Ο αιρεσιάρχης Σεβήρος διεκρίθη ως αρχηγός του Μονοφυσιτισμού, δια δε της προστασίας του αυτοκράτορος Αναστασίου Α΄ (491-518) εγένετο και Πατριάρχης Αντιοχείας (512-518). Ηκολουθεί δογματικώς τον Διόσκορον και επεδίωκε την επικράτησιν της μονοφυσιτικής αιρέσεως ως εκείνος, αλλά χρησιμοποιών κυρίως την ψυχόλεθρον σχετικήν διδαχήν και τας συγγραφάς.

Ο Σεβήρος κατηγορήθη εις τον Πατριάρχην Μηνάν (536-552) ότι ότε ήτο εν Βηρυτώ, ησχολήθη με την μαγείαν και εκτεθείς ένεκα τούτου, προσέφυγεν εις το Βάπτισμα ως εις προκάλυμμα: 


(Πρακτικών Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως του 536, Mansi, 8, 999)

O Σεβήρος αντετάχθη εις εις τον Ορθόδοξον Νηφάλιον και την υπ΄ αυτού υποστηριζομένην Δ΄ Οικουμενικήν Σύνοδον, και περί το 508 επί κεφαλής διακοσίων  περίπου μοναχών μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, ίνα υποστηρίξη εαυτόν και τους λοιπούς κατά του Νηφαλίου. Η μετάβασις του Σεβήρου εις Κωνσταντινούπολιν υπήρξεν η απαρχή του εφεξής εντυπωσιακού σταδίου αυτού ως αρχηγού του Μονοφυσιτισμού . Παραμείνας επί τριετίαν όλην εν τη Βασιλευούση, δια του, άλλοτε συσπουδαστού του Ζαχαρίου ρήτορος απέκτησε την φιλίαν σημαινόντων προσώπων. Συνδεθείς δε και προς αυτόν τον βασιλέα Αναστάσιον, απέβη παρ΄ αυτώ ένθερμος συνήγορος του Μονοφυσιτισμού.

Ούτω δια των υψηλών προστασιών και της κινητοποιήσεως των Μονοφυσιτών, ο Σεβήρος το 512 εγένετο Πατριάρχης Αντιοχείας μέχρι του 518. Αλλά μετά το 518, μετά τον θάνατον του Αναστασίου Α΄ εξελέγη αυτοκράτωρ Κωνσταντινουπόλεως ο Ορθόδοξος Ιουστίνος Α΄ (518-527), οπότε ο Σεβήρος καθηρέθη. Τότε ούτος κατέφυγεν εις Αίγυπτον, απ΄ όπου διηύθυνε τον όλον αγώνα της μονοφυσιτικής αιρέσεως κατά της Ορθοδοξίας. Επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού Α΄ (527-565) μετέβη υπέρ του Μονοφυσιτισμού πάλιν εις την Κωνσταντινούπολιν, και επιστρέψας εις Αίγυπτον απέθανε το 538 ως αμετανόητος και αναθεματισμένος αιρετικός Μονοφυσίτης, ταφείς προς δυσμάς της Αλεξανδρείας λεγομένην «Κρυστάλλινον Μονήν», ήτις υπήρξε το εν Αιγύπτω κέντρον των Μονοφυσιτών. 

Ούτος εξέλιπε: 


(Πρακτικών Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως του 536, Mansi, 8, 914).ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

 
Top