Εμείς οι Ορθόδοξοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την μονοφυσιτικήν κακοδοξίαν ότι:


(PG. 94, 988)

απορρίπτοντες:





(P.G.94, 989)


Πεσών λοιπόν εκ της Ορθοδοξίας εις τας κακοδοξίας:



 (Πρακτικών Ζ΄ Οικ. Συνόδου, Mansi, 12, 1139-1141)


O αιρεσιάρχης Ευτυχής παρέμεινεν αμετανόητος και κατεκρίθη υπό της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μετά της μονοφυσιτικής αιρέσεώς του και αναθεματίσθη υπό των Αγίων Ορθοδόξων Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων και Πατέρων. 

Μάλιστα υπό της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, ήτις: 





(A΄ ΚΑΝΟΝΟΣ ΣΤ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ)



ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ






0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top