Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06 / 19 - 10 - 2017), ὡς πρὸς τὴν διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.
Δεδομένου, ὅτι στὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ὑπάρχουν μόνον αἱ ἀπαντήσεις, ἀκολούθως παρατίθενται τὰ ἐρωτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα κατ’ ἀντιστοιχίαν ἀπαντῶνται. Προσετέθη καὶ μία περίληψις τῶν ἀπαντήσεων, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτενεῖς, καθὼς ἀναφέρονται εἰς τὴν σχετικὴν νομολογίαν. Οἱοσδήποτε ἐπιθμεῖ ἐπιπλέον διασαφήσεις, δύναται νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν Γενικὴν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Τὸ ἀπαντητικὸν ἔγγραφον ἐστάλη ἐκ τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Πιτταδάκην.

1. Ὁ Ν.4301 ἔγινε μόνον γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους;
 ἀπάντησις ἀναφέρει, ὅτι ἔγινε γιὰ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν χρῆσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες: α) τὰ κλίματα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, β) τὶς Μουφτεῖες τῆς Θράκης καὶ γ) τὶς Ἰσραηλιτικὲς Κοινότητες.

2. Παλαιότερα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου σας ἀνέφερον, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν εἶναι οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι. Ἔχει τώρα μεταβληθῆ αὐτὴ ἡ θέσις;
 ἀπάντησις ἐπαναλαμβάνει τὴν σχετικὴν νομολογίαν καὶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν θεωροῦνται οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι.

3. Ἂν ὄχι, τότε οἱ ΓΟΧ ἀνήκουν εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἢ ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν κατηγορίαν;
 ἀπάντησις εἶναι, ὅτι οἱ ΓΟΧ ἀπολαμβάνουν πλήρως τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγματος (τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς γνωστὲς θρησκεῖες) καὶ ὅτι δὲν ὑπάγονται στὶς προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 3 Σ (περὶ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας).

4. Ποῖον γραφεῖον τοῦ Ὑπουργείου σας ἀσκεῖ τὴν κατὰ τὸν νόμον ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ; Τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
 ἀπάντησις ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιον διὰ τοὺς ΓΟΧ γραφεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι: Ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.

5. Τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν διὰ τὴν σύστασιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
Βεβαιοῦται, ὅτι εὑρίσκονται στὸ ἀρχεῖον τῆς Ὑπηρεσίας (τοῦ Ὑπουργείου). Εἶναι προφανές, ὅτι τὰ Τμήματα τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἔχουν ἀποθηκευτικοὺς χώρους γιὰ τέτοιες ἀρχειοθετήσεις.

6. Τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων καὶ τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;
Διευκρινίζεται, ὅτι εἶναι ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα, ἄρα ἡ «φυσική» τους παρουσία εἶναι μὲ μαγνητικὴ μορφὴ στοὺς διακομιστὲς (σέρβερς) τοῦ Ὑπουργείου.

7. Ἄν τὰ μητρῶα αὐτὰ εἶναι ἠλεκτρονικά, ἡ εἰσαγωγὴ δεδομένων εἰς αὐτὰ θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων, ἢ καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ γραφείου, τὸ ὁποῖον ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ;
Ἀπαντᾶται, ὅτι οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ὑπάλληλοι τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (οἱ ὁποῖοι χειρίζονται τὰ ζητήματα τῶν ΓΟΧ) ἔχουν πρόσβαση στὰ Μητρῶα αὐτά.

Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις τῆς ΓΓΘ ΕΔΩ

4 comments:

 1. Θα εκφράσω τρεις βασικές αντιρρήσεις, τόσο ως προς την ερμηνεία που έδωσε η Ι. Σύνοδος στην απάντηση του Υπουργείου, όσο κι ως προς την γενικότερη στάση της στο θέμα :
  1) Στο αρθρο 58, το οποίο παραθέτω στο παρακάτω σχολιο, ξεκαθαριζεται τι ειναι η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης κι αφου δεν ανηκουμε στην κατηγορια Α, το οποίο αφορά την Κρατούσα, ουτε προφανως στην κατηγορια Γ, ανηκουμε (ως προς το νομοσχεδιο) στη κατηγορια Β, περι ετεροδοξων.
  Ομως συμφωνα με την Ι. Συνοδο, αφου η απαντηση του Υπουργειου μιλαει γενικα κι αοριστα περι "Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης" κι οχι κατα λέξη για υπαλληλους τμηματος ετεροδοξων, τοτε ειμαστε καλυμμενοι, σαν να μην ξερουμε τι ειναι αυτη η Διοικηση....

