Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣΚαρυαί τη 13η/26η Ιουνίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

       Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους μετά πολλής συνοχής καρδίας και θλίψεως επληροφορήθη την, παρά τας αντιδράσεις συσσώμου του ελληνικού λαού, συνυπογραφήν της Συμφωνίας των Πρεσπών περί της ονομασίας της γείτονος χώρας των Σκοπίων.
       Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν και την παντί τρόπω αποφυγήν δημιουργίας εστιών θρησκευτικού και εθνοφυλετικού φανατισμού και μίσους. Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.

       Εν τούτοις, δεν είναι δυνατόν, εν ονόματι των ως άνω αγαθών στόχων, η επίλυσις αυτού του μείζονος εθνικού προβλήματος να επιχειρήται με προχείρους, αδιαφανείς και συνοπτικάς διαδικασίας, με την υιοθέτησιν θέσεων αντιθέτων προς την επιστημονικήν αλήθειαν, την ιστορικήν πραγματικότητα και την ιστορικήν μνήμην, με τρόπον ο οποίος προσβάλλει την εθνικήν συνείδησιν του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να υιοθετώνται υπό της Ελληνικής Πολιτείας δεσμευτικαί διεθνείς συμφωνίαι, αι οποίαι, όπως αποδεικνύουν και αι συνεχιζόμεναι και κλιμακούμεναι λαϊκαί αντιδράσεις, δεν είναι αποδεκταί υπό της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού μας. 
       Ειδικώτερον, ως Αγιορείται μοναχοί, φορείς και φύλακες μιας υπερχιλιετούς ιστορικής, πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και κληρονομίας, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθώμεν την εκχώρησιν της μακεδονικής ταυτότητος εις γλώσσαν και εις έθνος ουδεμίαν σχέσιν έχοντα προς την αρχαίαν ελληνικήν μακεδονικήν διάλεκτον και το ελληνικόν φύλον των αρχαίων Μακεδόνων.
Αδυνατούμεν να κατανοήσωμεν ότι είναι δυνατόν Έλληνες πολιτικοί, κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, μεταξύ αυτών δε Καθηγηταί Πανεπιστημίου, να συνυπογράφουν την εκχώρησιν της μακεδονικής γλώσσης και ιθαγενείας εις λαόν αποδεδειγμένως σλαβικής, ως επί το πλείστον, γλώσσης και εθνικής καταγωγής! Καλούμεν το Ελληνικόν Κοινοβούλιον και την Ελληνικήν Κυβέρνησιν να σεβασθούν την βούλησιν του ελληνικού λαού και την ιστορικήν αλήθειαν.
       Το Άγιον Όρος, ως εν ανεκτίμητον πνευματικόν και ιστορικόν κέντρον της Μακεδονίας και της πατρίδος μας, ένθα από αρχής της συστάσεως αυτού συνυπάρχουν ειρηνικώς Ορθόδοξοι διαφορετικής γλώσσης και εθνοφυλετικής καταγωγής, θεωρεί ως περιφρόνησιν της ιστορίας και της αληθείας και ως προδοσίαν της εθνικής συνειδήσεως του Ελληνισμού, την αναγνώρισιν «μακεδονικής γλώσσης» και «μακεδονικής εθνικότητος» υπό της Ελληνικής Πολιτείας.
       Είθε η Έφορος του Αγίου Όρους Υπεραγία Θεοτόκος να φωτίση τους κρατούντας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματά των, να προβούν εις την διόρθωσίν των και να επιτευχθή εν τέλει μία συμφωνία, η οποία θα σέβεται την αλήθειαν και θα αποτελέση την βάσιν δια την ενότητα και την ειρηνικήν συμπόρευσιν των δύο ομοδόξων λαών, εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.


3 comments:


 1. "Ασφαλώς ως χριστιανοί οφείλομεν να επιδιώκωμεν με όλας τας δυνάμεις μας την ενότητα όλων των Ορθοδόξων, την θεραπείαν των σχισμάτων, την ειρηνικήν κατάστασιν...."

  Σχόλιο : Γιατί δεν τηρείτε την παραπάνω στάση απέναντι στη Γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου ?

  ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γράφει το κείμενο,
  ""Ούτως η επίλυσις του χρονίζοντος προβλήματος της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων και η πλήρης αποκατάστασις των σχέσεων των δύο χωρών είναι επιθυμητή, πολλώ μάλλον καθώς το Αγιώνυμον Όρος επισκέπτονται κατ’ έτος πολλοί προσκυνηταί εκ της γείτονος χώρας, οι οποίοι ευρίσκουν εις αυτό πνευματικήν ανάπαυσιν, εις ατμόσφαιραν γνησίας πνευματικής ενότητος και αγάπης.""!!

  Οι άπαντες των 20 Ιερών Μονών εν Αγίω Όρη, πορεύονται εν αγάπη και γνήσιας πνευματικής ενότητας;
  Τουναντίον, γίνονται διώκτες των Ορθοδόξων και περιθάλπτουν την παράνομη Μονή Εσφιγμένου ως νόμιμη, ακριβώς στην ίδια υποκριτική πρακτική εκπίπτουν με τους Κυβερνώντες της παραχώρησης της Μακεδονίας, όταν οι ίδιοι παραχώρησαν νομιμότητα στούς άνομους, και γίνονται διώκτες τών νομίμων.

  Έχει λοιπόν καμιά απήχηση αυτή η ανακοίνωση, των 20 Ιερών Μονών Αγίου Όρους, Ιωάννη;
  Βλέπεις πουθενά ωφέλεια να προκύπτει;
  Ουδεμία, γιατί βουλιάζει στη λασπουργιά της βρώμικης υπονομικής υποκρισίας.
  Ο Πέτρος εξήλθε έξωθεν και έκλαυσε πικρώς, και η αληθής καρποφορία για Αγιοπνευματικούς καρπούς, ανατέλλει από την χρυσή ηλιαχτίδα της μετάνοιας συμπεριλαμβανομένης πρωτίστως της απόταξης όλων των βλασφήμων τάσεων που υιοθετούνται, γιά την του "διδάξας" ευλογία τού θερισμού που τυγχάνει να προπορεύεται ιεροπρεπώς, κατά Τον Δεσποτικό Λόγο τού "ποιήσας και διδάξας".
  Έτσι έχουν τα πράγματα στη σφαίρα της κλιματικής αλλαγής της σημερινής αποστασίας αγαπητέ φίλε Ιωάννη, και γιαυτό διαμαρτύρομαι για τις ανακοινώσεις των ΓΟΧ υπο τον Κο Καλλίνικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χαρτοπόλεμον παίζετε, κύριοι! Ὅ,τι, δηλαδή, κάμνετε τόσα χρόνια καί μέ τούς Οἰκουμενιστάς! Φθάνει τόσον Θέατρον! Γιατί δέν προειδοποιήσατε ὅτι θά εἶναι ἀνεπιθύμητοι στό Ἅγιον Ὄρος ὅσοι ψηφίσουν τήν "συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν" καί ΔΕΝ πρόκειται νά τούς ὑποδεχθῆτε ἐάν θελήσουν νά ἐπισκεφθοῦν τό Ἅγιον Ὄρος, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως καί τοῦ ΠτΔ; Τό κείμενον αὐτό προφανῶς τό γράψατε γιά νά μήν σᾶς κατηγορήσουν γιά σιωπήν στό σοβαρώτατον αὐτό Ἐθνικόν θέμα. Οὐδεμίαν ἄλλην ἀξίαν ἔχει, ἐφόσον δέν συνοδεύεται ἀπό ΠΡΑΞΕΙΣ! Ἀλλ' ἐφόσον τά ἔχετε κάνει "πλακάκια" μέ τόν ἀρχιπροδότην τῆς Πίστεως Βαρθολομαῖον καί διώκετε τούς συμμοναστάς σας πού τηροῦν τήν Ὀρθόδοξον στάσιν τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐνῷ ἐσεῖς συμπορεύεσθε μέ αὐτήν, γράφοντες εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας τό ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τήν διδασκαλίαν καί πρᾶξιν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τί νά περιμένῃ πλέον κανείς ἀπό ἐσᾶς; Σταματῆστε τοὐλάχιστον τόν ἐμπαιγμόν Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὅτι δῆθεν "φυλάγετε Θερμοπύλας"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top