''Δηλούμεν, ότι η διαμαρτυρία ημών προς την Μητρόπολιν Αθηνών εναντίον της αλλαγής του Εκκλησιαστικού Ημερολογίου είναι τελείως απηλλαγμένη πάσης κομματικής αναμίξεως, προέρχεται δε αύτη ένεκεν του ευλόγου σκανδαλισμού της θρησκευτικής συνειδήσεως ημών, διότι η αλλαγή του Ημερολογίου: 

α. Εξαφανίζει την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων κατά τα έτη 1929, 1945, 1956 συμπτησομένης της εορτής των Αγίων Αποστόλων  δύο ημέρας προς της εορτής των Αγίων Πάντων, κατά τα έτη δε 1959, 1964, συμπτησομένης της εορτής των Αγίων Αποστόλων τη αυτή ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων. 

β. Γεννά διχασμόν και σχίσμα εν τω κόλπω της Εκκλησίας, διότι πρέπει να εξετασθώσι τα επακόλουθα ταύτα και να προηγηθή ομοφωνία με τα τρία Πατριαρχεία της Ανατολής και απάσας τας ορθοδόξους εκκλησίας. 

γ. Ανοίγει θύραν καινοτομιών δια τους μεταγενεστέρους, οι οποίοι έχοντες τοιούτον προηγούμενον, δύνανται να προβαίνωσιν εις άλλας καινοτομίας, επιβλαβείς δια την ιεράν παράδοσιν και δια την ενότητα της ορθοδόξου εκκλησίας.''


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ


(Εφημερίδα ''ΕΜΠΡΟΣ'' 5 Απριλίου 1924)


ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ 

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΑΚΗΔΩΝ


31 Δεκεμβρίου 1924


''Πρέπει να μάθη ο λαός μας, ότι δεν είναι μόνο η αφομοίωσις του ημερολογίου. 
Γενικόν ξεχαρβάλωμα της Εκκλησίας επίκειται. 
Οι σημερινοί Καρδινάλιοί μας αρκούνται κατ΄αρχάς εις το ημερολόγιον και δεν φέρουν εις φως πάντα τα σχέδιάν των, γιατι εννοούν καλώς, ότι αμέσως θα εκραγή επανάστασις εναντίον των. 
Προσπαθούν λοιπόν   ο λ ί γ ο ν  κ α τ΄  ο λ ί γ ο ν  και ανεπαισθήτως να εκτελέσουν πιστώς τας παραγγελίας και διαταγάς των πατρώνων των 
Αγγλο-Γάλλων, ων μίσθαρνα όργανα εγένοντο. 
Από τούδε δε ήρχισαν να καταφαίνωνται και αποκαλύπτωνται οι σκοποί των και αι τάσεις των, διότι πολλοί εξ΄αυτών ήρχισαν να αποφαίνωνται υπέρ της καταργήσεως των μυστηρίων, 
άλλοι υπέρ της καταργήσεως των εικόνων, άλλοι εισήγουν αντί του βαπτίσματος το ράντισμα, έτεροι την κατάργηση των νηστειών και των ακολουθιών των καθημερινών,
άλλοι εισήγαγον τα όργανα εις την Εκκλησίαν, 
έτεροι αποφαίνονται υπέρ του γάμου των Αρχιερέων και τέλος πάντων ίνα μη πολυλογώ, γενική φραγκοποίησις μας περιμένει, 
αφού αυτός ο Μεταξάκης συσκέπτεται, 
ως επληροφορήθημεν, μετά του συναδέλφου του Χρυσοστόμου, όπως προσθέσωσιν εις το Σύμβολον της Πίστεως και τας λέξεις ''και εκ του Υιού''!!!


Ακάκιος Ιερομόναχος της Ιβηρητικής Σκήτης του Αγίου ΌρουςΕφημερίδα ''ΣΚΡΙΠ'', Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 1925


