιαίτερα δε μετά την Κρήτη έχει αλλάξει το Σύμβολο της Πίστεως, δεδομένου ότι η Μία Αγία Εκκλησία Του Χριστού είναι εκείνη που ακολουθεί απαρασάλευτα τους Αγίους και Ιερούς Κανόνες μετά το 1923. Διαδίδοντας εσύ ότι υπαρχει Χάρις Μυστηρίων στην Εκκλησία του Βαρθολομαίου, δεν καταλύεται το 9ο άρθρο του Συμβόλου της Αγίας Πίστεως; Είναι δυνατόν να ενεργεί η Χάρις Του Αγίου Πνεύματος, σε δύο διαφορετικές Εκκλησίες tου Πατρίου και του Κου Βαρθολομαίου; Η μήπως θεωρείς την Εκκλησία του Κου Βαρθολομαίου ως η Μία Αγία Εκκλησία του Χριστού, του Συμβόλου της Πίστεως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ στην απάντησή μας, δεν λέγουμε ότι αποδέχομαστε ότι υπάρχουν Μυστήρια, αλλά λέγουμε ότι δεν αποδέχομαστε τις θέσεις των Νεοημερολογιτών για άκυρα μυστήρια.

   Εμείς θεωρούμε ότι μόνον μία Μεγάλη Σύνοδος μπορεί να αποφανθεί περί των Μυστηρίων. Ούτε εμείς, ούτε εσύ, ουδέ άλλος.

   Διαγραφή

 
Top