  2) Τα αρθρα 3 και 13 του Συνταγματος ομιλούν περι της επικρατούσας θρησκείας, της Ορθοδοξίας, και όχι περι της επικρατουσας ομαδας που ειναι εκεινη τη χρονικη στιγμη σε κοινωνια με τον Πατριαρχη. Και το αρθρο 13 ομιλει περι των λοιπων θρησκειων, περαν της επικρατουσας, δηλαδη της Ορθοδοξίας.
  Το Συνταγμα της Ελλάδος, το οποίο εγράφη :
  Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος
  αναφέρει στο αρθρο 3 ότι :
  "θα πρεπει να τηρούνται απαρασάλευτα οι ιεροί αποστολικοί και συνοδικοί κανόνες και οι ιερές παραδόσεις".

  Βλέπουμε δηλαδή ότι η Ιερα Σύνοδος αλλού ακολουθεί κατα γραμμα το κειμενο (βλεπε το σημειο "υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης"), ενω σε αλλες περιπτωσεις το προσπερνάει ή κανει υπερβασεις του στυλ ότι το αρθρο 13 μεριμναει και για "ἰδιαιτέραν κατηγορίαν", το οποίο δεν αναφέρεται ομως πουθενα στην υπαρχουσα μορφή του Συνταγματος.
  Δεχεται δηλαδη (και μαλιστα αδιαμαρτυρητα) την υπαγωγή μας στο αρθρο 13, περι λοιπων θρησκειων και ταυτοχρονα της υπαγωγή της αιρετικής Κρατουσας στο αρθρο 3, ως Ορθοδοξων.
  Το νομοσχέδιο είναι διάτρητο κι αντισυνταγματικό ως προς τους ΓΟΧ, οι οποίοι τόσες δεακετίες είναι αναγνωρισμένοι ως Ορθόδοξοι, τόσο από :
  - δικαστικές απόφασεις, βλέπε για παράδειγμα (υπάρχουνε κι αρκετές άλλες), την ιστορικη αποφαση 1444/1991, ΝοΒ 40-626 του Σ.τ.Ε. όπου αναφερεται ότι :
  "ἡ ὁποία διαφέρει τῆς ἀνατολικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας εἰς τό ζήτημα τοῦ ἡμερολογίου καί τοῦ χρόνου τελέσεως τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν, δέν εἶναι ὅμως ἑτερόθρησκοι οὔτε ἑτερόδοξοι"
  - όσο κι απο τα πιο επισημα χειλη (Προεδρο Δημοκρατιας κ.α.)
  Ενας απλος δικηγόρος, χωρίς ιδιαιτερες περγαμηνες, θα επιτύγχανε την ακύρωσή του ως προς τους ΓΟΧ, σε ένα αμεροληπτο δικαστηριο, οποιουδηποτε βαθμου. Για την υπαγωγή της αιρετικης κρατουσας στο αρθρο 13, σαφως θα ητανε πιο περιπλοκο το θεμα, αλλά δεν εξεταζουμε αυτο τωρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 3) Οι αγραμματοι παππουδες μας δεν ακουλουθησαν το 1924 λογοπαιγνια, ώστε να ακουλουθησουνε ταχα την επιστημονικη ακριβεια (που δεν υφισταται στο νεο ημερολογιο) ή να συμμορφωθουνε στις επιταγες του Κρατους.
  Κι ομως σημερα, καποιοι Επισκοποι κι αλλοι Ιερωμενοι και λαϊκοι, μας λενε οτι δεν πρεπει να ομιλουνε οσοι δεν εχουνε σχετικη επιστημονικη καταρτιση. Στα χρόνια του Σχισματος θα επρεπε δηλαδη να ομιλουν μονο οι αστρονομοι, αφού σήμερα πρέπει να ομιλούν μόνο οι δικηγόροι.
  Κι ομως σημερα, ακούμε οτι πρεπει να ακουλουθησουμε το θρησκευτικο νομοσχεδιο επειδη ειναι νομος του Κρατους. Και το ιδιο ακουμε και σε αλλα σοβαροτατα θεματα (βλεπε ΚτΠ), οπου η Ι. Σύνοδος βεβαιωνει υπευθυνα το Ποιμνιο με βαση τις κυβερνητικες διαβεβαιωσεις αυτης της εξουσιας....αλλα ας μην παρεκλινω απο του θεματος
  Οι Αγιοι επτά παίδες των Μακκαβαίων, αρνηθηκαν απλά να δηλωσουνε οτι θα τρωγανε κρεας (ενω δεν θα ετρωγαν) και για αυτο μαρτυρησαν.
  Ομοίως, στους πρωτους αιωνες μ.Χ λεγανε στους Μαρτυρες να κανουνε θυσιες στα ειδωλα ή να φανε ειδωλοθυτα, ενω θα μπορουσανε παράλληλα να παραμεινουνε "Χριστιανοι".
  Κι ενα "ίσως έχεις δίκιο" του υποτακτικού απέναντι στον Εβραίο, τον μετέβαλε σε δαιμονα μπροστα στα μάτια του Γέροντά του.
  Έτσι και σήμερα, μας λενε να δεχθουμε οτι υπαγομαστε σε αλλη θρησκεια, περαν της επικρατουσης Ορθοδοξιας, και παραλληλα ότι θα μας διαβεβαιωνει το Κρατος, μέσω του καθε κ. Πιτταδακη, οτι ειμαστε "Ορθοδοξοι"....

