Ὁ ΘΕΟΣ εἶναι πῦρ καταναλίσκον. Ὅταν ἕνα ἀντικείμενο ἀγγίζει τὸ πῦρ, ἀλλοιώνεται: ἤ καίγεται, ἤ θερμαίνεται.Ἔτσι ἐπίσης καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀγγίζει τὸν Θεὸ ἤ καταστρέφεται ἤ σώζεται. Πῦρ – πάντοτε πῦρ! Ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μ’ αὐτὸ προκύπτει ἤ στάχτη ἤ ἀτσάλι, ἀνάλογα μὲ τὸ τὶ ἀγγίζεται.
Ag Ioannis Maximovits τσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ τὶ φέρνει στὸ θεῖο Πῦρ – σὲ τὶ κατάσταση εὑρισκόμενος ἀγγίζει τὸν Θεό. Ἄν διατηρεῖ τὸν ἑαυτό του σὰν τὸν σίδηρο, ἡ δύναμη τοῦ σιδήρου γίνεται ἀτσάλι. Ἄν ἀφήσει τὸν ἑαυτό του νὰ περιέλθει στὴν ἀδυναμία τοῦ ἀχύρου – τότε θὰ κατακαεῖ.
Κάθε ἄνθρωπος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ ἀγγίξει ἀναπόφευκτα τὸν Θεό, καὶ ἀλλοίμονο στὸν ἄνθρωπο ἄν δὲν προετοιμάζεται γιὰ τὴν συνάντηση αὐτή. Ὁ Τολστόϋ [ὁ γνωστὸς συγγραφέας στὴν Ρωσία] ἀφρόντιστα, μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ, πλησίασε τὸν Θεό, κοινώνησε ἀνάξια, καὶ ἔγινε ἕνας ἀποστάτης.
 ὥρα πλησιάζει, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ποὺ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθει.
Τὸ πτῦον (τὸ φτυάρι) τοῦ λυκμίσματος εἶναι στὴν χεῖρα τοῦ Κυρίου. Ὁ σῖτος καὶ τὸ ἄχυρο λικμίζονται, καὶ ὁ ἄνεμος παίρνει τὸ ἄχυρο, ἐνῶ ὁ σῖτος πίπτει στοὺς πόδας τοῦ γεωργοῦ καὶ φυλάσσεται στὴν σιταποθήκη. Τὸ ἄχυρο ἀφήνεται ἤ κατακαίεται.
 συνάντηση μὲ τὸν Κύριο εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε γι’ αὐτήν.
Οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι ἄχυρο, τὸ ὁποῖο θὰ κατακαεῖ κατὰ τὴν συνάντηση αὐτή. Πρέπει νὰ ἐκφέρουμε τὴν καταδίκη τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπὸ πρίν, καὶ προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν συνάντηση αὐτή, νὰ χωριζόμαστε ἀπὸ τὸ ἄχυρο καὶ νὰ κατακαίουμε τὸ ἄχυρο τῶν ἁμαρτιῶν διὰ τῆς μετανοίας.
Αὐτές, οἱ ἁμαρτίες, εἴτε θὰ κατακαοῦν μόνες, εἴτε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει δοθεῖ στὶς ἁμαρτίες θὰ κατακαεῖ μαζὶ μ’ αὐτές.
Πρέπει νὰ ἐνθυμούμαστε τὴν Φοβερὴ Κρίση καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε δεόντως τὴν ἡμέρα ἐκείνη καὶ τὸ γεγονός. Πρέπει νὰ καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας, πρέπει νὰ προσευχόμαστε.
Πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθαρὰ καὶ συνειδητά, καὶ ὄχι σὰν τὴν στρουθοκάμηλο, ποὺ κρύβει τὸ κεφάλι της γιὰ νὰ μὴν βλέπει τὸν κίνδυνο!...
(Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου [Μαξίμοβιτς] ἐπὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ - 19η Ἰουνίου)


ΠΗΓΗ: http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/parainetika/1394-o-8eos-einai-pyr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top