Μετά την εγκύκλιο του 1920 ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης την 3 Φεβρουαρίου 1923 αποστέλλει γράμματα πρός τους Πατριάρχας και Προέδρους των Εκκλησιών, και εζήτει να στείλουν αντιπροσώπους των δια συγκρότησιν συνεδρίου.

Η επιστολή ανέφερε:

«Πολλά εισί τα εκκλησιαστικά ζητήματα τα μίαν ή και πάσας τάς επί μέρους Αγίας Εκκλησίας απασχολούντα,  μη άλλως διευθετηθήναι δυνάμενα ει μη εξ΄ αποφάσεως κοινής της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας...»

Συνεκάλεσε λοιπόν ένα συνέδριο απο 10 Μαίου έως 8 Ιουνίου 1923 το οποίο κακώς ονομάσθηκε ''Πανορθόδοξο'' και έλαβε αποφάσεις σοβαρές δια την Εκκλησία.
Αποτελείτο από τον Μελέτιο Μεταξάκη, 5 Αρχιερείς, ένα Αρχιμανδρίτη, ένα Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Κων/πόλεως και 2 λαϊκούς.
Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας δεν συμμετείχαν. Τα δύο πρώτα δεν ανεγνώριζαν τον καλούντα το συνέδριον ως κανονικώς κατέχοντα τον Οικουμενικόν θρόνον,  και το Αντιοχείας διότι δεν θεώρησε, όπως και τα άλλα βέβαια, συμφέρουσαν εις την Εκκλησίαν την μελετωμένη διαρρύθμιση των Εκκλησιαστικών πραγμάτων.

Ανέφερε ο  μακαριστός πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης:

«...Ὅτι δὲ τοιοῦτος εἶναι ὁ μύχιος πόθος: "νὰ προσεγγίσωσι πάσῃ θυσίᾳ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μὲ τὰς Ἐκκλησίας τῆς Δύσεως") καὶ σκοπὸς τῶν δύο τούτων μεταρρυθμιστῶν (σ.σ. Μεταξάκη καὶ Παπαδόπουλου) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δείκνυται τόσῳ ἐκ μιᾶς ἐρωτήσεως, ἥν ἀπηύθυνε ὁ Ἀντιπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Πανορθοδόξῳ λεγομένῳ Συνεδρίῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅσῳ καὶ ἡ ἐκ τῆς ἀποκρίσεως ἥν ἔδωκεν ὁ προεδρεύων Οἰκουμενικός τότε Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης. Εἰς πίστωσιν παραθέτομεν αὐτουσίας τὴν ἐρώτησιν καὶ τὴν ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις: "Εἶναι ἀνάγκη νὰ μεταρρυθμισθῇ καὶ τὸ Πασχάλιον, ἤ ἀρκεῖ μόνη ἡ προσαρμογὴ τῶν ἀκινήτων ἑορτῶν πρὸς τὰς ἀντιστοίχους ἡμερομηνίας τοῦ πολιτικοῦ ἡμερολογίου;". Ἀπόκρισις: "Μετὰ τὴν ἀποδοχὴν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ νέου ἡμερολογίου διὰ τὰς ἀνἀγκας τὰς βιοτικὰς, ἡ προσαρμογὴ πρὸς αὐτὸ, καὶ δὴ ταχέως, καὶ τοῦ ἑορτολογίου ἀποβαίνει ἀναπόφευκτος. Ἄλλος λόγος ἐπὶ πλέον πρὸς ἄμεσον προσαρμογὴν καὶ τοῦ Πασχαλίου εἶναι ἡ μεγάλη ἠθικὴ σημασία καὶ ἐντύπωσις, ἥν θὰ παραγάγῃ εἰς ὅλον τὸν πεπολιτισμένον κόσμον ἡ διὰ τῆς ἀβιάστου πρωτοβουλίας ταύτης προσεγγίσις τῶν δύο Χριστιανικῶν κόσμων τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως ἐν τῷ ἐορτασμῷ τῶν μεγάλων Χριστιανικῶν ἐορτῶν" (Γρηγορίου Ευστρατιάδου, περὶ ἡμερολ. σελ. 7). (Τὸ ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον ὡς κριτήριον τῆς Ὀρθοδοξίας, Ι.Μ. Ἁγ. Διονυσίου Ὀλύμπου) 


Πολλές από τις αποφάσεις του συνεδρίου αυτού, δηλαδή τα επί μέρους θέματα, εμφανίζονται εις την Μεγάλη Σύνοδο που ετοιμάζουν. Θα σας αναφέρουμε κάποιες από τις αποφάσεις ενδεικτικά δια συντομία χρόνου:

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ Α΄

1. ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΙ ΑΙ 13 ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΌ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΛΙΑΚΑ ΕΤΗ

  2. ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΣΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΘΩΣΙ Η ΑΠΑΣΑΙ ΟΜΟΥ ΤΗΝ 14Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1923 Η ΩΣ ΘΕΛΕΙ ΟΡΙΣΕΙ ΤΟΥΤΟ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

 10. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ ΕΜΠΟΔΙΟΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ, ΗΝ ΗΘΕΛΟΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗ ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ…

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ Β΄

1. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΙΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΘΥΜΩΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΧΘΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΘΗ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ…

 2. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΤΙΜΑ ΜΕΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Δ΄ ΌΜΩΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙ ΤΑΥΤΗ, ΕΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩΣΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗΝ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΟΜΑΔΟΣ

 3.  ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΘΑ ΕΠΗΡΧΕΤΟ ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 4. ΕΚΦΡΑΖΕΙ  ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΌΠΩΣ Η ΤΟΙΑΥΤΗ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΗΝ .

 ΑΠΟΦΑΣΙΣ Γ΄

1. ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΚΑΤ΄ ΑΡΧΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΝ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΝΤΟΙ ΕΚΕΙΝΩΝ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΧΟΥΣΙ ΔΕΣΜΕΥΘΗ ΔΙΑ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ

 2.  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΌΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ενώ συνεχίζοντο οι εργασίες του συνεδρίου την 1ην Ιουνίου 1923 πλήθος πολύ λαού απεδοκίμασε το συνέδριο.  Ιδού πως περιγράφει την αντίδρασιν του λαού το περιoδικό '' ΕΚΚΛΗΣΙΑ'':
ΠΗΓΗ:  ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top