ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Μετά τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εις την Τουρκία είδαμε διάφορα ιστολόγια να δημοσιεύουν διάφορες ''προφητείες'' γερόντων (το τραγικό είναι ότι δημοσιεύουν και ''προφητείες'' κοσμικών-λαϊκών γερόντων και γεροντισσών!!!). Το λυπηρό είναι ότι στο τέλος οι ''προφητείες'' αυτές αστοχούν, με συνέπεια και τα ιστολόγια αυτά να εκθέτονται  αλλά και οι γέροντες αυτοί  να φαίνονται ως λανθασμένοι και οι προφητείες ως μη αληθείς! Το πρόβλημα δεν έγκειται εις τις προφητείες, αλλά εις αυτούς που προσπαθούν να ερμηνέψουν ανεπιτυχώς, με συνέπεια να χλευάζεται η Ορθόδοξη πίστη. Το πρόβλημα κυρίως εστιάζεται εις την μη διάκριση των ανθρώπων που δημοσιεύουν τις ''προφητείες''. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εν Χριστώ αδελφοί ότι μια προφητεία (εάν είναι αληθής) δεν ερμηνεύεται, ούτε δια της λογικής μπορεί να εννοηθεί, αλλά ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ εις τον πρέποντα χρόνο και όταν επιτρέψει ο Κύριος.

Bέβαια, οι σύγχρονοι «ερμηνευτές» μετά από τις τόσες ανεπιτυχείς προσπάθειες ερμηνείας, είναι λογικό (αν ζούν ακόμα εις τούτο τον κόσμο και δεν τους παραλάβει ο Θεός) κάποια στιγμή να ευστοχήσουν, όμως το λυπηρό είναι ότι δεν κοιτάζουν τις πόσες φορές αστόχησαν με αποτέλεσμα τον χλευασμό της πίστης μας, αλλά ίσως την μια φορά που ευστόχησαν!

Επίσης πρέπει να καταλάβουν (όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει εις το παρελθόν), ότι οι σύγχρονοι αυτοί «προφήτες» με ή χωρίς εισαγωγικά, δεν σημαίνει ότι επειδή προφητεύουν ή κάνουν θαύματα είναι και άγιοι! Ακόμα και τα θαύματα θέλουν διάκριση και προσοχή! Ίσως να φταίει η περιέργεια του ανθρώπου δια να μάθει τα μέλλοντα! Δια τούτο και πολλοί αρέσκονται εις τις προφητείες, θαύματα και την Αντιχριστολογία.

Τι μας λέγουν οι  άγιοί μας;

«Δεν πρέπει να δοκιμάζουμε την αγιότητα ενός ανθρώπου από τα σημεία και τις προφητείες του, αλλά από την πολιτεία του. Διότι σημεία επετέλεσαν και οι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, για κάποια ανάγκη ή οικονομία» . «Το Πνεύμα το Άγιον ενεργεί και μέσω αναξίων και βεβήλων». «Όταν λοιπόν δής ότι έγινε κάποιο σημείο μέσω αιρετικών και απίστων, για κάποιο λόγο που γνωρίζει ο Θεός, μη θαμπωθής και να μη σαλευθής έκ της Ορθοδόξου πίστεως διότι πολλές φορές και η πίστι του προσερχομένου είναι αυτή που έκαμε το σημείο και όχι η αξία του ποιήσαντος». «Διά τούτο μη νομίσης μεγάλο πράγμα εάν δής κάποιον ανάξιον ή κακόπιστον να κάμη σημείον». «Διά τούτο λοιπόν δεν πρέπει τον καθένα που κάνει σημεία, να τον παραδέχεσθε ώς άγιον, αλλά να τον δοκιμάζετε». (P.G. 98, σ. 517-524)


«Πολλοί γάρ έκ των εμπαθών... εθαυματούργησαν», μας λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος (Λόγος ΛΑ΄, να΄)Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Σοφός γάρ ών και ευμήχανος ο Δεσπότης, και δι΄ αναξίων πολλάκις συγχωρεί προλέγεσθαι θαυμαστά και μεγάλα πράγματα» «πολλοί γούν και άλλοι τα μέλλοντα είπον, ανάξιοι όντες, ώς ο Ναβουχοδονόσορ, ο Φαραώ, ο Βαλαάμ». (Ε.Π.Ε. τ.2, σ. 626 και τ.14, σ. 252). Και ο Ιούδας σημεία εποίησεν, πλήν ο Χριστός είπε το «καλόν ήν αυτώ εί ούκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος».


Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει: «Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύή, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργα­ζόμενος». Ο Κύριος είπε: «εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, εί δυνατόν, και τους εκλεκτούς»Οι Αποστολικές Διαταγές μας λέγουν: «Ούτε πάς ο προφητεύων όσιος ούτε πάς ο δαίμονας ελαύνων άγιος. Και γάρ ό του Βεώρ ο μάντις προεφήτευσεν, δυσσεβής ών, και Καιάφας ο ψευδώνυμος αρχιερεύς. Πολλά και ο διάβολος προλέγει και οι αμφ΄ αυτόν δαίμονες και ού παρά τούτο μετέστιν (υπάρχει) αυτοίς ευσεβείας σπινθήρ» (P.G. Ι. σ. 1068). 

Ρώτησαν κάποτε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο "πῶς καὶ τινὲς αἱρετικοὶ ποιοῦσι πολλάκις σημεῖα;" Ὁ Μέγας πατήρ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς: "Τοῦτο ἡμᾶς οὐκ ὀφείλει ξενίζειν. Ἠκούσαμεν γὰρ τοῦ Κυρίου λέγοντος, ὅτι πολλοὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐροῦσιû "Κύριε, οὐκ ἐν τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ δυνάμεις πολλάς ἐποιήσαμεν" καὶ ἐρεῖ αὐτοῖς:  "μν λέγω μῖν, οδέποτε γνων μς, ποχωρετε π' μοργάται τς νομίας". Πολλάκις γὰρ οὐχ ἡ πολιτεία τοῦ θαυματουργοῦντός ἐστιν ἡ τὴν ἴασιν ἐργαζομένη, ἀλλ' ἡ πρὸς αὐτὸν πίστις τοῦ προσερχομένου ἀν-θρώπου. Γέγραπται γὰρ " πίστις σου σέσωκέ σε". Πλὴν δεῖ καὶ τοῦτο γινώσκειν, ὅτι πολλάκις τινὲς κακόπιστοι καμάτους πολλοὺς δι' ἀσκήσεως τῷ Θεῷ προσήγαγον, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν αὐτῶν ἔλαβον ἐν τῷ νῦν αἰῶνι ἐκ Θεοῦ, τὸ τῶν ἰαμάτων καὶ προρρήσεων χάρισμα, ἵνα ἐν τῷ αἰῶνι τῷ μέλλοντι ἀκούσωσιν "Ἀπελάβετε τὰ ἀγαθὰ ὑμῶν καὶ τοὺς καμάτους ὑμῶν, νῦν δὲ λοιπὸν οὐδὲν ὑμῖν κεχρεώστηται" (P.G. 28, 665). 

Διδάσκει ἐπίσης ὁ Χρυσορρήμων καί ἀληθής Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας: «διότι ἀκριβῶς καί μέσῳ τοῦ Βαλαάμ ἐνήργησεν ὁ Θεός καί στόν Φαραώ ἀπεκάλυψε τά μέλλοντα καί στόν Ναβουχοδονόσορα, ἀκόμη καί ὁ Καϊάφας προφήτευσε χωρίς νά γνωρίζει ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἒλεγε καί μερικοί ἂλλοι ἒβγαλαν δαιμόνια δίχως νά εἶναι μαζί Του. Ἐπειδή αὐτά δέν ἒγιναν γι’ αὐτούς πού τά ἒκαναν ἀλλά γιά ἂλλους, πολλές φορές δέ καί μέσῳ ἀναξίων ἒγιναν αὐτά.»(P.G. 61, 69).

Άς μή λησμονούμε τέλος το Ευαγγελικόν «πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·», δηλαδή κατά τον ιερόν Θεοφύλακτον, και όταν έκαμνον τις προφητείες των, και όταν έκαμνον τα θαύματά των δεν ήσαν αρεστοί είς τον Θεόν (P.G. 123, σ. 16). 

Ο Ορθόδοξος ταπεινός Χριστιανός δεν έχει ανάγκη ούτε τις προφητείες ούτε και τα θαύματα, διότι ζεί την κάθε στιγμή με την παρουσία του Θεού εις τον εσωτερικό του κόσμο! 
Ας αφήσουμε λοιπόν τους ''προφήτες'' και τις ''προφητείες'' αυτών και ας ασχοληθούμε με την σωτηρία της ψυχής μας, διότι όσο μετανοεί ο άνθρωπος τόσο καθυστερεί και η ''αποστασία''.
Ας ταπεινωθούμε! Σήμερα εμείς δεν έχουμε αυτήν την διάκριση που προαναφέραμε.


Όταν έλθει ο κατάλληλος χρόνος δια να εκπληρωθεί μια προφητεία, τότε ο Κύριος θα την αποκαλύψει όπως πρέπει εις τους ''ταπεινούς τη καρδία''.

Tα κείμενα είναι αναδημοσίευση από το παλαιό μας blog

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top