Μερικοὶ ἀδελφοὶ ποὺ ἀνήκουν εἰς τὸν χῶρο τοῦ πάτριου ἑορτολογίου καὶ κυρίως λόγω ἄγνοιας, μπερδεύονται καὶ συγχέουν τὴν πολιτικὴ πρωτοχρονιὰ μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου. Ἡ σημερινὴ πολιτικὴ πρωτοχρονιὰ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴν θεία λατρεία καὶ μάλιστα ἐμεῖς οἱ χλευαστικῶς ἀποκαλούμενοι ''παλαιοημερολογίτες'' (ἐν ἀντιθέση μὲ τὴν Ἐπίσημη Ἐκκλησία), εἴμαστε σύμφωνοι μὲ τὸ νομοθετικὸ διάταγμα του 1923 καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸ ἄρθρο 3 ὄπου ὁρίζει:

«Διατηρείται εν ισχύει το Ιουλιανόν Ημερολόγιον όσον αφορά εν γένει την Εκκλησίαν και τας θρησκευτικάς εορτάς»

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ πρωτοχρονιὰ, εἴτε μὲ τὸ νέο εἴτε μὲ τὸ παλαιό, ξεκινᾶ τὴν 1η Σεπτέμβρη (ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου), καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν πολιτική. Ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου ὑπάρχει σχέση. Ἐὰν ὑποθετικὰ οἱ πάντες ἀκολουθοῦσαν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΑ καὶ μὲ βάση τὸ νομοθετικὸ διάταγμα ποὺ προαναφέραμε, σήμερα θὰ ἑόρταζαν καὶ πάλι πολιτικὴ πρωτοχρονιὰ μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι σήμερα ἐκκλησιαστικὰ-ἐορτολογικὰ δὲν θὰ τιμούσαν τὸν Μ. Βασίλειο ἀλλὰ τὸν Ἅγιο Βονιφάτιο. Ἡ διαφορὰ μᾶς εἶναι ἐορτολογικὴ καὶ μόνο!

Μὲ λίγα λόγια ἠ σημερινὴ ἑορτὴ εἶναι πολιτικὴ καὶ ὄχι ἐκκλησιαστική καὶ ἐπίσης δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτολογίου.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top