Πριν καταγράψουμε τις πρώτες αντιδράσεις του εκκλησιαστικού ποιμνίου από την επιβολή δ ι α Ε γ κ υ κ λ ί ο υ του νέου ημερολογίου (Τετάρτη 10 Μαρτίου 1924), θεωρήσαμε εν πρώτοις προτιμότερο να δημοσιεύσουμε μια επιστολή που στάλθηκε στην εφημερίδα των ομογενών της Αμερικής ''ΑΤΛΑΝΤΙΣ'', από τον τότε Ιερομόναχο της Σκήτης των Ιβήρων του Αγίου Όρους, Ακάκιο Παπά (1888-1963) και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Πρώτον, γιατι γραμμένη στις 30 Δεκεμβρίου 1924 εκκλ. ημ. (εννέα μήνες μετά την εισαγωγή του νέου ημερολογίου) δίνει πλήρη και αποστομωτική απάντηση στην έρευνά μας, ότι -δηλαδή- οι πρώτες χιλιάδες των αποτειχισθέντων του 1924 ''Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί'' ήταν πλήρως ενήμεροι για όλους τους νεωτερισμούς, τις καινοτομίες και τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης΄ δεύτερον, γιατι -ιστορικά και κοινωνιολογικά- έχει την δική της πολύτιμη αξία, επειδή καταγράφει, διαπιστώνει και εντοπίζει (ασχέτως πολιτικής κατεύθυνσης) το πρόδηλο: ότι (δηλαδή) οι πρώτες δεκαετίες του 1900 έβριθαν από εσωτερικές, ''κοσμογονικές'' αλλαγές στο Πολίτευμα, την Παιδεία και την Εκκλησία. Το πολίτευμα άλλαξε στις 25 Μαρτίου 1924, όταν η ''Δ΄εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευση'' κατάργησε τον βασιλικό θεσμό και εγκαθίδρυσε την αβασίλευτη δημοκρατία. Στην Παιδεία, η κυβέρνηση Βενιζέλου καθιέρωσε την δημοτική γλώσσα μέχρι το 1920, για να έλθει το 1930 ο Γεώργιος Παπανδρέου ως υπουργός της Παιδείας και με το νόμο 5045 να την επαναφέρει στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Και στην Εκκλησία -πλην των πολλών νεωτερισμών και καινοτομιών που επιβλήθηκαν- άλλαξε αντικανονικά και από εκκλησιαστικούς άνδρες καθηρημένους ή και μοιχεπιβάτες, το εκ 1600 χρόνων εκκλησιαστικό ημερολόγιο, προκαλώντας Εκκλησιαστικό Σχίσμα και την διαίρεση του ποιμνίου σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ο τίτλος του άρθρου είναι λίαν προφητικός: ''ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΟΛΕΘΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΞΑΚΗΔΩΝ''! Όπου βεβαίως, ''Νεωτεριστές Μεταξάκηδες'' είναι όλοι οι πρώτοι αρχι-τέκτονες στυλοβάτες της οικουμενικής κίνησης, που, αφού ''διέφθειραν'' και ''σύλησαν'' στο σώμα της Εκκλησίας, έπειτα το παρέδωσαν το 1948 στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, για να καταστεί έπειτα από Εκκλησία, ''ξερόκλαδο'' της Οικουμενιστικής Θεωρίας των Κλάδων! Στην αρχή της ανάρτησής μας, το απόσπασμα του άρθρου που ευθυγραμμίστηκε, αποτελεί και την πεμπτουσία του. Καταγράφει, ότι εμείς -πτωχά και ελλιπέστατα- προσπαθούμε να καταδείξουμε μέσα σε είκοσι ενότητες. Οι Ορθόδοξοι δεν ανακάλυψαν αίφνις την ημερολογιακή μεταρρύθμιση, αλλά δια των καινοτομιών που εφαρμόσθηκαν, των νεωτερισμών που επιχειρήθηκαν να εφαρμοστούν και την κοινωνία των υψηλόβαθμων εκκλησιαστικών ταγών τους με τις περισσότερες αιρετικές παρασυναγωγές κατέληξαν, ότι ''επίκειται η φραγκοποίησή τους''. Όπερ και εγένετο. Εκείνο το ιστορικό ''Φραγκέψαμε... Φραγκέψαμε...'', που με μια φωνή βοούσαν στους δρόμους και τις πλατείες των ελληνικών πόλεων, μόλις ανακοινώθηκε δια του Τύπου και των εσωτερικών εγκυκλίων προς τους ναούς όλης της χώρας η ημερολογιακή καινοτομία, προδήλωνε την φραγκοποίησή τους, επειδή στο D.N.A του Ρωμιού είναι καταγεγραμμένα τα ''Έργα και Ημέρες'' της Φραγκιάς στο πολύπαθο και διάτρυτο σώμα της Ελλάδος. Ακολουθεί το άρθρο του τότε Αγιορείτη Ιερομονάχου Ακακίου προς την εφημερίδα ''ΑΤΛΑΝΤΙΣ'' και η περιβόητη Εγκύκλιος του Μητροπολίτη Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου περί της εφαρμογής του Νέου Ημερολογίου. Εύχεσθε!


ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

(Εφημερίδα ''ΑΤΛΑΝΤΙΣ'' 6 Ιανουαρίου 1925)


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΔΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Εφημερίδα ''ΣΚΡΙΠ'', Κυριακή 23 Μαρτίου 1924 ν.ημ.)Σημείωση: Η φωτογραφία του Μητροπολίτη Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου είναι παρμένη από το ιστολόγιο ''Αρθρογραφία για τον Πειραιά από τον Δημήτρη Κρασονικολάκη, τον οποίο και ευχαριστούμε.

Συνεχίζεται.Γιώργος Δ. Δημακόπουλος

ΔημοσιογράφοςΠΗΓΗ: ''ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ''


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top