«Το ναί και το όχι είναι δύο συλλαβές· 
αλλ’ όμως το καλύτερο από τα αγαθά, η αλήθεια, 
και το έσχατο όριο της πονηρίας, το ψεύδος, 
πολλές φορές εμπεριέχονται σ’ αυτές τις μικρές λέξεις»

 (ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
 Περί του Αγίου Πνεύματος  1, 2 PG 32, 69C)Διαβάσαμε σχόλιο ἀπὸ τὸν κ. Τελεβάντο διὰ τὸ ἄρθρο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Μητροπολίτη Σύρου. Αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ ὁμολογεῖ ὁ κ. Τελεβάντος (καὶ τὸν συγχαίρουμε διὰ τὴν εἰλικρίνειά τοῦ) λέγοντας τὰ ἐξῆς:


«Οι θέσεις μου για την μη συντεταγμένη αποτείχιση που καταλήγει σε σχίσμα και για τη στάση του π. Ευθύμιου Τρικαμηνά είναι κατ’ επανάληψη καταγεγραμμένες. 

Κακώς προχώρησαν σε μη συντεταγμένη αποτείχιση ορισμένοι πατέρες και αδελφοί μας ενάρετοι κατά τα άλλα πλην όμως θύματα του εκ δεξιών πειρασμού και όπλισαν τα χέρια των Οικουμενιστών με πυρηνικά όπλα. 

Κακώς συνεχίζει να λειτουργεί ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς παρότι καθαιρέθηκε από συνοδικό δικαστήριο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ασχέτως αν θεωρεί ότι καθαιρέθηκε δίκαια ή άδικα.

Ορθά υπέδειξαν παραδοσιακοί επίσκοποι στον Πανοσ. Αρχιμ. Ευθύμιο Χαραλαμπίδη να καταφύγει σε άλλη μητρόπολη που έχει παραδοσιακό Μητροπολίτη και να μην προχωρήσει σε αποτείχιση που θα δώσει την ευχέρεια στον Σεβ. Σύρου να τον καθαιρέσει».

Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι καὶ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας! Ὅτι ὁ καθένας ἑρμηνεύει  βάσει τῶν δικῶν τοῦ θέσεων καὶ σκέψεων καὶ ὄχι τῶν Ἅγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας! Διὰ τοῦτο πολὺ σωστὰ οἱ πατέρες μας διδάσκουν ὅτι ὁ ἐγωϊσμὸς καὶ ἡ ὑπερηφάνεια δημιουργοῦν καινοτόμες θέσεις, σχίσματα καὶ αἱρέσεις! Δυστυχῶς τὰ ἀποτελέσματα τῶν προσωπικῶν ''θέσεων'', δημιουργοῦν καὶ ἀντιφάσεις τύπου:

«Ορθά υπέδειξαν παραδοσιακοί επίσκοποι στον Πανοσ. Αρχιμ. Ευθύμιο Χαραλαμπίδη να καταφύγει σε άλλη μητρόπολη που έχει παραδοσιακό Μητροπολίτη και να μην προχωρήσει σε αποτείχιση που θα δώσει την ευχέρεια στον Σεβ. Σύρου να τον καθαιρέσει».

Δηλαδὴ ὁ ἀγωνιστὴς κληρικὸς διέκοψε τὴν κοινωνία μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου του διὰ νὰ μὴν μολυνθεῖ ἀπὸ τὸ μνημόσυνο αὐτοῦ, καὶ ὁ κ. Τελεβάντος (σὺν τοῖς ἄλλοις) τὸν προτρέπει νὰ καταφύγει σὲ ἄλλον ὁ ὁποῖος μὲ τὴν σειρὰ τοῦ συγκοινωνεῖ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο ποὺ ὁ ἴδιος διέκοψε τὴν κοινωνίαν!!!

Μάταια Κανόνες και Πατέρες μας ἀναφέρουν:

Εἰδὲ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων, ή Πρεσβυτέρων, ή Διακόνων, ή τις  τοῦ Κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον  εἴναι, ὡς αν συγχέοντα τὸν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας. (Κανών Β’, Εν Αντιοχεία Σύνοδος, Πηδάλιον, ό.π., σ. 407)

και:

«οἱ μέν τέλεον περί τήν πίστιν ἐναυάγησαν· οἱ δέ, εἰ καί τοῖς λογισμοῖς οὐ κατεποντίσθησαν, ὅμως τῇ κοινωνίᾳ τῆς αἱρέσεως συνόλλυνται» (Θ. Στουδίτου. P.G. 99, σ. 1164 Α)


Ἐπίσης (καὶ το πιὸ σημαντικὸ), παρατηρήστε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστές Ἐπίσκοποι ὀνομάζονται ὡς ''ἀντιπαραδοσιακοί'', διότι ὅπως διαβάζουμε ὁ κ. Τελεβάντος προτρέπει τὸν ἀποτειχισμένο π. Εὐθύμιο νὰ καταφύγει σὲ ''παραδοσιακὸ'' Μητροπολίτη διὰ νὰ μήν..... καθαιρεθεῖ!!!! Ἒφ΄ ὅσον ὁ μὴ Οἰκουμενιστής Ἐπίσκοπος εἶναι ''παραδοσιακὸς'' κατὰ τὸν κ. Τελεβάντο, ὁ αἱρετικὸς Οἰκουμενιστὴς Ἐπίσκοπος μετονομάζεται ὡς ''ἀντιπαραδοσιακὸς'' ποὺ μάλιστα ἔχει καὶ ἰσχὺ διὰ νὰ καθαιρέσει!!!

Ἴσως ὅμως κάποιος νὰ πεῖ ὅτι μὲ τὶς λέξεις καὶ τὰ νοήματα θὰ ἀσχολούμαστε; Ἀπαντὰει ἄνωθεν ὅμως ὁ Μ. Βασίλειος! 

Τί νὰ πεῖ κανείς! Δὲν εἰσερχόμαστε σὲ περισσότερες ''λεπτομέρειες'' διὰ νὰ μὴν σᾶς κουράζουμε.


Αὐτὲς εἶναι οἱ συνέπειες τῶν δικῶν μᾶς προσωπικῶν θέσεων, ὅταν δὲν ἔχουμε ὡς πυξίδα τοὺς Πατέρες της Ἐκκλησίας μᾶς διὰ τὴν στάση τοὺς ἔναντι των αἱρετικῶν.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top