  Καλή Ανάσταση Ιωάννη
  Καλή Ανάσταση σε όλους τους αδελφούς, με αγάπη εν Αληθεία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Άρθρο 58
  Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης
  .....
  2. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες:
  α) Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης.
  β) Τμήμα Β΄ Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων.
  γ) Τμήμα Γ΄ Μουσουλμανικών Υποθέσεων.

  3. Το Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης είναι αρμόδιο για:
  α) την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση των Ι. Μητροπόλεων,
  β) τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων οικονομικής διαχείρισης των λοιπών εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,
  γ) την αναγνώριση, κατάσταση και αποχώρηση των Αρχιερέων των Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων,
  δ) την εποπτεία και την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για το κάθε είδους προσωπικό των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων,
  ε) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, επανασύσταση, μετονομασία και μετατροπή Ενοριών, Ι. Ναών, Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων και την εποπτεία της λειτουργίας τους,
  στ) την έκφραση γνώμης σχετικά με την απαλλοτρίωση ακινήτων για εκκλησιαστικούς σκοπούς,
  ζ) τη σύσταση Ερανικών Επιτροπών για τη διενέργεια εράνων υπέρ Ι. Ναών εκτός των ορίων του νομού,
  η) την εποπτεία και την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τον εφημεριακό κλήρο, τους μοναχούς και το λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,
  θ) τη σύνταξη πρότασης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε εφημεριακό κλήρο, και σε λοιπό διοικητικό προσωπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου,
  ι) τη σύνταξη πρότασης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε τακτικό προσωπικό και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου (Π.Ι.Ι.Ε.Τ.),
  ια) την μετάταξη και την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικών υπάλληλων Υπουργείων, νομικών προσώπων και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού στις Ιερές Μητροπόλεις,
  ιβ) την παρακολούθηση σε τριμηνιαία και ετήσια βάση των υπηρεσιακών μεταβολών του εφημεριακού κλήρου και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων,
  ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

  4. Το Τμήμα Β’ Ετεροθρήσκων και Ετεροδόξων είναι αρμόδιο για:
  α) τα θέματα που αφορούν άλλες θρησκείες και δόγματα, εκτός της επικρατούσας θρησκείας,
  β) την εποπτεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ισραηλιτών Ελλάδος και των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων,
  γ) την εποπτεία των λοιπών θρησκευτικών κοινοτήτων,
  δ) την χορήγηση άδειας ανέγερσης χώρων λατρείας για όλες τις ανωτέρω θρησκείες και δόγματα και την εποπτεία τους,
  ε) την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας για όλες τις ανωτέρω θρησκείες και δόγματα και την εποπτεία τους,
  στ) την έγκριση μεταστέγασης χώρων λατρείας ή μεταβολής της επωνυμίας τους,
  ζ) την έγκριση αντικατάστασης θρησκευτικών λειτουργών,
  η) την λειτουργία Μητρώου θρησκευτικών κοινοτήτων, αδειοδοτημένων θρησκευτικών χώρων και θρησκευτικών λειτουργών,
  ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 
Top