ΕΥΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ


ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (1908)Οσιολογιώτατε Ιεροδιάκονε κυρ. Ιερόθεε Α. Τεκνόπουλε, Διυθυντά του περιοδικού  ''Έ ν ω σ ι ς  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν'',  υιέ εν Χριστώ αγαπητέ της Ημών Μετριότητος. Χάρις είη σοι και ειρήνη από Θεού Πατρός. Μετ΄ευχαριστήσεως ου της τυχούσης ανέγνωμεν από ιδ' παρελθόντος Απριλίου υιικήν επιστολήν της υμετέρας λίαν αγαπητής Ημίν Οσιολογιότητος, εν΄ η τούτο μεν εκτίθενται εκ παντός επαίνου υπέρτεραι ενέργειαι αυτής  υ π έ ρ   τ ο υ  έ ρ γ ο υ  τ η ς  ε υ κ τ α ι ο τ ά τ η ς  τ ω ν  α γ ί ω ν  τ ο υ  Θ ε ο ύ  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  ε ν ώ σ ε ω ς, τούτο δε επιζητείται η παρ΄Ημίν ηθική αρωγή  υ π έ ρ   ε υ ο δ ό σ ε ω ς  του τον άγιον τούτον σκοπόν επιδιώκοντος φερωνύμου Περιοδικού. Επαινούντες τον ένθεον αυτής ζήλον υπέρ έργου ουτωσί σπουδαίου και υψηλού, αναγγέλλομεν αυτή ότι υποστηρίζομεν μεν την διάδοσιν του περιοδικού εν τοις μέλεσι της ευαγούς Ημών Αδελφότητος,  ε λ π ί ζ ο μ ε ν  δ' εν καιρώ τω προσήκοντι  ε κ π λ η ρ ώ σ α ι  κ α ι  τ ο  έ τ ε ρ ο ν  μ έ ρ ο ς  τ η ς  α ι τ ή σ ε ω ς  α υ τ ή ς,  εφ΄όσον μάλιστα η ζητουμένη ηθική αμοιβή ουκ έσται άσχετος προς το ενεργόν ενδιαφέρον, όπερ τα ευσεβή κι φιλόχριστα της Εκκλησίας και του Γένους τέκνα από τινος ιδία ενδείκνυνται υπέρ του Παναγίου Τάφου και των λοιπών σεπτών του Κυρίου σκηνωμάτων εν Παλαιστίνη, προθυμούμενοι συμβαλείν εις την τούτων οικονομικήν ανακούφισιν. Θερμήν δ΄εκφράζομεν την Πατερικήν Ημών ευχαριστίαν τη υμετέρα αγαπητή Ημίν Οσιολογιότητι εφ΄οις προς την καθ΄Ημάς Αγιωτάτην Εκκλησίαν εμφορείται αισθήμασιν, άπερ δι' ελπίδος έχομεν χρηστής, ότι σπουδάσει μεταγγίσαι εις τας καρδίας, ου μόνον των εν Αγγλία ομογενών, αλλά και των εν άλλαις πόλεσι της Ευρώπης παροικούντων αφοσιωμένων τέκνων της Εκκλησίας.  Δ ε ό μ ε ν ο ι  του της σωτηρίας Ημών Αρχηγού  ό π ω ς  ε π ε υ λ ο γ ή σ η  πλουσίως τας υπέρ του υψηλού και  α γ ί ο υ   έ ρ γ ο υ   π ρ ο σ π α θ ε ί α ς της υμετέρας αγαπητής Ημίν Οσιολογιότητος, καταστέφομεν αυτήν ταις Πατριαρχικαίς Ημών ευχαίς και ευλογίαις και διατελούμεν.Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ


Ο Ιεροσολύμων εν Χριστώ ευχέτης(Δημοσιεύθηκε στο εκκλησιαστικό περιοδικό του Λονδίνου ''ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ THE UNION OF THE CHURCES'' στις 15 Φεβρουαρίου 1908, αρ. τεύχ. 124, έτος στ' ).ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣεις την επιτροπήν την επιτετραμμένην, ίνα παρασκευάση το Παγκόσμιον Συνέδριον προς εξέτασιν των ζητημάτων, των αφορώντων την πίστιν και την τάξιν της Εκκλησίας.(THE WORLD CONFERENCE ON FAITH AND ORDER)


(1919)


Βελιγράδιον 24 Απριλίου - 7 Μαίου 1919


Αρχιεπισκοπή Βελιγραδίου και Μητρόπολης Σερβίας


Σεβασμιώτατε Πάτερ και αγαπητέ αδελφέ εν Ιησού Χριστώ,
Η πρόσκλησις, ην ευηρεστήθητε, ίνα μου υποβάλητε, ως αρχηγώ της Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας, ηρμηνεύθη υπ΄εμού εις πάντας τους αδελφούς επισκόπους, οίτινες εδήλωσαν ομοθυμαδόν, ότι το Συνέδριον των αντιπροσώπων  ό λ ω ν  τ ω ν  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ώ ν  Ε κ κ λ η σ ι ώ ν  έσται μέγα πλεονέκτημα προς διδασκαλίαν δραστικωτέραν ολοκλήρου της ανθρωπότητος του Ευαγγελίου του Κυρίου ημών. Απεφασίσαμεν λοιπόν ολοθύμως, όπως η εκκλησία ημών αποδεχθή την εγκάρδιον υμών πρόσκλησιν, ως και την των συναδέλφων. Θα αποστείλωμεν αντιπροσώπους  ε ι ς  τ ο  π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ό ν  Συ ν έ δ ρ ι ο ν,  όπερ θα ορίση τον χρόνον, τον τόπο και το πρόγραμμα των εργασιών  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  Π α γ κ ο σ μ ί ο υ  Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ.


Διατελώ ειλικρινής αδελφός υμών εν Χριστώ

+ Δημήτριος

Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου και Μητροπολίτης ΣερβίαςΕπιτροπαί ήδη ορισθείσαι

Μέχρι τις 17 Ιουλίου 1919, αι αυτοκέφαλαι κάτωθι σημειούμεναι Εκκλησίαι ήγγειλαν ημίν, ότι δέχονται την πρόσκλησιν, όπως μετάσχωσι  τ ο υ  Π α γ κ ο σ μ ί ο υ  Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ  π ί σ τ ε ω ς  κ α ι  τ ά ξ ε ω ς  της Εκκλησίας. Των Εκκλησιών τινες εν τω καταλόγω διαβεβαίωσαν ημάς, ότι θα αποδεχθώσιν αυτήν επισήμως, άμα αι σύνοδοι αυτών αι διοικούσι συνέλθωσι.


(Η ''ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ εις την επιτροπήν την επιτετραμμένην, ίνα παρασκευάση το Παγκόσμιον Συνέδριον προς εξέτασιν των ζητημάτων, των αφορώντων την πίστιν'' δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ''ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ'', τόμος ιβ΄, αρ. 40, στις 2 Οκτωβρίου 1920).Συνεχίζεται...


Γιώργος  Δ. Δημακόπουλος

Δημοσιογράφος

ΠΗΓΗ: ''ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ''


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top